Kişisel Bilgiler / Özgeçmiş

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Sunuştaylar
    Yönetilen Tezler
    Dersler
    Görevler
    Diğer Yayınlar
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel Bilgiler

English >>

LİSANSÜSTÜ TEZLER

 1. Doktora Tezi: Kızılcık, H. Ş. (2012). Probleme dayalı öğrenme sürecinde ısı ve sıcaklık kavramlarının gelişimi üzerine bir durum çalışması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin öğrenme süreçlerinde kavramakta güçlük çektikleri ısı ve sıcaklığa ilişkin temel kavramların ve bu kavramlar arası ilişkilerin Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) sürecindeki değişiminin nasıl gerçekleştiğini incelemektir. Bu amaçla; ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramları incelenmek üzere seçilmiştir. Isı aktarımı, hal değiştirme ve genleşme olayları da örnek olarak ele alınmıştır.
  Araştırma, lisans eğitimi sırasında Termodinamik dersi almamış Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerinden amaçlı olarak seçilmiş 13 gönüllü katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler, nicel ve nitel tekniklerden yararlanarak çözümlenmiştir. Süreç başında ve sonunda çoktan seçmeli kavramsal test uygulanmıştır. Ayrıca süreç de öğrenciler tarafından kendilerine verilen çeşitli formlarla değerlendirilmiştir. Beş hafta boyunca her hafta öğrencilerden altısı ile kavramlar ve olaylar üzerine yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Bu öğrencilerden biri ile yapılan görüşmeler ayrıntılı olarak incelenmiştir. Analizde üçgenleme yapılmıştır. Verilerin analizinde nicel veriler için betimsel istatistikler, nitel veriler için ise betimsel analiz ve içerik analizi yapılarak gömülü kuramın teknikleri kullanılmıştır.
  Gömülü kuram yardımıyla katılımcının düşünceleri arasındaki ilişkiler ortaya çıkarılmıştır. Böylelikle öğrencinin öğrenme süreci betimlenmiştir. Araştırma bulguları, ısı kavramının iç enerjiyi de kapsayacak biçimde tanımlandığını göstermiştir. İç enerji kavramının öğrenilmesine ısı kavramı engel olmaktadır. Isı aktarım yollarından ışıma en az bilinendir. Sıcaklık kavramı en iyi algılanan ama tanımlanamayan bir kavramdır. Ayrıca, PD֒nün kavramsal değişime olumlu katkıları olduğu görülmüştür. PD֒nün duyuşsal etkileri olumludur.
  Anahtar Sözcükler: Probleme dayalı öğrenme, öğrenme süreçleri, kavramsal değişim, ısı, sıcaklık, iç enerji.

  Tez No: 310996
  Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa TAN
  Sayfa Sayısı: 482

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. İnce Aka, E. (2012). Asitler ve bazlar konusunun öğretiminde kullanılan probleme dayalı öğrenme yönteminin farklı değişkenler üzerine etkisi ve yönteme ilişkin öğrenci görüşleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  2. Kuzey, B. (2013). ‘Kimyasal kinetik’ konusunun öğretiminde probleme dayalı öğretim (PDÖ) modelinin etkinliğinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  3. Merhametli, R. (2013). Probleme dayalı öğretim modelinin “yüzey gerilimi” konusunun öğretimine uygulanması: Deneysel bir çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  4. Uyar, G. (2014). 6. sınıf matematik dersinde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarına ve matematiğe ilişkin tutumuna etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  5. Dursun, C., Durkan, N. & Erökten, S. (2015). The effect of problem based learning method on the environment awarness of 7th graders (“Human and Environment” Unit Example). International Journal of Education and Research, Vol. 3 No. 5, May 2015, 275-288.
  6. Dursun, C. (2015). Probleme dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin çevre tutumlarına ve farkındalıklarına etkisi (7. sınıf "İnsan ve Çevre" ünitesi örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli: Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  7. Tamkavas, Ç. H., Kıray, S. A., Koçak, A. & Koçak, N. (2016). Studies conducted on misconceptions about heat and temperature in Turkey between 2005-2015: A content analysis. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), Cilt 10, Sayı 2, Aralık 2016, sayfa 426-446.
  8. Solak, E. (2016). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin ısı-sıcaklık konusunda kavramsal anlamalarının incelenmesi ve argümantasyon tabanlı etkinlik önerisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
  9. Karataş, T. (2017). Dokuzuncu sınıf fizik dersinde ısı ve sıcaklık ünitesinin günlük yaşamla ilişkilendirilmesine yönelik bir durum çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  10. Çelik, E. (2017). Cebir öğrenme alanında probleme dayalı işbirlikli öğrenmenin akademik başarıya etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  11. Onur, A. (2018). Problem tabanlı öğrenme yöntemine göre tasarlanan veri tabanı yönetim sistemleri dersine ilişkin öğrenci görüşleri: Uludağ Üniversitesi örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa: Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  12. Ergin, S.; Oktay, Ö. & Şen, A. İ. (2019). Isı ve sıcaklık ünitesinde bir akran öğrenme uygulaması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(3), 1197-1208. doi: 10.24106/kefdergi.2915
  13. Akben, N. (2019). Suitability of problem scenarios developed by pre-service teacher candidates to problem-based learning approach. Eurasian Journal of Educational Research, 83, 231-252.
  14. Tamkavas, Ç. H. (2019). Fen bilgisi öğretmen adaylarının ısı ve sıcaklık kavramlarına yönelik algıları: Fenomenografik bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi.
  15. Kanar, A. & İnel Ekici, D. (2020). Öğretmen adaylarıyla etkinlik tasarımıyla bütünleştirilmiş probleme dayalı fen öğrenme uygulamaları. Turkish Studies - Educational Sciences, 15(1), 549-570. doi: 10.29228/TurkishStudies.37398


 2. Yüksek Lisans Tezi: Kızılcık, H. Ş. (2004). Fizik öğretiminde kullanılan yazılı ölçme türlerinin itme-momentum konusu için karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu çalışma, aynı hedef ve davranışlara yönelik olarak hazırlanmış, fizik eğitiminde kullanılan yazılı ölçme türlerinden objektif ölçme türü olarak bilinen, çoktan seçmeli test, kısa cevaplı test ve doğru-yanlış tipi testleri itme ve momentum konusu için karşılaştırmayı, aralarında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmeyi amaçlamıştır. Aynı hedef ve davranışlara yönelik üç farklı türdeki ölçme araçları, Keçiören Kalaba Lisesi 10 Fen C sınıfında öğrenim gören 32 öğrenciye 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı, II. döneminde uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda;
  İtme ve momentum konusu için uygulanan kısa cevaplı test ile çoktan seçmeli test arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
  İtme ve momentum konusu için uygulanan kısa cevaplı test ile doğru-yanlış tipi test arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
  İtme ve momentum konusu için uygulanan çoktan seçmeli test ile doğru-yanlış tipi test arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.
  İtme ve momentum konusu için uygulanan kısa cevaplı test, çoktan seçmeli test ve doğru-yanlış tipi test ile öğrencilerin okullarında almış oldukları fizik dersi başarı notları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
  Anahtar Sözcükler: Fizik eğitimi, ölçme ve değerlendirme, itme ve momentum, çoktan seçmeli test, kısa cevaplı test, doğru-yanlış testi.

  Tez No: 144989
  Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa TAN
  Sayfa Sayısı: 121

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Yeter, K., Sayğı, B., Kandil İngeç, Ş. & Ünlü, P. (2007). Evaluating the concept maps of physics teacher candidates in impulse momentum and comparing the achievement of tests. Oral Presentation, ESERA 2007, Malmö-Sweden.
  2. Kandil İngeç, Ş. (2008). Using concept maps as an assessment tool in physics education. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, 35, 195-206.
  3. Mert, V. (2008). Enerji konusunda alternatif ölçme araçlarının geliştirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  4. Kandil İngeç, Ş. (2009). Analysing concept maps as an assessment tool in teaching physics and comparison with the achievement tests. International Journal Of Science Education, Vol: 31, Issue: 14, 1897-1915.
  5. Aytar, A. (2016). Disiplinlerarası fen öğretiminin 7. sınıf öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınma konusundaki gelişimlerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  6. Kocakülah, M. S. & Özer, T. (2019). Ortaöğretim 11. sınıf öğrencilerinin manyetik kuvvet kavramına ilişkin kavramsal anlamalarının değerlendirilmesinde farklı ölçme araçlarının etkililiği. 3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019), 313-327.


BİLİMSEL KİTAPLAR VE KİTAP BÖLÜMLERİ

 1. Kitap Bölümleri
 1. Kızılcık, H. Ş. (2014). Maddenin ısıl özellikleri. (s.1-29). Ünsal, Y. & İngeç, Ş. K. (Eds.), Genel Fizik III. içinde. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. ISBN: 978-605-364-906-9
  - Ayrıntıları Gizle

  Editörler: Yasin Ünsal, Şebnem Kandil İngeç
  Yazarlar: Hasan Şahin Kızılcık, Tuncay Özsevgeç, Yasin Ünsal, Aynur Özcan Tatar, Burak Kağan Temiz, Şebnem Kandil İngeç, Hüseyin Küçüközer, Pervin Ünlü Yavaş
  Yayınevi: Pegem Akademi Yayıncılık
  ISBN: 978-605-364-906-9
  Baskı Sayısı: 1. Baskı
  Basım Tarihi: 1 Kasım 2014
  Baskı Yeri: Ankara
  Sayfa Sayısı: 312
  Boyutlar: 16 x 24 cm
  Kapak:
  Katalog: Genel Fizik III

  SATIN AL
  Aldığı Atıflar:
  1. Temiz, B. K. & Yavuz, A. (2015). A simple wave driver. Physics Education, 50(5), 560-563.
  2. Kurnaz, M. A. & Kurnaz, A. (2017). Fen bilimleri öğretmenleri ve öğretmen adayları için modern fiziğe giriş. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. ISBN: 978-605-318-632-8. doi: 10.14527/9786053186328
  3. Ayvacı, H. Ş. (Ed.) (2019). Fizik 3. Ankara: Pegem Akademi Yayınları: ISBN: 978-605-241-829-1. doi: 10.14527/9786052418291


HAKEMLİ BİLİMSEL DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 1. Kızılcık, H. Ş. & Temiz, B. K. (????). GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (Değerlendirme Sürecinde)

 2. Kızılcık, H. Ş. (????). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (Değerlendirme Sürecinde)

 3. Kızılcık, H. Ş. (????). European Journal of Physics (Değerlendirme Sürecinde)

 4. Kızılcık, H. Ş. (????). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) (Değerlendirme Sürecinde)

 5. Kızılcık, H. Ş. (????). The Physics Teacher (Değerlendirme Sürecinde)

 6. Önder-Çelikkanlı, N. & Kızılcık, H. Ş. (????). Journal of Turkish Science Education (Değerlendirme Sürecinde)

 7. Kızılcık, H. Ş. (????). International Journal of Research in Education and Science (Değerlendirme Sürecinde)

 8. Kızılcık, H. Ş., Aygün, M., Şahin, E., Önder-Çelikkanlı, N., Türk, O., Taşkın, T., & Güneş B. (2021). Possible misconceptions about solid friction. Physical Review Physics Education Research, 17(2), 023107, pp.20. https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.17.023107
  - Ayrıntıları Gizle

  Abstract: This study aims to make a thematic classification of possible misconceptions about solid friction by reviewing papers in the literature which including conceptual difficulties about friction; in this way, the study contributes to the literature. The study's scope was limited to the dry friction that occurs with the interaction of two solid objects, as this is included in several curricula. Papers in the literature addressing the conceptual difficulties associated with friction were reviewed. Hence, 42 primary data sources (papers) accessed from various databases were subjected to content analysis. Possible misconceptions about friction were determined because of the studies’ data collection techniques/tools, the educational levels of the sample, and the countries in which they took place. At the end of the study, a list of possible misconceptions about solid friction were classified and listed under four themes: Definition and Existence, Direction, Type and Magnitude, and Effects of Friction. Most of the PMCs are in the Type and Magnitude theme and the least was in the Direction theme. But friction is always opposite to the direction of the motion as a possible misconception was detected in the highest number of papers. Related to this, the possible misconception that friction prevents movement was frequently encountered. It was also found that both the distinction between sliding and rolling friction and kinetic and static friction was often ignored. In addition, some of the possible misconceptions were found to be similar regardless of country, culture, or education system, as in the previous literature. One of the results of the study is that possible misconceptions are not only in the students but also determined in teachers and pre-service teachers. In this respect, the results of the study are also considerable in terms of the direction of teachers in in-service training studies.

  [Dizinleme: Social Sciences Citation Index (SSCI), ERIC, SCOPUS, DOAJ, Index Copernicus]
  ISSN: 2469-9896

  WOS: 000742147000003
  ERIC: https://eric.ed.gov/?id=EJ1321163
  DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.17.023107

  PDF

  Aldığı Atıflar:
  1. Alaci, S., Ciornei, F. C., & Romanu, I. C. (2022). Validation of Nonlinear Dependence of Rolling Friction Moment on the Normal Force for Elastic Materials. Materials, 15, 2518. DOI: 10.3390/ma15072518
  2. Tirelli, G. (2022). Determinação do coeficiente de atrito cinético com o uso de Arduino e do sensor ultrassônico HC-SR04. Licenciatura Em Física, Florianópolis: Universidade Federal De Santa Catarina.
  3. Ürek, H., & Çoramık, M. (2022). A suggestion and evaluation of a STEM activity about friction coefficient for pre-service science teachers. Journal of Computer and Education Research, 10 (19), 202-235. https://doi.org/10.18009/jcer.1063301


 9. Kızılcık, H. Ş. (2021). An analogy on the difference between boiling and evaporation: A strange prison. The Physics Teacher, 59(8), 648-649. https://doi.org/10.1119/10.0006919
  - Ayrıntıları Gizle

  Abstract: Students may have some confusion understanding certain physical concepts and principles because of their abstract nature. Using analogies is one of the useful methods to help them more easily grasp abstract concepts to promote conceptual understanding. Bilaloğlu classified analogies in four groups: (a) simple analogies, (b) storified analogies, (c) gamified analogies, and (d) analogies made with painting. In storified analogies, it is attempted to teach an event, phenomenon, concept, or principle by using an oral or written story.

  [Dizinleme: Science Citation Index Expanded (SCI-Exp.), ERIC, SCOPUS, EBSCO, Academic Search Premier, Education Abstracts, INSPEC, DIALNET]
  ISSN: 0031-921X

  WOS: 000739355000018
  ERIC: https://eric.ed.gov/?id=EJ1331094
  DOI: https://doi.org/10.1119/10.0006919

  PDF

 10. Kızılcık, H. Ş. (2021). Superman vs Momentum. Physics Education, 56(4), 045006, 1-12. https://doi.org/10.1088/1361-6552/abf46f
  - Ayrıntıları Gizle

  Abstract: The purpose of this study is to consider Superman's acts against impulse-momentum and conservation of momentum principles. Superheroes as fantasy fiction characters attract the attention of not only children and teenagers but also adults. Superheroes can be useful in explaining a phenomenon, as well as overcoming conceptual difficulties that may occur in students. Superman is a superhero who often challenges the impulse-momentum principle and conservation of momentum. Therefore, he may be the best superhero to use when talking about momentum. This context gives educators an opportunity to motivate students.

  [Dizinleme: ERIC, CIJE, SCOPUS, Inspec, Educational Research Abstracts, NASA Astrophysics Data System, EBSCO, INIS (International Nuclear Information System), CNKI Scholar, Yewno Unearth, INSPIRE - HEP]
  ISSN: 0031-9120

  ERIC: https://eric.ed.gov/?id=EJ1306719
  DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6552/abf46f

  PDF

 11. Kızılcık, H. Ş. (2021). Does binding energy bind? Physics Education, 56(3), 033005, 1-3. https://doi.org/10.1088/1361-6552/abe5b7
  - Ayrıntıları Gizle

  Abstract: The aim of this study is to draw attention to the language-based misconceptions and confusions about the term binding energy and to make suggestions to educators on this issue.

  [Dizinleme: ERIC, CIJE, SCOPUS, Inspec, Educational Research Abstracts, NASA Astrophysics Data System, EBSCO, INIS (International Nuclear Information System), CNKI Scholar, Yewno Unearth, INSPIRE - HEP]
  ISSN: 0031-9120

  DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6552/abe5b7

  PDF

 12. Çağan, S., Kızılcık, H. Ş. & Ünlü Yavaş, P. (2020). Bir TÜBİTAK bilim fuarına katılan öğrencilerin fizik dersine karşı tutumlarındaki değişimin incelenmesi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 168-184. https://doi.org/10.30855/gjes.2020.06.02.001
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu çalışmanın amacı, bir TÜBİTAK Bilim Fuarına katılan öğrencilerin fizik dersine karşı tutumlarının değişimini incelemektir. Bu çalışmada, nicel araştırma yöntemlerinden biri olan deneysel yöntemle gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar tarafından geliştirilmiş Likert türündeki 28 maddeden oluşan Fizik Dersi Tutum Ölçeği ile TÜBİTAK Bilim Fuarlarına katılan öğrencilerin tutumlarındaki değişim incelenmiştir. Araştırmada ilgi, kaygı, önem ve özyeterlik faktörlerinden oluşan fizik dersine yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Ölçek TÜBİTAK Bilim Fuarı ile ilgili ön hazırlık çalışmaları başlamadan dört ay kadar önce ve fuardan bir hafta sonra, bir fen lisesinde öğrenim gören 33’ü kadın, 59’u erkek, toplam 92 lise öğrencisine uygulanmıştır. Sonuç olarak, öğrencilerin genel tutumlarında olumlu yönde bir değişim olmasına karşın, yalnızca kaygı boyutundaki değişim istatistiksel olarak anlamlı düzeydedir. Ön test ve son test arasında cinsiyet açısından kadın öğrencilerin lehine “Önem”, sınıf düzeyi açısından ise “İlgi” ve “Önem” faktörlerinde üst sınıfların lehine anlamlı değişim olduğu görülmüştür.
  Anahtar Sözcükler: Bilim fuarı, fizik dersi, tutum.

  [Dizinleme: Türk Eğitim İndeksi (TEİ), InfoBase Index]
  ISSN: 2149-4932

  DOI: https://doi.org/10.30855/gjes.2020.06.02.001

  PDF

  Aldığı Atıflar:
  1. Başar, M., Gürkan, H., Avcı, A., Sökmen Bedel, N., Aktaş, A., Gündüz, M., & Soylu, A. (2021). Özel/minik mucitler 4007 TÜBİTAK bilim şenliği programının öğrenci görüşlerine göre incelenmesi. Araştırma ve Deneyim Dergisi (ADEDER), 6(2), 122-138.


 13. Kızılcık, H. Ş. (2019). Fizik öğretmeni adaylarının temel matematiksel işlem yeterliklerinin incelenmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, Ekim Özel Sayısı, 643-658. https://doi.org/10.21733/ibad.615578
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu çalışma, fizik öğretmeni adaylarının temel matematiksel işlem yapabilme yeterliklerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, araştırmacı tarafından açık uçlu 20 maddeden oluşan bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçek maddeleri; Temel İşlem Bilgisi, Köklü Sayılarda Temel İşlemler, Üslü Sayılarda Temel İşlemler, Logaritmik Sayılarda Temel İşlemler ve Temel Trigonometrik İşlemler olmak üzere temel matematiğin beş farklı konusunda dörder maddeden oluşturulmuştur. Maddeler kolay hesaplanabilir işlemlerden oluşmaktadır. Öğretmen adaylarından hesap makinesi kullanmadan ölçeğe yanıt vermeleri istenmiştir. Araştırma sonuçları, öğretmen adaylarının Temel İşlem Bilgisi bölümünde yeterli ancak diğer bölümlerde yetersiz olduklarını göstermiştir. Yapılan işlem hatalarının yanı sıra, İşlem önceliğini belirleme, bazı temel işlem bilgilerinin yetersizliği ve özellikle üslü sayılarda ve trigonometrik işlemlerde temel işlemlerde sorunlar belirlenmiştir. Ayrıca fizik öğretmeni adaylarının matematiksel işlem yeterliklerinin cinsiyetten bağımsız olduğu, ancak öğrenim yılı, üniversiteye giriş puanı ve güncel not ortalaması ile kısmen anlamlı olarak pozitif yönde ilişkili olduğu görülmüştür.
  Anahtar Sözcükler: İşlem bilgisi, matematiksel beceri, fizik öğretmeni yetiştirme.

  [Dizinleme: DOAJ, Sobiad, Google Scholar, ASOS Index, DRJI, ResearchBib (Academic Resource Index), Scientific Indexing Service (SIS), I2OR, JournalFactor (JF), COSMOS IF, IdealOnline, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Rootindexing (RT), MIAR, CiteFactor]
  ISSN: 2536-4758

  DOI: https://doi.org/10.21733/ibad.615578

  PDF

 14. Kızılcık, H. Ş. & Damlı, V. (2019). Fizik eğitiminde “öz kütle”, “yoğunluk” ve “bağıl yoğunluk” terimleri üzerine bir değerlendirme. Avrasya Terim Dergisi, 7(2), 14-20. https://doi.org/10.31451/ejatd.640555
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu çalışmanın amacı, cumhuriyet tarihimizde “yoğunluk”, “öz kütle” ve “bağıl yoğunluk” ile aynı anlamlarda kullanılan terimlerin kullanım biçimlerinin belirlenmesi ve var olan anlam ayrımlarının nedenlerinin incelenmesidir. Bunu yaparken, 1940’lı yıllardan bu yana yayınlanmış ders kitapları ve diğer belgeler, doküman analizi yöntemi ile incelenmiştir. Söz konusu kavramları ifade etmekte kullanılan terimler üzerinde durulmuştur. Araştırma bulguları, söz konusu kavramları ifade etmek için farklı terimlerin kullanıldığını ve bu terimlerin bazen birbirine karıştırıldığı veya anlamlarında sapmalar olduğunu göstermiştir. Bu karışıklığın bazen çevirilerdeki farklılıktan, bazen de kavramsal hatalardan kaynaklandığı görülmüştür. Bu karışıklığın ortadan kaldırılması için önerilerde bulunulmuştur.
  Anahtar Sözcükler: Öz kütle, yoğunluk, bağıl yoğunluk, özgül ağırlık, terim.

  [Dizinleme: ULAKBİM TR-Dizin, Rootindexing, Google Scholar, ResearchBib, Eurasian Scientific Journal Index, DRJI]
  ISSN: 2147-7507

  DOI: https://doi.org/10.31451/ejatd.640555

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Yüksel, İ. (Ed.) (2019). Uzamsal Becerilerin Gelişimine Yönelik Geometrik-Mekanik Oyunlar. Ankara: Pegem Akademi Yayınları. ISBN: 978-605-037-048-5. DOI: 10.14527/9786050370485


 15. Kızılcık, H. Ş., Çağan, S. & Ünlü Yavaş, P. (2019). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin fizik laboratuvarı malzemelerini tanıma düzeyleri. İlköğretim-Online, 18(1), 190-206. http://doi.org/10.17051/ilkonline.2019.527198
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu araştırmanın amacı, liseye başlayan öğrencilerin önceki okul yaşamlarında fizik laboratuvarında bulunan deney malzemelerini ne derece tanıdıklarını belirlemektir. Araştırma tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, araştırmanın yapıldığı fizik laboratuvarlarında kullanılan ve öğrencilerin tanıması beklenen 28 adet deney malzemesi seçilmiştir. Deney malzemeleri önce öğrencilere gösterilmiş ve incelemeleri istenmiştir. Öğrencilerden kendilerine gösterilen deney malzemesinin adını ve işlevini açık uçlu olarak yazabilecekleri alanları bulunan bir forma yazmaları istenmiştir. Formda, ayrıca söz konusu deney malzemesini daha önce görüp görmedikleri ve bu malzemeyi kullanarak daha önce herhangi bir deney yapıp yapmadıkları sorulmuştur. Araştırma, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelerek Ankara’daki bir liseye yeni başlayan 109 adet 9. sınıf öğrencilerine yapıldığı için, ek olarak formda öğrencilerin hangi ilden geldiği ve geldikleri ortaokullarda laboratuvar bulunup bulunmadığı da sorulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrenciler çoğu deney malzemelerini tanımamaktadır. Öğrencilerin %50’sinden fazlasının adını bilmediğini belirttiği deney malzemesi sayısı 17, işlevini bilmediğini belirttiği deney malzemesi sayısı ise 18’dir. Öğrencilerin %50’sinden fazlası tarafından adı doğru olarak bilinen deney malzemesi sayısı yalnızca 7, işlevi doğru olarak bilinen ise yalnızca 3’tür. Malzemelerden 17’i öğrencilerin %50’sinden fazlası tarafından daha önce hiç görülmemiş, malzemelerin 25’i ile de öğrencilerin yarıdan fazlası daha önce hiç deney yapmamışlardır. Öğrencilerin bir malzemenin adını ve işlevini bilmesi ile o malzemeyi daha önce görmüş ve deney yapmış olması arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca malzemenin işlevini bilme ile ortaokulda laboratuvar olanağı olması arasında da anlamlı bir fark bulunmuştur.
  Anahtar Sözcükler: Laboratuvar malzemeleri, fizik laboratuvarı, deney, ortaokul.

  [Dizinleme: SCOPUS, ULAKBİM TR-Dizin, ERIHPlus, IndexCopernicus, UDL-EDGE, DOAJ, AERA, EBSCO]
  ISSN: 1305-3515

  DOI: http://doi.org/10.17051/ilkonline.2019.527198

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Olkun, S., Deniz, M. E., Toran, M., Sarı, M. H. & Kamışlı, H. (2019). İlköğretim Çalışmaları Bütünsel Açıdan Çocuk. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, ISBN: 978-605-80114-1-0, doi: 10.14527/9786058011410
  2. Gül, Ş. & Özay Köse E. (2019). Biyoloji öğretmen adaylarının mikroskop kullanım bilgilerinin belirlenmesi. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(3), 136-150.
  3. Soğukpınar, R. & Gündoğdu, K. (2020). Fen Bilimleri Dersi ve Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri: Bir Durum Çalışması. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 275-294. doi: 10.21733/ibad.733953
  4. Çetin, A. & Cengiz, M. (2021). Laboratuvar uygulamalarının dokular konusunda fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. AJER - Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 37-45.
  5. Gökmen, A., Gürkan, B., & Katırcıoğlu, H. (2021). Preservice biology teachers’ knowledge and usage level regarding lab equipment and materials. Journal of Education and Learning (EduLearn), 15(3). DOI: 10.11591/edulearn.v15i3.20018
  6. Yurttaş Kumlu, G. D. (2021). Fen laboratuvarını düzenleme sürecine ilişkin fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 658-702. DOI: 10.19171/uefad.820218


 16. Kızılcık, H. Ş., Çağan, S. & Ünlü Yavaş, P. (2018). TÜBİTAK bilim fuarlarına ve fuarların fizik dersine yönelik öğrenci tutumlarına etkisine ilişkin ziyaretçi görüşleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 287-310.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Araştırmanın amacı, Türkiye’de gerçekleştirilen TÜBİTAK Bilim Fuarlarına ziyaretçi olarak katılan kişilerin bilim fuarlarına yönelik görüşlerini ve bilim fuarlarının fizik dersine yönelik öğrenci tutumlarına etkisine ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Ziyaretçi görüşlerini belirlemek için Likert tipi bir ölçek hazırlanmıştır. Veriler 2017 yılında Ankara’da yapılan TÜBİTAK bilim fuarını ziyaret eden kişilerden, tarama yöntemiyle toplanmıştır. Ölçekte toplam 10 madde bulunmaktadır. Ölçeğin “Bilim Fuarlarına İlişkin Görüşler” ve “Bilim Fuarlarının Fizik Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisine İlişkin Görüşler” adında iki adet faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Ölçeğin birinci faktöründen elde edilen verilerin güvenilirlik katsayısı 0,64, ikinci faktöründen elde edilen verilerin ise güvenilirlik katsayısı 0,78 olarak bulunmuştur. Ölçek, bilim fuarlarını ziyaret eden toplam 203 kişiye bilim fuarını ziyaretleri sırasında uygulanmıştır. Örneklemi oluşturan bireylerin 70’i kadın, 133’ü erkektir ve ağırlıklı olarak 15-20 yaş aralığında yer almaktadırlar. Araştırmanın sonuçları, bilim fuarına gelen ziyaretçilerin bilim fuarlarına yönelik yüksek derecede olumlu görüşlere sahip olduklarını göstermektedir. Ayrıca ziyaretçiler bu tür fuarların öğrencilerin fizik dersine yönelik tutumlarına yüksek derecede olumlu katkı yapacağını düşünmektedirler. Bu görüşlerin cinsiyetten ve eğitim düzeyinden bağımsız olduğu yapılan bağımsız örneklem t testi ile belirlenmiştir. Bilim fuarlarının fizik dersine olan tutumun etkisine ilişkin görüşler ile yaş grupları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu yapılan korelasyon analizi ile belirlenmiştir.
  Anahtar Sözcükler: Bilim Fuarı, fizik Dersi, ziyaretçi Görüşleri.

  [Dizinleme: DOAJ, Index Copernicus, CiteFactor, Acarindex, Sobiad, ResearchBib, JournalTOCs, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Arastirmax, idealonline]
  ISSN: 2146-7811

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Keskin, D. (2019). Bilim Fuarlarının Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri, Fen Dersine Karşı Motivasyonları ve Kaygı Düzeyleri Üzerinde Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  2. Çelik, A. (2019). Bilim şenliklerinin ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin problem çözme becerisi, motivasyon, fen bilimleri dersi ve bilime yönelik tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi.
  3. Sağlamyürek, B. (2019). Fen mühendislik ve girişimcilik uygulamalarının 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine ve çevresel tutum düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
  4. Gülgün, C. (2020). TÜBİTAK 4004 – doğa eğitimi ve bilim okulları destekleme programı projelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve paydaş görüşlerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi.
  5. Kural, N. & Nakiboğlu, C. (2020). Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programlarına Yönelik Düşüncelerinin İncelenmesi. Türkiye Kimya Derneği Dergisi Kısım C: Kimya Eğitimi, 5(1), 71-94. doi: 10.37995/jotcsc.697564
  6. Çetinkaya, E. & Ayartepe, S. (2020). TÜBİTAK 4006 bilim fuarları hakkında öğretmen görüşleri. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 5(2), 159-198.
  7. Erdal, C. (2020). TÜBİTAK bilim fuarlarının ortaokul öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
  8. Koç, A., Çalık, Ş., Şenel Zor, T., Aslan, O., & Zor, E. (2020). Tübitak proje yarışmaları bölge sergisine katılan üniversite öğrencilerinin kendi araştırma projeleri hakkındaki görüşleri. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi/JRES, 7(2), 466-490.
  9. Karakoç Topal, Ö. (2022). Ortaokul öğrencilerinin gözünden bir Tübitak 4004 Projesi: Bilimleri Birleştir, Doğayı Güzelleştir! Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 53, 638-666.


 17. Ünsal, Y., Kızılcık, H. Ş., Yarımkaya, D. (2018). Fizik eğitimi kongrelerinde sunulan bildirilerin analizi: Türkiye örneği. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 6(2), 173-196.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de 2013, 2015 ve 2017 yıllarında düzenlenen Ulusal Fizik Eğitimi Kongrelerinin (UFEK) içerik analizini yapmaktır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden doküman analizi tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın veri kaynağını, Ulusal Fizik Eğitimi Kongrelerinin bildiri kitapçıkları oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda bildiri kitapçıklarında yer alan sözlü ve poster bildiri özetleri içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalıştay özetleri kapsam dışı bırakılmıştır. Araştırma bulgularına bakıldığında; yazarların büyük çoğunluğunun yükseköğretim kurumlarından olması, iki yazarlı çalışmaların fazlalığı, üniversite ve Millî Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı kurumlar arasındaki iş birliğine dayanan çalışmaların sayısında artış eğilimi görülmesi dikkati çekmektedir. Bunun yanında, sunulan çalışmaların çoğunlukla nitel özellikte olduğu, lisans öğrencileriyle gerçekleştirildiği, çalışmaların en çok Elektrik, Dinamik ve Elektromanyetizma konularından seçildiği ortaya konmuştur. Bu sayede, Türkiye’de Fizik Eğitimi ile uğraşan araştırmacıların, 2013’ten bu yana izledikleri araştırma eğilimleri belirlenmiştir. Ayrıca, yeni araştırmalara rehberlik edecek bir yol haritası çizilmiştir.
  Anahtar Sözcükler: Fizik, fizik eğitimi, fizik eğitimi kongresi, betimsel analiz, bildiri.

  [Dizinleme: DRJI, ASOS Indeks, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Araştırmax, SOBİAD]
  ISSN: 2148-2160

  PDF

 18. Kızılcık, H. Ş. & Tan, M. (2018). A qualitative research of the conceptual learning process of the heat concept. Asia-Pasific Forum on Science Learning and Teaching, 19(1), Article 14.
  - Ayrıntıları Gizle

  Abstract: The purpose of this study is to examine the process of conceptual change in which the heat concept has gone through in time and provide an analytical assessment. To this end, problem-based learning groups were formed with 13 sophomore university students. One of these students was selected and interviewed. The interviews were examined using the content analysis method, which is one of the qualitative analysis' methods. Grounded theory techniques were used to interpret the data. According to the results, the student had difficulties in distinguishing between heat and thermal energy. The student explained what heat is as "a type of energy stored in a matter" and how heat comes out as "a result of frictions which occur while particles of a matter collide with each other". It is seen that the opinions of the student are affected by common misconceptions such as "heat loss" or "the energy lost during friction turns into heat". The opinions of the student are disconnected pieces of information and her opinions change constantly throughout the process. At the end of the process, the student managed to differentiate the heat concept and thermal energy concept. In addition, she corrected her conception of heat in line with scientific theories.
  Keywords: Heat, qualitative analysis, misconception, conceptual learning, problem-based learning.

  [Dizinleme: ERIC, SCOPUS, Directory of Open Access Journals, Academic Journals Database, Open Directory Project, Ulrichs International Periodical Directory, Google Directory]
  ISSN: 1609-4913

  ERIC: https://eric.ed.gov/?id=EJ1192350

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Kandil İngeç, Ş. & Şavuk, A. (2020). Fizik öğretmen adaylarının ısı, iş, sıcaklık, enerji kavramalarına ilişkin metaforik algıları. 9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - Online, 12–13 Aralık 2020. Emen, H. (ed.) Bildiri Tam Metin Kitabı. Asos Yayınları. pp.789-808.


 19. Gülçiçek, Ç., Kızılcık, H. Ş. & Damlı, V. (2018). Effects of laboratory experiments on physics teacher candidates' wave concepts. Physics Education, 53(5), 055018, 1-12. https://doi.org/10.1088/1361-6552/aacd80
  - Ayrıntıları Gizle

  Abstract: The purpose of this research is to determine the effects of different laboratory approaches on students' understanding of wave concepts. For this purpose, three experiments and experiment instructions have been designed for each of the three approaches (verification, hypothesis testing, and the 5E laboratory approach). Quantitative aspects of the research are based on a grouped semi-empirical model. A random sampling has been done to develop the basic concepts of a waves test (BCWT), a multiple-choice test that was used in the quantitative part of the research. However, participants (physics teacher candidates) of the main study have been selected using purposeful sampling for the purposes of the qualitative research. At the same time, students have been specially chosen from students who have not taken the theoretical course titled 'Vibrations and Waves' and laboratory lecture titled 'Vibrations and Waves Laboratory'. BCWT pre-test and post-test results, as well as interviews with students and the experiment reports of the students, were used as data resources. Despite the time and effort spent, the laboratory approaches that we utilized did not provide convincing results.

  [Dizinleme: ERIC, CIJE, SCOPUS, Inspec, Educational Research Abstracts, NASA Astrophysics Data System]
  ISSN: 0031-9120

  ERIC: https://eric.ed.gov/?id=EJ1187797
  DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6552/aacd80

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Santosa, I. E. & Ritasari, N. S. (2019). Tanggapan siswa terhadap eksperimen terbimbing pada pembelajaran materi elastisitas. Prosiding Seminar Nasional Fisika 5.0, 274-278.
  2. Monteiro Correia, M. S. & Mendes Baptista, M. L. (2021). The Effects of a STEM Approach on Preservice Elementary Teachers’ Subject Matter Knowledge about Sound. Acta Scientiae (Canoas), 23(6), 179-208. doi: 10.17648/acta.scientiae.6246


 20. Ünlü Yavaş, P. & Kızılcık, H. Ş. (2018). Öğrencilerin kuantum fiziğine giriş konularında zorlanma nedenlerinin araştırılması. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1), 35-73.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu araştırmanın amacı lise ve Fen Bilgisi Öğretmenliği ana bilim dallarında okuyan üniversite öğrencilerinin kuantum fiziğine giriş konularında zorlanma nedenlerinin görülme sıklığını belirlemektir. Bu amaçla, önceden nitel olarak alınan öğrenci görüşleri Likert bir ölçek geliştirmek için kullanılmıştır. Ölçek, açımlayıcı faktör analizi sonucunda beş faktörlü yapı göstermiştir. Veriler, faktörlere göre incelenmiş ve yorumlanmıştır. Örneklem olarak, beş farklı üniversitede öğrenim gören 411 Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencisi ve beş farklı lisede öğrenim gören 291 lise öğrencisi olmak üzere toplam 702 kişi seçilmiştir. Sonuçlara göre, bazı maddeler dışındaki tüm maddeler için zorluk, orta düzeydedir. Öğrenciler, derslerin; animasyon, simülasyon ve deneyler üzerinden anlatılmasını olumlu karşılamaktadır. Öğrencilerin derse düzenli girmesi ve konuyu önemsemesi bakımından genel bir sorun yoktur. Kuantum konularının günlük yaşamda karşılaşılan durumlar içermemesi fikri, en çok görülen güçlüklerden biridir. Kadınların kuantum konularına yönelik ilgisinin erkeklerden daha fazla olduğu söylenebilir. Ayrıca anlatım yöntemleri ile ilgili üniversite öğrencileri, lise öğrencilerine göre daha olumlu yaklaşmışlardır.
  Anahtar Sözcükler: Kuantum fiziği, Likert ölçek, zorlanma nedenleri.

  [Dizinleme: ISI Web of Science (Zoological Record), ULAKBİM TR-Dizin, Index Copernicus, Türk Eğitim İndeksi (TEİ)]
  ISSN: 1301-9058

  PDF

  Aldığı Atıflar:
  1. Bezen, S., Aykutlu, I., & Bayrak, C. (2021). What Does Black-body Radiation Mean for Pre-Service Physics Teachers? Journal of Turkish Science Education, 18(4), 691-706. doi: 10.36681/tused.2021.98


 21. Kızılcık, H. Ş. & Damlı, V. (2018). A simple Lissajous curves experimental setup. Physics Education, 53(3), 033003, 1-3. http://doi.org/10.1088/1361-6552/aaab9e
  - Ayrıntıları Gizle

  Abstract: The aim of this study is to develop an experimental setup to produce Lissajous curves. The setup was made using a smartphone, a powered speaker (computer speaker), a balloon, a laser pointer and a piece of mirror. Lissajous curves are formed as follows: a piece of mirror is attached to a balloon. The balloon is vibrated with the sound signal provided by the speaker that is connected to a smartphone. The laser beam is reflected off the mirror and the reflection is shaped as a Lissajous curve. Because of the intersection of two frequencies (frequency of the sound signal and natural vibration frequency of the balloon), these curves are formed. They can be used to measure the ratio of frequencies.

  [Dizinleme: ERIC, CIJE, SCOPUS, Inspec, Educational Research Abstracts, NASA Astrophysics Data System]
  ISSN: 0031-9120

  DOI: http://doi.org/10.1088/1361-6552/aaab9e

  PDF

 22. Kızılcık, H. Ş., Damlı, V. & Önder Çelikkanlı, N. (2017). Türkiye’deki fizik öğretmenliği programlarındaki bağımsız fizik laboratuvar derslerinin karşılaştırılması. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 4(2), 90-101.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki fizik eğitimi ana bilim dalı öğretim programlarında yer alan bağımsız fizik laboratuvarı ders sayılarını, bu derslerde yapılmakta olan deney sayılarını ve deneylerin fizik konularına göre dağılımlarını karşılaştırmaktır. Çalışmanın ulaşılabilir evrenini, İnternet ortamında AKTS Bilgi Paketi bulunan ilgili ana bilim dallarına ait öğretim programları oluşturmaktadır. Çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Dokümanlardan elde edilen veriler, betimsel analiz ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda ulaşılan bulgular, üniversitelerin bağımsız fizik laboratuvar derslerinin sayılarının ve içeriklerinin farklı olduğunu, değişik konulara ağırlık verildiğini ve bazı konuların ihmal edildiğini göstermiştir. Bazı derslerde, söz konusu bağımsız fizik laboratuvar dersinin adının ve içeriğinin uyumsuz olduğu da belirlenmiştir.
  Anahtar Sözcükler: Fizik eğitimi, laboratuvar dersleri, öğretim programı, deney.

  [Dizinleme: Türk Eğitim İndeksi (TEİ), SOBİAD, Journal Factor, Academic Keys, Arastirmax, Sindex, DRJI]
  ISSN: 2458-9624

  PDF

 23. Kızılcık, H. Ş. & Ünlü Yavaş, P. (2017). Investigating the reasons of difficulty understanding of students in special relativity topics. Cukurova University Faculty of Education Journal, 46(2), 399-426. http://doi.org/10.14812/cuefd.297883
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Özel görelilik, son yıllarda üniversite seviyesine ek olarak lisede de öğretilmeye başlanan bir konudur. Ayrıca fen okur-yazarı bireyler tarafından da ilgi görmektedir. Bu araştırmanın amacı lise ve üniversite öğrencilerinin özel görelilik konusunda daha önceden belirlenmiş olan zorlanma nedenlerine katılma derecelerini belirlemektir. Ayrıca zorlanma nedenlerine katılımın eğitim düzeyi ve cinsiyete göre farklılık oluşturup oluşturmadığı araştırılmıştır. Bu araştırmaya temel oluşturan önceki çalışmada, öğrenciler ile görüşmeler yoluyla, özel görelilikte zorlanma sebepleri hakkında görüşleri belirlenmişti. Önceki araştırmadan elde edilen görüşler derlenerek 5 dereceli Likert bir ölçek hazırlanmıştır. Bu ölçek, özel görelilik konularını içeren ders almış olan 446 fen bilgisi öğretmen adayına ve 245 lise öğrencisine olmak üzere, toplam 691 kişiye uygulanmıştır. Uygulanan 23 maddelik ölçeğin verileri analiz edildiğinde üç faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Bunlar, konuya yönelik algı, matematiksel nedenlerden kaynaklanan zorluklar ve öğretim yönteminden kaynaklanan zorluklardır. Araştırmanın genel sonuçlarına göre, öğrenciler bu konuyu zor olduğu kadar kolay olduğunu da düşünmektedir. Ölçek maddelerinin faktörlere göre ayrıntılı incelenmesi zorluklara katılım hakkında daha ayrıntılı bilgiler vermektedir. Her bir maddede yer alan ifadenin zor veya kolay olarak öğrenciler tarafından nitelendirilmesi; cinsiyete, öğrenim düzeyine bağlı olabileceği gibi, bunlardan bağımsız olarak da değişebilmektedir. Lise öğrencileri, üniversite öğrencilerine göre, kadınlar ise erkeklere göre bazı açılardan daha çok zorlandıklarını belirtmişlerdir.
  Anahtar Sözcükler: Özel görelilik, Likert ölçek, anlama zorlukları.

  [Dizinleme: Emerging Sources Citation Index (ESCI), ULAKBİM TR-Dizin, EBSCO, ASOS Index]
  ISSN: 1302-9967

  WOS: 000417446300004
  DOI: http://doi.org/10.14812/cuefd.297883

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Taşkın, T., & Kandil İngeç, Ş. (2019). Öğretmen adaylarının özel görelilik konusundaki bilgi düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 860-887. doi: 10.16986/HUJE.2018045389
  2. Kartal, T. (2019). Fizik 3. Karamustafaoğlu, O. & Yılmazlar, M. (Eds.) içinde "Fizik-3 konuları kapsamında karşılaşılan kavram yanılgıları". Ankara: Nobel Yayınları.
  3. Prado, X., Domínguez-Castiñeiras, J. M., Area, I., Paredes, Á. & Mira, J. (2020). Aprendizaje de la Teoría de la Relatividad Restringida de Einstein: Estado de la Cuestión. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 17(1), 1103. doi: 10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2020.v17.i1.1103
  4. de Souza, M. G. & Serrano, A. (2020). The impact of the usage of hypercultural mediation in the teaching of special relativity in high school in Brazil. Acta Scientiae (Canoas), 22(4), 2-27. doi: 10.17648/acta.scientiae.5875
  5. Prado, X., Domínguez-Castiñeiras, J. M., Area, I., Paredes, Á. & Mira, J. (2020). La enseñanza de la teoría de la relatividad restringida de Einstein, estado de la cuestión. Revısta De Enseñanza De La Físıca, 32(1), 107-122.
  6. Özdemir, E. & Kocakülah, M. S. (2021). Üstbiliş destekli tartışma tabanlı öğrenme yaklaşımının fizik eğitiminde kavramsal değişim ve üstbiliş üzerine etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 15(1), 144-185. doi: 10.17522/balikesirnef.902038
  7. De Souza, M. G. (2021). Das transformações de galileu a lorentz: compreendendo as simulações mentais e concepções de estudantes do ensino médio sobre relatividade especial. Master Thesis, Canoas, Brasil: Universidade Luterana do Brasil.


 24. Kızılcık, H. Ş. & Tan M. (2017). Probleme dayalı öğrenme sürecinin öğretmen adayları tarafından değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi (GEBD), 3(1), 1-16.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu araştırmanın amacı, ısı ve sıcaklık ünitesiyle ilgili olarak öğretmen adaylarıyla uygulanan bir Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) sürecinin kendileri tarafından nasıl değerlendirildiğini incelemektir. Karma yöntemin kullanıldığı bu araştırmada, amaçlı örneklem yöntemiyle gönüllü olarak seçilen üniversite ikinci sınıf öğrencisi 13 fizik öğretmen adayına PDÖ senaryosu verilmiş ve senaryoyu Likert tipi bir anket ve açık uçlu bir soru ile değerlendirmeleri istenmiştir. Daha sonra senaryo etrafında 5 hafta boyunca PDÖ oturumları yapılmıştır. Süreç boyunca öğretmen adayları ile görüşmeler yapılmıştır. Süreç sonunda öğretmen adaylarından Likert tipi bir anket ve açık uçlu bir soruyla sürecin değerlendirilmesi istenmiştir. Nicel maddeler, açık uçlu sorular ve görüşmeler betimsel analiz yoluyla nitel olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak; öğretmen adaylarında; PDÖ etkinliğinin kendilerinin özgüven, motivasyon, çalışma ve iletişim becerilerinde artış olduğunu göstermektedir. Öğretmen adayları başka ünitelerde de PDÖ yaklaşımının kullanılmasında istekli olmuşlardır. Ayrıca, senaryo ve PDÖ süreciyle ilgili görüşler arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ancak tutuma etkisinde PDÖ sürecinin unsurları arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.
  Anahtar Sözcükler: Probleme dayalı öğrenme, öğretmen yetiştirme, tutum.

  [Dizinleme: Türk Eğitim İndeksi (TEİ), InfoBase Index]
  ISSN: 2149-4932

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Çakır, O.; Baysal, Z. N. & İnan Yıldız, F. (2019). Drama Temelli Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının İlkokul Öğrencilerinin Empati Beceri Düzeyleri Üzerine Etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12(3), 1044-1066. doi: 10.30831/akukeg.441204
  2. Can, İ. & İnel Ekici, D. (2019). Üstün ve özel yetenekli öğrencilerin probleme dayalı fen etkinliklerine İlişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1-21.
  3. Deniz Özgök, A. (2019). 60-75 aylık çocukların STEM etkinliklerinde problem çözme ve bilişsel düşünme becerilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi.
  4. Kaya, S. (2021). Mitoz ve Mayoz Hücre Bölünmeleri Konusunun Öğretiminde ASSURE Öğretim Tasarımı Uygulamalarının Öğrencilerin Akademik Başarısı ve Motivasyonu Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi.


 25. Kızılcık, H. Ş. & Ünlü Yavaş, P. (2017). Pre-service physics teachers’ opinions about the difficulties in understanding introductory quantum physics topics. Journal of Education and Training Studies, 5(1), 101-109. http://doi.org/10.11114/jets.v5i1.2012
  - Ayrıntıları Gizle

  Abstract: The aim of this study is to identify the opinions of pre-service physics teachers about the difficulties in introductory quantum physics topics. In this study conducted with twenty-five pre-service physics teachers, the case study method was used. The participants were interviewed about introductory quantum physics topics. The interviews were coded using content analysis and were divided into different categories. In this way, we tried to reveal the opinions of pre-service physics teachers about the difficulties of these topics. In conclusion, it can be said that the participants had the most difficulty in transition from classical physics to quantum physics. This is especially evident in quantum physics topics that require a different understanding such as black body radiation, wave-particle structure of light and the uncertainty principle. It was also found that the participants had no difficulties in terms of mathematical calculations, and that approaches based on visualizing the topic were received positively.
  Keywords: Introduction to quantum physics, teacher training, learner‘s opinions, difficulty in understanding.

  [Dizinleme: ERIC, BASE, CNKI Scholar, Crossref, Google Scholar, IE Library, JournalTOCs, LearnTechLib, LOCKSS, MIAR, Open J-Gate, PKP Open Archives Harvester, Publons, ScienceGate, SHERPA/RoMEO, Ulrich's Serials, VOCED Plus, Australia, Worldcat]
  ISSN: 2324-805X

  ERIC: https://eric.ed.gov/?id=EJ1124644
  DOI: http://doi.org/10.11114/jets.v5i1.2012

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Kunnath, B. J. (2017). The effect of Computer Simulations on Grade 12 Learners' understanding of concepts in the Photoelectric Effect. Master thesis, Pretoria, South Africa: University of South Africa.
  2. Çoban, A. (2018). Probleme Dayalı Öğretim (PDÖ) Yönteminin Kuantum Fiziği “Klasik Fiziğin Yetersizlikleri” Konusunun Öğretimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  3. Beltran, Y. J. C. (2020). Cambios didácticos en un profesor universitario de física apoyados en la integración de estudios epistemológicos e históricos de la física cuántica y de la ciencia como sistema cultural. Ph.D. Disstertation, Bogotá: Universidad Distrital.
  4. Markus, L., Sungkim, S., & Bin Ishak, M. Z. (2021). Issues and challenges in teaching secondary school quantum physics with integrated STEM education in Malaysia. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(5), 190-202. DOI: 10.47405/mjssh.v6i5.774
  5. Yeltekin Atar, B. Ş., Aykutlu, I., & Bayrak, C. (2021). Türkiye’de son 10 yılda fizik eğitiminde kavram yanılgılarıyla ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 304-323. DOI: 10.33418/ataunikkefd.831817
  6. Migue, M. A. R. (2021). Metaphorical views of physics teachers in teaching physics: a qualitative phenomenological study. International Journal of Multidisciplinary Academic Research, 9(3), 52-63.


 26. Temiz, B. K. & Kızılcık, H. Ş. (2016). Sürtünmeli eğik düzlemde hareketin dinamiğine ilişkin öğrenci düşünceleri. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 3(2), 15-30.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu araştırma lise ikinci sınıf öğrencilerinin sürtünmeli eğik düzlemde hareketin dinamiğine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla veri toplamak için iki bölümden oluşan açık uçlu Sürtünmeli Eğik Düzlemde Hareket Testi (SEDHT) geliştirilmiştir. Birinci bölümde, sürtünmeli eğik düzlem ve üzerinde bulunan bir cisminden oluşan sistemde yapılan bazı değişikliklerin cismin hareketini nasıl etkileyebileceği konusunda görüşleri alınmıştır. İkinci bölümdeyse, sistemin serbest cisim diyagramını çizmeleri istenilmiş, cismin hareketine hangi kuvvetlerin neden olduğu veya engel olduğu sorulmuştur. Araştırma, Ankara merkezde iki liseden toplam 108 öğrencinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Araştırmanın sonucunda; öğrencilerin büyük çoğunluğunun, sürtünmeli eğik düzlemin üzerindeki bir cismin; konumu ve kütlesi gibi olaya etkisi olmayan değişkenlerin, cismin hareketine bir etkisi olduğunu düşündükleri; öğrencilerin çizdiği serbest cisim diyagramlarının büyük çoğunluğunda, hareketin temelinde yatan kuvvetlerin hiç gösterilmediği veya hatalı gösterildiği, ortamda var olmayan kuvvetlerin varmış gibi çizilerek sisteme dışarıdan kuvvetler eklendiği, çizimlerde gösterilen kuvvetlerden, harekete neden olan veya engel olan kuvvetleri olması gerekenden farklı düşündükleri belirlenmiştir.
  Anahtar Sözcükler: Sürtünmeli eğik düzlemde hareket, kavram yanilgilari, fizik eğitimi.

  [Dizinleme: SOBİAD, Journal Factor, Academic Keys, Arastirmax, Sindex, DRJI]
  ISSN: 2458-9624

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Durkaya, F. (2021). Matematik Öğretmen Adaylarının Serbest Cisim Diyagramı Gösterimine İlişkin Performans Değerlendirmesi. Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, 4(1), 60-80.


 27. Ünlü Yavaş, P. & Kızılcık, H. Ş. (2016). Pre-Service physics teachers' difficulties in understanding special relativity topics. European Journal of Physics Education, 7(1), 13-24. http://doi.org/10.20308/ejpe.35814
  - Ayrıntıları Gizle

  Abstract: The aim of this study is to identify the reasons why pre-service physics teachers have difficulties related to special relativity topics. In this study conducted with 25 pre-service physics teachers, the case study method, which is a qualitative research method, was used. Interviews were held with the participants about their reasons for difficulties in understanding special relativity topics. We used content analysis with the interview data and created eight categories. By doing so, we tried to identify the causes of difficulties experienced by the participants. As a result, it can be said that students are biased against relativity subjects and consider them to be difficult. Although the students found the subject interesting, problems such as mathematical difficulties, problems related to determining the reference system and transition from classical physics to relativistic physics made the learning process difficult for them. Additionally, we identified positive and negative opinions about the teaching method.
  Keywords: Special relativity, pre-service physics teachers, difficulty understanding.

  [Dizinleme: ERIC, EBSCO, ProQuest, Index Copernicus, DOAJ, NewJour, AERA Directory of Open Access Scholarly Journals in Education, Ulrich's Serials, WCSU Library, Google Scholar, Biblioteca GCC-IBT UNAM Library, ASOS Index, Cabell's Directory, The libraries of Paris Ouest Nanterre La Défense, the EZB, DRJI, Beardslee Library Catalog, JournalTOCs, University of Saskatchewan, Indiana University Library DRJI, Universal Impact Factor]
  ISSN: 1309-7202

  ERIC: https://eric.ed.gov/?id=EJ1174499
  DOI: http://doi.org/10.20308/ejpe.35814

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Kaur, T., Blair, D., Burman, R., Stannard, W., Treagust, D., Venville, G., Zadnik, M., Mathews, W. & Perks, D. (2017). Evaluation of 14 to 15 Year Old Students' Understanding and Attitude towards Learning Einsteinian Physics. arXiv preprint arXiv:1712.02063 - https://arxiv.org/abs/1712.02063
  2. Kaur, T. (2018). Einstenian Physics: Challenging the Paradigm for Teachin Highscool Science. Unpublished PhD Dissertation. Australia: The University of Western Australia School of Physics.
  3. Yasser Sayed Hassan, Walid Nabil Hussein, Y J Y Magdy (2019). The Scientific Difficulties Encountered by Secondary School Physics Teachers and Their Relationship to the Students' Cognitive Conflict and Abstract Thinking. Journal of the Faculty of Education - Ain Shams University, 43(4), 1235-1309. doi: 10.21608/jfees.2019.79153
  4. Boz, A. (2019). Lise öğretmenlerinin fizik dersinin öğretiminde zorluk olarak tanımladıkları durumlar ve öğrencilerin fizik dersine karşı tutumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon: Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
  5. Dua, Y. S., Blair, D. G., Kaur, T. & Choudhary, R. K. (2020). Can Einstein’s theory of general relativity be taught to Indonesian high school students? Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, 9(1), 50-58. doi: 10.15294/jpii.v9i1.22468
  6. Prado, X., Domínguez-Castiñeiras, J. M., Area, I., Paredes, Á. & Mira, J. (2020). La enseñanza de la teoría de la relatividad restringida de Einstein, estado de la cuestión. Revısta De Enseñanza De La Físıca, 32(1), 107-122.
  7. de Souza, M. G. & Serrano, A. (2020). The impact of the usage of hypercultural mediation in the teaching of special relativity in high school in Brazil. Acta Scientiae (Canoas), 22(4), 2-27. doi: 10.17648/acta.scientiae.5875
  8. Lim, J. H., Jung, D. W., Kim, U., Cho, S. & Lee, J. (2020). Relativistic Analogue Hidden in Projectile Motion. Journal of the Korean Physical Society, 77, 624–629. DOI: 10.3938/jkps.77.624
  9. Prado, X., Domínguez, J. M., Area, I., Edelstein, J., Mira, J., & Paredes, Á. (2020). Learning and teaching Einstein's Theory of Special Relativity: state of the art. arXiv:2012.15149 [physics.ed-ph]. https://arxiv.org/abs/2012.15149v1
  10. Miani, L. (2021). Highlighting Interdisciplinarity between Physics and Mathematics in Historical Papers on Special Relativity: Design of Blended Activities for Pre-Service Teacher Education. Master thesis, Bologna, Italy: University of Bologna, School of Science.
  11. De Souza, M. G. (2021). Das transformações de galileu a lorentz: compreendendo as simulações mentais e concepções de estudantes do ensino médio sobre relatividade especial. Master Thesis, Canoas, Brasil: Universidade Luterana do Brasil.


 28. Kızılcık, H. Ş., Önder-Çelikkanlı, N. & Güneş, B. (2015). Fizik öğretmen adaylarının düzgün çembersel hareket konusundaki kavram yanılgılarının zaman içinde değişimi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (NEF-EFMED), 9(1), 205-223. http://doi.org/10.17522/nefefmed.41287
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu çalışmanın amacı, fizik öğretmen adaylarının lisans eğitimi sırasında düzgün çembersel hareket konusundaki kavram yanılgılarının zaman içerisindeki olası değişimlerini ve bu değişimlerin nedenlerini incelemektir‡. Bu amaçla, düzgün çembersel hareket konusunda Kızılcık & Güneş (2011) tarafından geliştirilen üç aşamalı kavram yanılgısı testinden yararlanılmıştır. Bu test, 10 farklı kavram yanılgısını ölçmeyi amaçlamaktadır. Söz konusu ölçme aracı, 2009-2010 eğitim öğretim yılında birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta okumakta olan ve fizik öğretmenliğinde eğitimini sürdüren öğrencilere uygulanmıştı. Bu çalışma kapsamında, kavram yanılgılarındaki olası değişimleri belirlemek amacıyla, bu ölçme aracı; 2011-2012 eğitim öğretim yılında üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıftayken daha önce uygulama yapılan aynı öğrencilere tekrar uygulanmıştır. İki yıl arayla aynı öğrencilerden alınan test verileri karşılaştırılmıştır. Araştırmada, ele alınan 10 kavram yanılgısına tüm öğrenciler dikkate alınarak genel sonuçlara bakıldığında; altısının frekansında azalma görülürken, ikisinde artış gözlenmiş, ikisinde ise değişim gözlenmemiştir. Sınıf bazında bakıldığında ise birinci sınıftan üçüncü sınıfa geçen öğrencilerin dört, ikinci sınıftan dördüncü sınıfa geçen öğrencilerin bir ve üçüncü sınıftan beşinci sınıfa geçen öğrencilerin ise beş kavram yanılgısında betimsel olarak artış görülmüştür. Buna karşın bazı kavram yanılgılarının da zamanla azaldığı, bazılarınınsa değişmediği görülmüştür. Bu değişimlerin olası nedenleri öğrencilerden bazılarıyla yapılan görüşmelerle araştırılmıştır.
  Anahtar Sözcükler: Düzgün çembersel hareket, düzgün dairesel hareket, kavram yanılgısı, üç aşamalı test, öğretmen yetiştirme, fizik eğitimi.

  [Dizinleme: ULAKBİM TR-Dizin, IndexCopernicus, EBSCO, AERA Special Interest Group, Asian Education Index, ASOS, Educational Network for Australia (Edna), Genamics JournalSeek]
  ISSN: 1307-6086

  DOI: http://doi.org/10.17522/nefefmed.41287

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Canlas, I. P. (2015). The Use of Case Analysis in Teaching Circular Motion. International Journal of Education and Research, Vol. 3, No. 12, December 2015, 391-400.
  2. Canlas, I. P. (2016). University Students’ Alternative Conceptions On Circular Motion. International Journal of Scientific & Technology Research, Volume 5, Issue 03, March 2016, 25-33.
  3. Muega–Geronimo, V. (2016). Probing the Graduate Students’ Conceptual understanding in Mechanics. Research Journal of Educational Sciences, 4(8), 1-9.
  4. Şentürk, M. L. (2017). Fizik öğretmenlerinin kuvvet ve hareket konusunda animasyon & simülasyon-TPAB düzeyleri: Sınıf içi bütüncül çoklu durum çalışması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi.
  5. Hasyim, W., Suwono, H. & Susilo, H. (2018). Three-tier Test to Identify Students’ Misconception of Human Reproduction System. Jurnal Pendidikan Sains, 6(2), 48–54.
  6. Alneyadi, S. S. (2019). Assessing Student Misconceptions of the Electrical Potential of Spherical Conductors. International Journal for Research in Education, 43(2), 233-252.
  7. Serhane, A., Debieche, M., Karima, B. & Zeghdaoui, A. (2020). Overcoming University Students’ Alternative Conceptions in Newtonian Mechanics. American Journal of Networks and Communications, 9(2), 22-29. doi: 10.11648/j.ajnc.20200902.12
  8. Diyarbekir, G. (2020). Ortaokul 7. Sınıf öğrencilerinin kuvvet ve hareket konusunda sahip oldukları kavram yanılgılarının ontoloji temelinde belirlenmesi ve animasyon destekli öğretimle giderilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi.
  9. Yeltekin Atar, B. Ş., Aykutlu, I., & Bayrak, C. (2021). Türkiye’de son 10 yılda fizik eğitiminde kavram yanılgılarıyla ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 304-323. DOI: 10.33418/ataunikkefd.831817
  10. Maison, Hidayat, M., Kurniawan, D. A., Yolviansyah, F., Sandra, R. O., & Iqbal, M. (2022). How critical thinking skills influence misconception in electric field. International Journal of Educational Methodology, 8(2), 377-390. DOI: 10.12973/ijem.8.2.377
  11. Yolviansyah, F. (2022). Keterampilan Berpikir Kritis Dan Hubungannya Dengan Miskonsepsi Pada Materi Gaya dan Medan. Undergraduate Thesis, Jambi, Indonesia: FKIP Universitas
  12. Sandra, R. O. (2022). Pengembangan Instrumen Miskonsepsi Berformat Five-Tier pada Topik Tekanan Menggunakan Dreamweaver Berbasis FKIP. Undergraduate Thesis, Jambi, Indonesia: FKIP Universitas


 29. Kızılcık, H. Ş., Damlı, V. & Ünsal, Y. (2014). Physics in movies: Awareness levels of teacher candidates. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 10(6), 681-690. http://doi.org/10.12973/eurasia.2014.1228a
  - Ayrıntıları Gizle

  Abstract: The aim of this study is to draw attention to the informal education aspect of the movies shown and to determine the awareness levels about physics in movies of a small group composed of university students. That is an evaluation had been made among the films dealing explicitly with the basic content of physics, except for science fiction movies, and two films that attracted great attention in the process notation were chosen. In this study, the sample group was composed of six students who continue physics education at university and have high academic success levels. At the beginning of the sessions, the group had been informed about the aim and process of the study. The movies, which were watched by researchers and scientifically mistaken scenes had been determined beforehand, were then watched in two different sessions together with the student group. In each session, students were made to discuss the scenes dealing with physics and whether they were consistent or contrary to physics rules. The scenes in question were stopped upon the demands of students, the time interval of the scene was noted, and the discussions were recorded by a voice recorder. The researchers did not intervene in the discussions directly, but only canalised students to make the discussions deeper when needed. Through this study, it was realised that the awareness level about physics in movies of the students was quite high. This study is highly important in stressing the informal education mission of the movies and students' critical questioning of the scientific correctness in the films. This result points out that while writing a scenario, scriptwriters should take a serious academic consultancy service.
  Keywords: Physics education, informal education, awareness, pre-service teachers, movie.

  [Dizinleme: Social Sciences Citation Index (SSCI), ERIC, SCOPUS, EdNA Online Database, Index Copernicus, ROAD, Education Research Index, Google Scholar, Higher Education Teaching and Learning Journals, Higher Education Research Data Collection, JournalSeek, MathDi, PsycINFO, TOC Premier Database, Ulrich's Periodicals Directory, ZDB]
  ISSN: 1305-8215

  WOS: 000352005600016
  ERIC: https://eric.ed.gov/?id=EJ1050375
  DOI: http://doi.org/10.12973/eurasia.2014.1228a

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Aygün, M. & Durukan, Ü. G. (2015, Eylül). Fizik Öğretmenlerinin Öğretimde Kullanabilecekleri Film ve Film-Konu İlişkisi Tercihleri. Sözlü Bildiri, II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara-TÜRKİYE.
  2. McBride, K. K. (2016). Linking Science Fiction and Physics Courses. The Physics Teacher, 54, 280-284. doi: 10.1119/1.4947155
  3. Vu, P. (2020). The impact of interpersonal relations between teachers and principals on organizational change and cynicism in public elementary schools through the lens of the leader-member exchange theory. Unpublished Ph.D. dissertation, Nampa, ID, USA: Northwest Nazarene University.
  4. Nesbitt, N. E. (2021). The Use of Films in a High School Leadership Class: A Qualitative Study. PhD Dissertation, Phoenix, Arizona, USA: Grand Canyon University.


 30. Kızılcık, H. Ş. (2013). Öğretmen adaylarının bazı eş anlamlı fizik terimleri arasındaki tercihlerinin kavramsal algılamayla ilişkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 28(3), 266-278.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu çalışmada, fizik öğretmeni adaylarının, alternatifi olan bazı eş anlamlı fizik terimleri arasındaki tercihleri ve bu tercihin kavramsal algılamayla ilişkisi araştırılmıştır. Çalışmada örneklem grubu olarak Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı üçüncü, dördüncü, beşinci sınıf ve artık yıl öğretmen adaylarından oluşan gruplar yer almıştır. Araştırmada üç farklı uygulama yapılmıştır. Öğretmen adaylarının kendilerine farklı zamanlarda verilen ve birbirinin alternatifi olan yerli ve yabancı kökenli terimleri nasıl algıladıklarını ortaya koymayı amaçlayan ilk iki uygulamada elde edilen bu sonuçların, bu terim çiftlerinden hangilerini kullanmayı tercih ettiklerini belirlemeyi amaçlayan üçüncü uygulamayla uyumlu olup olmadığı korelâsyon analiziyle yoklanmıştır. Sonuç olarak; öğretmen adaylarının terim tercihlerinin genelde, o terimi üst düzeyde tanımlama ya da doğru bir eş anlamla karşılama becerisinden bağımsız olduğu ve tercihlerinin Türkçe kökenli sözcükler yönünde olduğu ortaya konulmuştur. Ek olarak, Türkçe kökenli sözcükler için yabancı kökenlilere göre daha üst düzey yanıtlar alınmaktadır.
  Anahtar Sözcükler: Fizik eğitimi, fizik öğretmen adayları, kavramsal algılama, eş anlamlı fizik terimleri, tercih.

  [Dizinleme: Social Sciences Citation Index (SSCI), ULAKBİM TR-Dizin, EBSCO, Index Copernicus, NewJour: The New Journal and Newsletters, The Asian Education Index, Ulrich’s Periodicals Directory]
  ISSN: 1300-5340

  WOS: 000331662700020

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Kıryak, Z. & Çepni, S. (2015). Fen Bilimleri Ders Kitabında Kullanılan Fizik Dilinin 7. Sınıf Öğrencileri Tarafından Algılanma Biçimleri. Milli Eğitim, Sayı 207, 145-168.
  2. Özay Köse, E. &. Gül, Ş. (2016). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Türkçe ve Yabancı Biyoloji Terimlerini Kullanım Tercihleri. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 3, 2016, 1-10. doi: 10.19160/e-ijer.71682
  3. Ültay, N. (2019). Pre-service teachers’ understanding and usage of scientific and daily life language. International Journal of New Trends in Arts, Sports &Science Education, 8(1), 1-16.
  4. Olkun, S., Deniz, M. E., Toran, M., Sarı, M. H. & Kamışlı, H. (2019). İlköğretim Çalışmaları Bütünsel Açıdan Çocuk. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, ISBN: 978-605-80114-1-0, doi: 10.14527/9786058011410
  5. Kıryak, Z., Candaş, B., Çalık, M. & Zeybek, Ö. (2020). Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Zihinsel İmajlarının Belirlenmesi: Bir Sınıflar Arası Karşılaştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (PAU Journal of Education), 50, 468-490. doi: 10.9779/pauefd.536358
  6. Çoramık, M. & Özdemir, E. (2021). İlkokul öğrencilerinin kuvvet kavramına ilişkin algılarının çizim yardımı ile belirlenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18(42). DOI: 10.26466/opus.937992


 31. Kızılcık, H. Ş. & Tan, M. (2011). İtme ve momentum konusunda çoktan seçmeli bir test geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 185-198.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu çalışma, itme ve momentum konusuyla ilgili olarak temel kazanımları tespit ederek, bu kazanımlara yönelik olarak çoktan seçmeli bir ölçme aracı geliştirmeyi amaçlamıştır. Bu ölçme aracından yararlanarak, öğrencilerin itme ve momentum konusunda, temel kazanımları edinme düzeyleri belirlenmiştir. İlgili ölçme aracı, Ankara ilindeki 143 genel lise 2. sınıf öğrencisinin katılımıyla elde edilmiştir. Ölçme aracı, 21 test maddesinden oluşan bir çoktan seçmli test olarak geliştirilmiştir. Sonuç olarak, öğrencilerin momentumun ve korunumunun kavramsal olarak anlamayı hedefleyen temel kazanımları edinme düzeylerinin yeterli olmadığı tespit edilmiştir.
  Anahtar Sözcükler: Fizik Eğitimi, ölçme ve değerlendirme, itme ve momentum, çoktan seçmeli test.

  [Dizinleme: EBSCO, ULAKBİM TR-Dizin, SOBİAD, Arastirmax]
  ISSN: 1300-8811

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Ergül, N. R. (2013). Momentum Concept in the Process of Knowledge Construction. Educational Sciences: Theory & Practice. Vol.13 No.3, Summer 2013, 1897-1901. doi: 10.12738/estp.2013.3.1146
  2. Demir, N. (2014). Lise düzeyinde modern fizik konuları ile ilgili kavram testi geliştirilmesi Modern Fizik Kavram Testi (MKFT). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  3. Demir, N. & Akarsu, B. (2014). Modern Fizik Konuları ile İlgili Kavram Testi Geliştirilmesi ve Uygulanması: Modern Fizik Kavram Testi (MKFT). Journal of European Education, Volume 4, Issue 2, 39-51.
  4. Demir, N, Güven, E. & Bektaş, O. (2014, Eylül). 7. Sınıf Çözeltiler Konusunda Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik-Güvenirlik Çalışması. Sözlü Bildiri, 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana-TÜRKİYE.
  5. Kayak, S. (2014). Tablet bilgisayar için geliştirilen etkileşimli e-kitabın öğrencilerin akademik başarısına ve tutumuna etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  6. Ültay, E. (2014). İtme, Momentum ve Çarpışmalar Konusuyla İlgili Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Açıklama Destekli REACT Stratejisine Göre Geliştirilen Etkinliklerin Etkisinin Araştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi.
  7. Açıkgöz, M. & Karslı, F. (2015). Alternatif Ölçme-Değerlendirme Teknikleri Kullanılarak İş ve Enerji Konusunda Geliştirilen Başarı Testinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 1-25.
  8. Demir, N., Kızılay, E. & Bektaş, O. (2016). 7. Sınıf Çözeltiler Konusunda Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), Cilt 10, Sayı 1, Haziran 2016, sayfa 209-237.
  9. Büyükdede, M., Tanel, R. (2018). İtme-momentum konularına yönelik FeTeMM etkinliklerinin akademik başarı üzerine etkisi. Turkish Studies - Educational Sciences, Volume 13/27, Fall 2018, p. 327-340. doi: 10.7827/TurkishStudies.14283
  10. Özgan Sucu, H. (2018). Üniversite Öğrencilerinin İngilizce Başarıları ile İngilizce Dersine Yönelik Tutumları, Bilişüstü Farkındalık ve Öğrenilmiş Çaresizlik Düzeyleri Arasındaki İlişkiler. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Malatya: İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  11. Büyükdede, M. (2018). İş-Enerji ve İtme-Momentum Konularına Yönelik FeTeMM Etkinliklerinin Akademik Başarı ve Kavramsal Anlama Düzeyi Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  12. Güneş Yazar, O. & Nakiboğlu, C. (2019). 9. Sınıf “Doğa ve Kimya” Ünitesi İle İlgili Başarı Testi Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), Cilt 13, Sayı 1, 76-104.
  13. Timur, S., Doğan, F., Çetin İmer, N., Timur, B. & Işık, R. (2019). Developing Achievement Test on Cell Subject for 6th Grade: A Validity and Reliability Study. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48(2), 1202-1219.
  14. Özcan, H., Boz, C. & Özkaya, A. (2020). 7. sınıf öğrencilerinin hücre konusuyla ilgili anlayışlarını ölçmeye yönelik bir test geliştirme çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(46), 203-233.
  15. Zor, B. N. (2020). Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersi tutumları, tükenmişlikleri, sınav motivasyonları ve sınav kaygılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.


 32. Kızılcık, H. Ş. & Güneş, B. (2011). Düzgün dairesel hareket konusunda üç aşamalı kavram yanılgısı testi geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 41, 278-292.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu araştırma, öğrencilerin düzgün dairesel hareket konusunda kavram yanılgılarına sahip olup olmadıklarını ve sahip oldukları kavram yanılgılarının ne derecede olduğunu tespit etmek için bir test geliştirmeyi amaçlamaktadır. Geliştirilen test, yedi maddeden ve üç-aşamalı olarak hazırlanmıştır. Testin ikinci aşaması, birinci maddede verilen cevabın nedeninin istendiği çoktan seçmeli ve muhtemel kavram yanılgılarını da içeren niteliktedir. Bu aşamada, seçenekler önceden 10 öğrenci ile yapılan yarı yapılandırılmış mülakat sonucunda belirlenmiştir ve açık uçlu bir seçenek de bırakılmıştır. Testin KR–20 güvenilirlik katsayısı 68 öğrencinin katıldığı bir pilot uygulama ile hesaplanarak 0.68 olarak bulunmuştur. Test, 2005–2006 Eğitim-Öğretim yılında Gazi Eğitim Fakültesi’nde, çeşitli anabilim dallarında öğrenim gören toplam 286 öğretmen adayına uygulanmıştır. Sonuç olarak, önceden tahmin edilen kavram yanılgılarının öğrencilerde çeşitli oranlarda var olduğu görülmüştür. Öğrencilerde en fazla dairesel hareket esnasında hız ve kuvvet konularında kavram yanılgıları olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin, dairesel hareket ile merkezcil kuvvet arasında neden-sonuç ilişkisi kurmakta yanıldıkları görülmüştür.
  Anahtar Sözcükler: Düzgün dairesel hareket, kavram yanılgısı, üç aşamalı test, fizik eğitimi.

  [Dizinleme: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, ULAKBİM TR-Dizin, The Asian Education Index]
  ISSN: 1300-5340

  WOS: 000298904800024

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Erduran Avcı, D., Kara, İ. & Karaca, D. (2012). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İş Konusundaki Kavram Yanılgıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 31 (Ocak 2012/I), 27-39.
  2. Kaltakçı, D. (2012). Development and Application Of A Four-Tier Test To Assess Pre-Service Physics Teachers' Misconceptions About Geometrical Optics. Unpublished PhD Disseration, Ankara: Middle East Technical University.
  3. Özbayrak, Ö. & Kartal, M. (2012). Ortaöğretim 9. Sınıf Kimya Dersi "Bileşikler" Ünitesi ile İlgili Kavram Yanılgılarının İki Aşamalı Kavramsal Anlama Testi ile Tayini. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 32, 144-156.
  4. Viridi, S., Suhandono, S. & Halid, J. (2013). Merancang Media Pembelajaran dan Alat Praktikum Fisika dengan Alat dan Bahan Rumah Tangga Sehari-hari. Capacity Building for Teacher: Creative Science Teachers, Dili, Timor Leste, 1113 August 2013.
  5. Bulunuz, N., Bulunuz, M. & Peker, H. (2014). Effects of Formative Assessment Probes Integrated in Extracurricular Hands-on ScienCe: Middle School Students’ Understanding. Journal of Baltic Science Education, 13(2), 243-258.
  6. Demir, N. (2014). Lise düzeyinde modern fizik konuları ile ilgili kavram testi geliştirilmesi Modern Fizik Kavram Testi (MKFT). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  7. Öztuna Kaplan, A., Yılmazlar, M. & Çorapçıgil, A. (2014). Fizik Bölümü 4. Sınıf Öğrencilerinin Mekanik Odaklı Bilgi Düzeyleri ve Kavram Yanılgılarının İncelenmesi. Turkish Studies, Volume 9/5, Spring 2014, p. 627-642.
  8. Yılmaz, H. (2014). Bilgisayar İç Donanım Birimleri ile İlgili Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Video ve 3B Animasyonların Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  9. Canlas, I. P. (2015). The Use of Case Analysis in Teaching Circular Motion. International Journal of Education and Research, Vol. 3, No. 12, December 2015, 391-400.
  10. Çevik Cerak, D. (2015). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma ile İlgili Kavramları Anlama Düzeyleri ve Kavram Yanılgıları. International Journal of Language Academy, Volume 3/3 Autumn, 149-166.
  11. Kaltakçı Gürel, D., Eryılmaz, A. & McDermott, L. C. (2015). A Review and Comparison of Diagnostic Instruments to Identify Students' Misconceptions in Science. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11(5), 989-1008.
  12. Suswati, L., Yuliati, L. & Mufti, N. (2015). Pengaruh Integrative Learning Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan Penguasaan Konsep Fisika Siswa. Jurnal Pendidikan Sains, Vol. 3 No. 2, Juni 2015, Hal 49–57.
  13. Canlas, I. P. (2016). University Students’ Alternative Conceptions On Circular Motion. International Journal of Scientific & Technology Research, Volume 5, Issue 03, March 2016, 25-33.
  14. Milenković, D. D., Hrin, T. N., Segedinac, M. D. & Horvat S. (2016). Development of a Three-Tier Test as a Valid Diagnostic Tool for Identification of Misconceptions Related to Carbohydrates. Journal of Chemical Education. doi:10.1021/acs.jchemed.6b00261
  15. Taşlıdere, E. (2016). Development and use of a three-tier diagnostic test to assess high school students’ misconceptions about the photoelectric effect. Research in Science & Technological Education, January 2016, 1-23.
  16. Taşlıdere, E. (2016). Lise Öğrencilerinin Mekanik Dalgalar Konusu Kavram Yanılgıları: Öğrenciler Bildikleri ve Bilmediklerinin Farkındalar mı? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 63-86. doi: 10.7822/omuefd.35.1.7
  17. Çakıroğlu, Ü. & Yılmaz, H. (2017). Using Videos and 3D Animations for Conceptual Learning in Basic Computer Units. Contemporary Educational Technology, 8(4), 390-405.
  18. Ecevit, T. & Özdemir Şimşek, P. (2017). Öğretmenlerin Fen Kavram Öğretimleri, Kavram Yanılgılarını Saptama ve Giderme Çalışmalarının Değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 16(1), 129-150, 2017. doi: http://dx.doi.org/10.17051/io.2017.47449
  19. Kaltakci-Gurel, D., Eryilmaz, A. & McDermott, L. C. (2017). Development and application of a four-tier test to assess pre-service physics teachers’ misconceptions about geometrical optics. Research in Science & Technological Education, Volume 35, Issue 2, 238-260.
  20. Şentürk, M. L. (2017). Fizik öğretmenlerinin kuvvet ve hareket konusunda animasyon & simülasyon-TPAB düzeyleri: Sınıf içi bütüncül çoklu durum çalışması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi.
  21. Görecek Baybars, M. (2018). Fen bilgisi öğretmenlerinin iş konusundaki alternatif kavramlarının ve kökenlerinin belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (3), 1474-1493.
  22. Suprapto N., Abidah A., Dwiningsih K., Jauhariyah M. N. R. & Saputra A. (2018). Minimizing misconception of ionization energy through three-tier diagnostic test. Periodico Tche Quimica, 15(30), pp. 387-396.
  23. Altıntaş, G. (2018). Artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğretmen adaylarının bilimsel epistemolojik inançlari ve kavram yanılgılarına etkisi: Küresel ısınma konusu. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.
  24. Çepni, E. & Sağlam Arslan, A. (2019). Fizik öğretmen adaylarının iş güç ve enerji kavramlarını algılama durumlarının analizi. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi (12-14 Nisan 2019) Tam Metin Kitabı, 522-525.
  25. Önder Çelikkanlı, N. (2019). Elektriklenme konusunda dört aşamalı kavram yanılgısı testi geliştirme. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi.
  26. Çepni, E. (2019). Fizik öğretmenlerinin iş kavramını algılamaları ve bu kavramın öğretimine ilişkin deneyimlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon: Trabzon Üniversitesi.
  27. Özkan, H. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 7. sınıf sosyal bilgiler dersi tarih kavramlarına ilişkin kavram yanılgılarının tespiti. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.
  28. Türk, F. Z. (2020). Ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı bilimin doğası etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin kavramsal değişimine ve kalıcılığına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman: Adıyaman Üniversitesi.
  29. Fenditasari K., Jumadi, Istiyono E., Hendra (2020). Identification of misconceptions on heat and temperature among physics education students using four-tier diagnostic test. Journal of Physics: Conference Series, 1470(1), 012055. doi:10.1088/1742-6596/1470/1/012055
  30. Suprapto, N. & Abidah, A. (2020). Using online three-tier diagnostic test to assess conceptions of ionization energy. Periodico Tche Quimica, 17(36), 196-212.
  31. Karslı Baydere, F. & Yiğit, M. (2020). Hidrokarbonlar Konusuna Yönelik Bir Kavram Tanı Testi Geliştirilmesi. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 8, 366-379.
  32. Serhane, A., Debieche, M., Karima, B. & Zeghdaoui, A. (2020). Overcoming University Students’ Alternative Conceptions in Newtonian Mechanics. American Journal of Networks and Communications, 9(2), 22-29. doi: 10.11648/j.ajnc.20200902.12
  33. Karakaya, F., Yılmaz, M., Çimen, O. & Adıgüzel, M. (2020). Identifying and Correcting Pre-Service Teachers' Misconceptions about the Alternation of Generations. Cumhuriyet International Journal of Education, 9(4), 1047-1063. doi: 10.30703/cije.654967
  34. Güneş, H. (2020). Farklı kavramsal değişim yaklaşımlarına dayalı öğretim yöntemlerinin bilim ve sanat merkezi öğrencilerinin elektrik devreleri konusundaki alternatif kavramlarına etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi.
  35. Diyarbekir, G. (2020). Ortaokul 7. Sınıf öğrencilerinin kuvvet ve hareket konusunda sahip oldukları kavram yanılgılarının ontoloji temelinde belirlenmesi ve animasyon destekli öğretimle giderilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi.
  36. Widjaja, B. R. (2020). Promoting mathematical thinking in physics: Some theoretical explorations in mechanics and their use in conceptual learning. PhD Dissertation, Singapore: Nanyang Technological University.
  37. Tünkler, V. (2021). Web 2.0 Araçlarıyla Grafik Materyalleri Deneyimlemek: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 53, 234-260. doi: 10.9779/pauefd.795619
  38. Yeltekin Atar, B. Ş., Aykutlu, I., & Bayrak, C. (2021). Türkiye’de son 10 yılda fizik eğitiminde kavram yanılgılarıyla ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 304-323. DOI: 10.33418/ataunikkefd.831817
  39. Onder-Celikkanli, N. & Tan, M. (2022). Determining Turkish high school students’ misconceptions about electric charge imbalance by using a four-tier misconception test. Physics Education, 57(5), 055010, pp.14. doi: 10.1088/1361-6552/ac68c1


 33. Kızılcık, H. Ş. & Tan M. (2007). Fizik öğretiminde kullanılan yazılı ölçme türlerinin itme-momentum konusu için karşılaştırılması. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2), 109-122.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu çalışma, aynı hedef ve davranışlara yönelik olarak hazırlanmış, fizik eğitiminde kullanılan yazılı ölçme türlerinden objektif ölçme türü olarak bilinen, çoktan seçmeli test, kısa cevaplı test ve doğru-yanlış tipi testleri itme ve momentum konusu için karşılaştırmayı, aralarında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmeyi amaçlamıştır. Aynı hedef ve davranışlara yönelik üç farklı türdeki ölçme aracı, Keçiören Kalaba Lisesi 10 Fen C sınıfında öğrenim gören 32 öğrenciye 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı, II. döneminde uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda; İtme ve momentum konusu için uygulanan kısa cevaplı test ile çoktan seçmeli test arasında ve çoktan seçmeli test ile doğru-yanlış tipi test arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Uygulanan kısa cevaplı test ile doğru-yanlış tipi test arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. İtme ve momentum konusu için uygulanan kısa cevaplı test, çoktan seçmeli test ve doğru-yanlış tipi test ile öğrencilerin okullarında almış oldukları fizik dersi başarı notları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
  Anahtar Sözcükler: Fizik eğitimi, ölçme ve değerlendirme, itme ve momentum, çoktan seçmeli test, kısa cevaplı test, doğru-yanlış testi.

  [Dizinleme: ISI Web of Science (Zoological Record), ULAKBİM TR-Dizin, Index Copernicus, Türk Eğitim İndeksi (TEİ)]
  ISSN: 1301-9058

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Kandil İngeç, Ş. (2008). Use of concept cartoons as an assessment tool in physics education. US-China Education Review, Nov. 2008, Volume 5, No.11, 47-54.
  2. Sarıay, M. (2008). Ortaöğretim fizik dersi itme ve momentum konusu öğretim programını geliştirme üzerine bir çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
  3. Karaçam, S. (2009). Öğrencilerin Kuvvet ve Hareket Konularındaki Kavramsal Anlamalarının ve Soru Çözümünde Kullandıkları Bilişsel ve Üstbilişsel Stratejilerin Soru Tipleri Dikkate Alınarak İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  4. Sarıay, M. & Kavçar, N. (2009). İtme ve Momentum Ünitesinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Etkililiğinin Araştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 25, 9-24.
  5. Akdal, P. (2010). İlköğretim 6. Sınıf matematik dersi prizmalar ve ölçme ünitesinin aktif öğrenme yaklaşımına uygun olarak öğretiminin öğrenci başarısına ve tutumuna etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  6. Cömert, R. (2010.) Farklı soru sunum biçimlerinin öğrencilerin fizik başarılarını ölçmede oluşturduğu farklılıklar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  7. Kanalmaz, T. (2010). İlköğretim 8. sınıf matematik dersi ölçme öğrenme alanında analoji yöntemine dayalı öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  8. Yener, D. (2010). Fizik Laboratuvarlarında Performans Değerlendirmesine Yönelik Yeniden Düzenlenen Deney Föylerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
  9. Kurtuldu, M. K. (2011). Piyano Eğitiminde Başarısızlık Nedenleri Anketi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 11, Sayı 22, Aralık 2011, 159-173.
  10. Ergin, İ., Cömert, R. & Sarı, M. (2012). Farklı Soru Sunum Biçimlerinin Öğrencilerin Fizik Başarılarını Ölçmede Oluşturduğu Farklılıklar. E-International Journal of Educational Research, Summer 2012, Vol. 3 Issue 3, 33-49.
  11. Ergin, İ., Cömert, R. & Sarı, M. (2012). Coulomb Kanunu Konusu İle İlgili Farklı Soru Sunum Biçimlerinin Öğrencilerin Fizik Başarılarını Ölçmede Oluşturduğu Farklılıklar. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, 39-50.
  12. Temel, S., Dinçol Özgür, S & Yılmaz A. (2012). The Effect of Different Types of Test on Preservice Chemistry Teachers’ Achievement Related to “Chemical Bonding”. Problems of Education in the 21st Century, 41, 123-129.
  13. Uysal, Y. (2013). İlköğretim 6. Sınıf matematik derslerinde geometrik cisimler konusunun dinamik matematik yazılımı ile öğretiminin öğrenci başarısına ve matematik dersine yönelik tutumlarına olan etkisinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  14. Ültay, E. (2014). İtme, Momentum ve Çarpışmalar Konusuyla İlgili Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Açıklama Destekli REACT Stratejisine Göre Geliştirilen Etkinliklerin Etkisinin Araştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi.
  15. Çakır, K. (2015). Matematik öğretmenlerinin yazılı sınavlara not vermelerini etkileyen faktörler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  16. Taş, S. (2016). Geometrik cisimler konusunun öğretiminde Geogebra kullanımının akademik başarıya etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  17. Turan Oluk, N. & Ekmekci, G. (2017). Alternatif değerlendirme teknikleri ile geleneksel değerlendirme tekniklerinin öğrenci başarısını ölçme açısından karşılaştırılması. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 4(2), 172-199.
  18. Cengiz, M. (2017). Fizik dersi ölçme değerlendirme araçlarının öğrencilerin performanslarına uygunluğunun öğrenci görüşleri doğrultusunda incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi.
  19. Şen, A. Z. & Nakiboğlu, C. (2018). Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Alan Eğitimi Bilgisi Temelinde Ölçme Bilgilerinin Fiziksel-Kimyasal Değişimler Konusu Kapsamında Belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), Cilt 12, Sayı 2, 698-726.
  20. Ilıcan, Ö. (2019). Işık ve gölge konusundaki öğrenci başarısının farklı ölçme teknikleri ile ölçülmesinin öğrenme stili, okul türü ve cinsiyet değişkenleri açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi.


 34. Kızılcık, H. Ş., Temiz, B. K., Tan, M. & İngeç, Ş. K. (2007). Sözel bölüm öğretmen adaylarının fen bilimlerine, fen eğitimine ve teknolojiye karşı tutumlarının araştırılması. Eğitim ve Bilim - Education and Science, 32(146), Ekim/October 2007, 80-88.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu çalışma, Gazi Üniversitesi’nde sözel bölüm öğretmen yetiştirme programlarında eğitim görmekte olan Tarih Öğretmenliği ve Büro Yönetimi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden oluşan iki gruptan seçilmiş, 98 öğretmen adayının katılımı ile 2003–2004 güz döneminde gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu araştırma ile gelecekte toplumu eğitmekle görevlendirilecek öğretmen adaylarının önemli bir kısmını oluşturan sözel bölüm öğretmen adaylarının, fen bilimlerine, fen eğitimine ve teknolojiye karşı tutumlarının tespit edilmesi, önyargılarının ve bilgi eksikliklerinin olup olmadığının açığa çıkarılması ve fene ne kadar önem verdiklerinin anlaşılması amaçlanmaktadır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı, beşli likert tipi 45 maddeden oluşmaktadır. Sonuçlar göstermiştir ki araştırmaya katılanlar, fen bilimlerinin doğasını, önemini, bireye ve topluma kazandırdıklarını yeterince bilmemektedir. Gruplarda teknoloji bilinci oluşmuş olmasına rağmen, fen bilimleriyle bağlantısının kurulamadığı tespit edilmiştir.
  Anahtar Sözcükler: Fen bilimleri, fen eğitimi, teknoloji, fene karşı tutum.

  [Dizinleme: Social Sciences Citation Index (SSCI), SCOPUS, EBSCO Education Source, ULAKBİM TR-Dizin]
  ISSN: 1300-1337

  WOS: 000258884000007

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Çavuş, S. (2010). İlköğretim fen bilgisi ve matematik öğretmenliği lisans öğrencilerinin bilimin doğası hakkındaki görüşlerinin geliştirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  2. Güç, E. (2011). Geleneksel Türk sanatlarından Ebru’nun fen eğitiminde kullanılması (Muğla Üniversitesi örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla: Muğla Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  3. Çakır, N. Ç. (2012). Sınıf öğretmenlerinin bilimin doğasına ilişkin görüşleri ve bilimsel tutum ile fen öz yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Kütahya örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uşak: Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  4. Karaa, F. N. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojiye ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  5. Aydın, F. & Karaa, F. N. (2013). Öğretmen Adaylarının Teknolojiye Yönelik Tutumları: Ölçek Geliştirme Çalışması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, Yıl 10, Sayı 4, 103-118.
  6. Karaa, F. N., Aydın, F., Bahar, M. & Yılmaz, Ş. (2014). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojiye İlişkin Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 118-139.
  7. Besler, H. (2015). Dijital ve medya etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin ve ebeveynlerinin medya ve bilim okuryazarlıklarına etkisinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  8. Türer, B. & Kunt, H. (2015). A Review of Relationship between Prospective Science Teachers' Attitudes towards Science Education and Their Self-Efficacy. Journal of Education and Training Studies, Vol. 3, No. 6, November 2015, 166-178.
  9. Türer, B. (2015). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Eğitimine Yönelik Tutumları ile Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  10. Çibir, A. & Özden, M. (2017). Elementary School Students' Attitudes Towards Science: Kutahya Sample. Journal of Educational Sciences Research, 7(2), 45-61.
  11. Oğuz Namdar, A., Sarıkaya, M. & Sarıkaya, R. (2017). Teachers’ Views about Technology Use in Drama, Music and Visual Arts Lessons. Turkish Journal of Teacher Education, Volume 6, Issue 1, 33-46.
  12. Erdem, A. & Uzal, G. (2018). Ölçek geliştirme çalışması-I: Fizik eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik öğrenci görüşleri. International Journal of Human Sciences, Volume 15 Issue 1, 509-526.
  13. Türk, C., Yıldırım, B., Bolat, M. & Ocak İskeleli, N. (2018). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına Yönelik Görüşleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(STEMES’18) Özel Sayı, 115-121.
  14. Carino-Bolanos, M. & Bueno, D. C. (2019). Teachers’ Outlooks towards Science in a Central Elementary School. Institutional Multidisciplinary Research and Development Journal, Vol. 2, June.
  15. Elverişli, T. N. (2019). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Oluşturma Tercihlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  16. Efe Kendüzler, S. & Ünüvar, P. (2019). Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının bilimsel tutum ve yansıtıcı düşünme düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Tam Metin Bildiri Kitabı. 676-691.
  17. Kıran, R. (2019). Sınıf öğretmeni adaylarının tartışmaya yönelik öz-yeterlikleri, bilimin doğasına yönelik inanışları ve eleştirel düşünmeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aydın: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
  18. Işıkdağ, Ü., Cansız, S. & Şahin, K. (2020). Sosyal Bilimler Araştırmacılarının İstatistik Paket Programlarına Karşı Tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(2), 662-672. doi: 10.24106/kefdergi. 697099
  19. Süzük, E., Derin, G. & Aydın, E. (2020). Bir matematik öğretmeninin bilimin doğası hakkındaki görüşleri: bir tekli durum çalışması, Turkish Studies - Education, 15(2), 1189-1212. doi: 10.29228/TurkishStudies.39635


BİLİMSEL SUNUŞTAYLARDA (KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA) SUNULMUŞ BİLDİRİLER

 1. Maden, N. & Kızılcık, H. Ş. (2022, June). 2018 Ortaöğretim Fizik Dersi Öğretim Programına Uygun 9. Sınıf Fizik Ders Kitabında Kullanılan Model ve Modellemelerin İncelenmesi. Oral Presentation, IXth International Eurasian Educational Research Congress, 22-25 June 2022, Ege Üniversitesi, İzmir-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bilim kavramını insanın doğal çevresindeki işleyiş ve düzenlilikleri amaçlı, planlı bir çalışmayla inceleme, araştırma, test etme onları yeni bağlantıları içinde ayırmabütünleştirme süreci ve bu yolla elde edilmiş güvenli bilgiler bütünü olarak tanımlamak mümkündür (Yağbasan ve Gülçiçek, 2003). Bu nedenle f en bilimleri eğitimi ve öğretiminin ana amaçları fenin kavramlarını, bilimin doğasını ve bilimsel çalışmaların nasıl yapıldığını öğretmek olarak belirtilmektedir (Hodson, 1993). Fen bilimleri kişinin kendini ve dünyayı tanıması için, yaratıcı düşünmenin ön ünü açmak ve teknoloji konusunda ilerletmek için çok önemlidir. Toplum için ise günümüzde hızla gelişen teknolojiye, fen bilimleri eğitimi sayesinde katkı sağlayabilecek seçkin insanlar yetiştirmek için önemlidir. Ülkemizde eğitim ve öğretim programı bu am aca uygun olarak geliştirilmiştir. Ülkemizde fen eğitimi için kaynaklardan en önemli ve yaygını ders kitaplarıdır. Ders kitabı, bireyler, aileler, toplum ve ulus üzerinde bıraktığı etkilerden dolayı eğitim ve öğretimin en önemli öğelerinden birisidir (Ata man ve arkadaşları, 2001) Çeşitli etkenlere göre incelenen ve değerlendirilen ders kitaplarının üzerine çok fazla değerlendirme çalışması olması olağandır. Çünkü bilimsel süreçlerin kazandırılması ve bilimsel bilgiyi öğretmek için kullanılan ders kitapları nın kusursuzlaştırılması demek, öğrenen ve öğretmene daha verimli bir öğrenme ortamı sunmak demektir. Fen eğitiminde öğrenenlere bilimsel süreçlerin verilmesi önemli bir noktadır. Fakat yapılan uygulamalar öğrenenlerin bilimsel çalışmaları tekdüze algılanm alarına yol açmaktadır. 2012’ de hazırlanan “A Framework for K12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts, and Core Ideas” (NRC, 2012) çerçeve program anlayışında ilk olarak bilimsel süreçlerin tekdüzeliğinden kurtulmak vardır. Bunun için bilim sel süreç becerilerini kazandırırken modelleme sürecini kullanmak akılcıdır. Fen bilimleri literatüründe modelleme; mevcut kaynaklardan hareketle bilinmeyen bir hedefi açık ve anlaşılır hale getirmek için yapılan işlemler bütünü olarak tanımlanırken modell eme sonucunda ortaya çıkan ürün ise model olarak nitelendirilmektedir (Harrison,2001; Treagust, 2002). Tarihte bilim adamları çalışmalarını basitleştirerek anlatmak, çalışma sonuçlarını kodlamak için modeller kullanmışlardır. Modellerin fiziksel nesneler, planlar, zihinsel yapılar, matematiksel denklemler ve bilgisayar simülasyonları gibi birçok formu bulunmaktadır (NRC, 1996). Modeller çok farklı yapılarda olsa da onların değeri nasıl çalıştığına ya da çalışabileceğine dair varsayıma dayanmaktadır. (AAAS, 1990, p.168) Sonuç olarak; ders kitaplarındaki bilimsel kavramların öğrenenlere verilirken daha rahat kodlayabilecekleri şekilde çeşitli modellerle yer verilmesi öğrenme sürecini kolaylaştırır. İşte tam bu noktada ders kitaplarındaki model ve modellemeleri n incelenmesi gereklidir. Bu sebeple araştırma problemi ders kitaplarını model ve modelleme açısından inceleme olarak belirlenmiştir. Araştırma Yöntemi Tarama modeli kullanılacak çalışmada doküman incelemesi yöntemi uygulanacaktır. Doküman incelemesi, araş tırılması hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2004). MEB, Talim ve Terbiye Kurulunun 28.05.2018 gün ve 78 sayılı kararı ile ders kitabı olarak kabul edilmiş, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03.07.2018 gün ve 12720148 sayılı yazısı ile birinci defa basılan 9. Sınıf Fizik ders kitabı incelenecektir. Nitel araştırmada veriler gözlem, görüşme ve dokümanlar yoluyla toplanır (Berg ve Lune, 2015). Bunu veri analizi takip eder. Miles ve Huberman’a (1994) göre nitel veri analizi; verilerin toplanması, verilerin azaltılması, verilerin gösterilmesi, sonuç çıkarma ve doğrulama olarak üç aşamalıdır. Toplanan verileri analiz ederken betimsel ve içerik analizi dışında söylem analizi, doküman an alizi gibi teknikler de kullanılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu çalışma için betimsel analiz yöntemi kullanılacaktır. Beklenen Sonuç Ders kitaplarının bilimsel bilgi olarak doğru olması ve kavram yanılgılarına izin vermemesi çok önemlidir. Seçilece k ders kitabı bilimsel içerik açısından doğru olmalı ve öğrencilerde yanlış kavrama oluşmasına yol açmamalıdır; çünkü birçok öğrenci (hatta öğretmen) ders kitaplarında sunulan içeriğin kesinlikle doğru olduğuna inanır (Ford, 2002). Fakat geçmişte yapılan ç alışmalar (Aycan ve diğerleri, 2002; Akınoğlu ve diğerleri, 2002; Başlantı, 2000; Çepni ve arkadaşları, 2001; Eyidoğan ve Güneysu, 2002; İşler, 2003; Kanlı ve Yağbasan, 2003; Ünsal ve Güneş, 2002; Ünsal ve Güneş, 2003a; Ünsal ve Güneş, 2003b; Ünsal ve Güne ş, 2004), kullanılan ders kitaplarının bilimsel gerçekleri yanlış anlaşılmaya açık şekilde verdiğini göstermiştir. Bu sebeple yapılan kitap değerlendirme çalışmalarının önemi çok büyüktür. Bu yüzden bu çalışmada 9. Sınıf fizik kitaplarının model ve modelle değerlendirilmesi yapılarak literatüre katkı sağlanacaktır.

  Etkinlik: IXth International Eurasian Educational Research Congress, 22-25 June 2022, İzmir-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.635

  PDF

 2. Kızılcık, H. Ş. (2022, June). Türkiye’de Eğitim ve Öğretim Konulu Engellilerle İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Oral Presentation, IXth International Eurasian Educational Research Congress, 22-25 June 2022, Ege Üniversitesi, İzmir-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Birçok alanda yapılan bibliyometrik analizlerle araştırma eğilimleri ve yayın profilleri ortaya konmuştur. Sistematik derlemeler politika veya uygulama kararları vermek zorunda olanlar için kolayca erişilebilir bir biçimde araştırma bulgularını sentezlemeye yaramaktadır (Yılmaz, 2021). Bunlardan bazıları belirli bir akademik derginin analizini yaparken, bazıları ise belirli bir konudaki yayınların analizini yapmaktadır. Bunun yanı sıra, bazıları konu ve yayın türü açısından sınırlamalar getirmektedir. Bunun amacı, belirli bir konuda belirli bir yayın türündeki çalışmaları analiz ederek o yayın türündeki o konuya ilişkin araştırma eğilimlerini belirlemektir. Lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizini yapmak, lisansüstü tez danışmanlarına ve lisansüstü eğitim almakta olan öğrencilere yol gösterebilir. Böylece belirli alanda alanyazında yer alan eksikler ve eğilimler açık bir biçimde görülebilir. Türkiye’de 1985’ten itibaren özel eğitim alanı başta olmak üzere birçok alandaki eğitim çalışmaları içinde engellilere yönelik çalışmalar lisansüstü düzeyde kendine yer bulmuştur. Alanyazında; turizm alanında (Aksöz ve Yücel, 2020; Cevizkaya, İlsay ve Avcıkurt, 2014), girişimcilik alanında (Durak, Gürler ve Öztürk, 2021), sosyal hizmetler alanında (Kılıç, 2021) engellilere yönelik olarak yapılmış çalışmaların bibliyometrik analizleri bulunabilmektedir. Ayrıca özel eğitime yönelik SSCI'de taranan dergilerde yayınlanan makalelerin bibliyometrik analizi yapılmıştır (Guner Yıldız, Ayhan Melekoğlu ve Tunç Paftalı, 2016). Özel eğitime yönelik ülkemizde yayınlanan lisansüstü tezlere yönelik en son bibliyometreik analiz çalışması 2014 yılında 72 tezden oluşan bir akpsamda yapılmıştır (Coşkun, Dündar ve Parlak, 2014). Bu yalnızca bir anabilim/bilim dalında yapılmış olan engellilere yönelik eğitim ve öğretim konulu çalışmalar üzerinde sekiz yıl öncesinin alanyazınının analizi biçiminde bir çalışma idi. Ancak aradan geçen süre ve ayrıca diğer anabilim/bilim dallarında yapılan lisansüstü tezler göz önüne alındığında, çalışmanın daha geniş kapsamlı olarak yeniden yapılması gerekli hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de engellilere yönelik eğitim ve öğretim konulu lisansüstü tezlerin bibliyometrik incelemesini yapmaktır. Araştırma Yöntemi Araştırma, bibliyometrik bir çalışmadır. Ellegaard ve Wallin (2015), yazılı yayınların nicel analizini sağlamak için bibliyometrik yöntemler kullanıldığını belirtir ve bunun, belirli bir yazarın çalışmaları veya ulusal çalışmaların ya da belirli bir konuya ilişkin çalışmaların bibliyografyaları biçiminde olabileceğini söylerler. Genellikle coğrafi (Lin 2012; Zhuang ve diğerleri. 2013) veya zaman periyotları içindeki gelişme (Huffman ve diğerleri. 2013) dahil olmak üzere kurumsal yönler veya literatür ve yazarlık türleri (White ve McCain 1998) ortaya konabilir. Araştırmanın amacı doğrultusunda, Ulusal Tez Merkezi’nin veri tabanında “engelli” anahtar sözcüğü ile lisansüstü tezler aranmıştır. Bulunan toplam 1334 kayıt içinde “eğitim ve öğretim” konulu olan 463 lisansüstü tez olduğu belirlenmiştir. İçinde bulunduğumuz 2022 yılı henüz tamamlanmadığından yalnızca iki kayıt bulunmaktaydı. Bu nedenle araştırma verileri 2021 yılına dek olan kayıtları kapsayacak biçimde 461 lisansüstü tez ile gerçekleştirilmiştir. Tezlerin bilgileri bilgisayar yardımıyla tablolanmış ve grafikler yardımıyla görselleştirilmiştir. Bu aşamada; tezlerin kabul tarihleri, yüksek lisans veya doktora tezi olma durumlarına göre türleri, yıllara göre tez türlerinin dağılımı, tez yazarlarının cinsiyetlerinin dağılımı, tez türüne göre tez yazarlarının cinsiyet dağılımı ortaya konmuştur. Tezlerin Türkçe dışında yayınlandığı diller ve bunların dağılımı belirlenmiştir. Tezlerin odaklandığı engel türlerine göre sınıflama yapılmıştır. Bu engel türüne göre hem yayın yılı hem de yazarların cinsiyeti bilgileri karşılaştırılmıştır. Ayrıca tezlerin odaklandığı engel türüne göre tez türü bilgilerinin de istatistiği çıkarılmıştır. Bunun yanında, tezlerin hangi üniversitelerde ve hangi anabilim dallarında yapıldığı, tezlerin hangi bilim dalını öğretimi/eğitimini kapsadığı incelenmiştir. Ek olarak, tezlerin odaklandığı engel türüne ve yayın yılına göre tezlerin yapıldığı üniversite ve anabilim dalı bilgilerinin dağılımı da belirlenmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniklerinden yararlanılmıştır. Verilerin grafiklerle görselleştirilmesine özen gösterilmiştir. Beklenen/Geçici Sonuçlar Çalışma kapsamında, 374 (%81) yüksek lisans, 86 (%19) doktora tezi bulunmaktadır. İlk yüksek lisans tezi 1985’te, ilk doktora tezi ise 1986’da farklı yazarlar tarafından yapılmıştır. En çok yüksek lisans tezi yazılan yıl 35 tez ile 2009 yılıdır. Ancak 33 yüksek lisans ve 3 doktora tezinin yazıldığı 2019 yılı en çok tezin yazıldığı yıldır. En çok sayıda (12 adet) doktora tezi 2017 yılında yazılmıştır. Diğer yandan 1991 ve 1992 yıllarında hiç tez yazılmamıştır. Toplamda 448 farklı yazar tarafından (Yedisi erkek, altısı kadın 13 yazarın hem yüksek lisans hem de doktora tezi çalışma kapsamındadır) yapılan tezlerin %62’si kadın, 159’u %34’ü erkek yazarlar tarafından kaleme alınmıştır. Yazarın %4’ünün ise cinsiyeti belirlenememiştir. Tezlerin %47’si zihinsel engellilerle ilgili iken, %22’si işitme engellilerle, %14’ü görme engellilerle ilgilidir. Geri kalan %17’lik dilim ise engellilerle ilgili genel konularla, çeşitli ortopedik engellilerle veya çok engellilerle ilgili çalışmalardır. Tezlerin 19’u İngilizce, biri ise Kırgızca yazılmıştır. Geri kalan tezlerin tümü Türkçedir. Analizler sürmektedir.

  Etkinlik: IXth International Eurasian Educational Research Congress, 22-25 June 2022, İzmir-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.1002

  PDF

 3. Kızılcık, H. Ş. & Temiz, B. K. (2022, Ocak). Geçmişten Günümüze Fizik Öğretmeni Yetiştirme Programlarının İncelenmesi: Gazi Eğitim Fakültesi Örneği. Sözlü Bildiri, V. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi (Çevrimiçi), İstanbul-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu çalışma, ülkemizdeki fizik öğretmeni yetiştirme programlarının geçmişten günümüze değişim ve gelişimini inceleme amacıyla yapılmıştır. Bu amaca yönelik olarak, öğretmen yetiştirmede ülkemizin en köklü kurumu olan, tarihi kökeni, 29 Kasım 1926 tarihinde ortaokullara ve ilk öğretmen okullarına öğretmen yetiştirmek için öğrenci almaya başlayan; ilk adıyla “Orta Muallim Mektebi”nin “Fen ve Tabiat Bilgileri” bölümüne kadar dayanan Gazi Eğitim Fakültesinin Fizik Öğretmenliği programının son 27 yıllık kesiti seçilmiştir. Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği programı, 1982 yılında, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası gereğince liselerin fizik öğretmeni ihtiyacını karşılamak üzere, “Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı” adını almıştır. Ana bilim dalında uygulanan programlar zaman içinde değişmekle birlikte, YÖK’ün 1998’de eğitim fakültelerini yeniden yapılandırmasının ardından 2007, 2014, 2018 ve 2021 yıllarında yapılan yenileme ve güncelleme çalışmaları ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu çalışmada, programın 1994-2021 yılları arasında uygulanan öğretim programları doküman analizi yöntemi ile çeşitli bakımlardan incelenmiştir. Bu aralığın seçilmesinin ana nedeni, YÖK tarafından öğretmen yetiştirmede yapılanmanın gerçekleştiği 1998 yılından bir önceki ve sonraki programları kapsam dahiline almaktır. İlgili yapılanmadan önceki program, 1994-1998 yılları arasında uygulanan program olduğundan, veri seti 1994’ten günümüze dek değişimi gösterecek biçimde seçilmiştir. Çalışmanın verilerini, Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığından elde edilen bilgiler ve ilgili programın arşivleri oluşturmaktadır. Uygulanan her bir programa ait dersler önce zorunlu sonra da seçmeli dersler bazında ayrı ayrı incelenmiş, her bir kategorideki derslerin toplam ders saatleri teorik ve uygulamalı olarak ayrılmış ve tablolanmıştır. Veriler grafiklere dökülerek görselleştirilmiş ve değişim ortaya konmuştur. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniklerinden yararlanılmıştır. İncelemeler iki ana eksende yapılmıştır. Birinci eksen; fizik öğretmeni yetiştirme programlarının hangi sıklıkla değiştiğini, bu değişimleri tetikleyen etkenler, bu değişimlerin oluşturduğu genel eğilimler hakkındadır. Çalışmanın ikinci ekseni ise, programlarda okutulan zorunlu ve seçmeli derslerin içeriklerine göre ve ders tiplerinin (Alan - Alan Eğitimi - Eğitim - Genel Kültür vb. kategorilerle) sınıflandırılması, ders tiplerinin haftalık ders saatlerinin değişiminin incelenmesi ile ilgilidir. Çalışmada toplanan veriler, Gazi Eğitim Fakültesi Fizik öğretmeni yetiştirme lisans programında son 27 yıllık süreçte altı farklı program uygulandığını, toplamda beş kez değiştiğini göstermektedir. Bu değişimler, 1998, 2007, 2014, 2018 ve 2021 yıllarında gerçekleşmiştir. Bu değişimler Yüksek Öğretim Kurumunun öğretmenlik programlarını yeniden yapılandırması ile 1998 yılında programın dört yıldan beş yıla çıkarılması ve mezunlara tezsiz yüksek lisans derecesi verilmesi, 2007 yılında tezsiz yüksek lisans uygulamasının kaldırılması ve beş yıllık lisans programı olarak güncellenmesi, 2014 yılında programın dört yıllık lisans programına dönüştürülmesi, 2018 yılında YÖK’ün öğretmenlik programlarını merkezi bir ortak çerçeveye alma çalışmaları ve 2021 yılında YÖK’ün yetki devri nedenleri ile gerçekleştirilmiştir. Buradan da görülmektedir ki, fizik öğretmenliği lisans programlarındaki tüm değişimler dış etkilerle ve en çok da YÖK’ün ilgili program üzerindeki tasarruflarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte en uzun uygulanan program 1998-2007 arasında uygulanan program olmakla birlikte, en kısa uygulanan program ise 2018-2021 arasında uygulanan programdır. Değişim eğilimlerine bakılacak olursa, seçmeli derslerin oranlarında bir artış görüldüğü söylenebilir. Diğer yandan, ders türleri açısından 2018-2021 arasındaki program dışında istikrarlı bir değişim olduğu ve bu değişimin eğitim ve alan eğitimi derslerinin programlarda giderek önem kazanması biçiminde olduğu görülmektedir. Bu süreçte seçmeli derslerin oranının yanı sıra çeşitliliğinin de arttığı görülmektedir. Gerek alan, gerek alan eğitimi, gerek genel kültür, gerekse eğitim kategorilerinde giderek daha çok seçmeli ders programda yer almıştır.

  Etkinlik: V. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi (Çevrimiçi), 14-16 Ocak 2022, İstanbul-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.15

  PDF

 4. Kızılcık, H. Ş., Ünlü Yavaş, P. & Çağan, S. (2018, June). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin fizik laboratuvarı malzemelerini tanıma düzeyleri. Oral Presentation, IV. International Symposium on Educational and Social Sciences in Turkish Cultural Geography, Baku-AZERBAIJAN.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu araştırmanın amacı, liseye başlayan öğrencilerin önceki okul yaşamlarında fizik laboratuvarında bulunan deney malzemelerini ne derece tanıdıklarını belirlemektir. Araştırma tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, araştırmanın yapıldığı fizik laboratuvarlarında kullanılan ve öğrencilerin tanıması beklenen 29 adet deney malzemesi seçilmiştir. Deney malzemeleri önce öğrencilere gösterilmiş ve incelemeleri istenmiştir. Öğrencilerden kendilerine gösterilen deney malzemesinin adını ve işlevini açık uçlu olarak yazabilecekleri alanları bulunan bir forma yazmaları istenmiştir. Formda, ayrıca söz konusu deney malzemesini daha önce görüp görmedikleri ve bu malzemeyi kullanarak daha önce herhangi bir deney yapıp yapmadıkları sorulmuştur. Araştırma, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelerek Ankara’daki bir liseye yeni başlayan 109 adet 9. sınıf öğrencilerine yapıldığı için, ek olarak formda öğrencilerin hangi ilden geldiği ve geldikleri ortaokullarda laboratuvar bulunup bulunmadığı da sorulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrenciler çoğu deney malzemelerini tanımamaktadır. Öğrencilerin yarısından fazlasının adını bilmediğini belirttiği deney malzemesi sayısı 18, işlevini bilmediğini belirttiği deney malzemesi sayısı ise 19’dur. Öğrencilerin yarısından fazlası tarafından adı doğru olarak bilinen deney malzemesi sayısı yalnızca 7, işlevi doğru olarak bilinen ise yalnızca 3’tür. Malzemelerden 18’i öğrencilerin yarısından fazlası tarafından daha önce hiç görülmemiş, malzemelerin 26’sı ile de öğrencilerin yarıdan fazlası daha önce hiç deney yapmamışlardır. Öğrencilerin bir malzemenin adını ve işlevini bilmesi ile o malzemeyi daha önce görmüş ve deney yapmış olması arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca malzemenin adını ve işlevini bilme ile cinsiyet grupları ve ortaokulda laboratuvar olanağı olması arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

  Etkinlik: IV. International Symposium on Educational and Social Sciences in Turkish Cultural Geography, 27-30 June 2018, Baku-AZERBAIJAN
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.9

  PDF

 5. Kızılcık, H. Ş., Çağan, S. & Ünlü Yavaş, P. (2018, June). TÜBİTAK bilim fuarlarına ilişkin ziyaretçi görüşleri. Oral Presentation, IV. International Symposium on Educational and Social Sciences in Turkish Cultural Geography, Baku-AZERBAIJAN.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Araştırmanın amacı, Türkiye’de gerçekleştirilen TÜBİTAK Bilim Fuarlarına ziyaretçi olarak katılan kişilerin bilim fuarlarına yönelik görüşlerini ve bilim fuarlarının fizik dersine yönelik öğrenci tutumlarına etkisine ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Ziyaretçi görüşlerini belirlemek için iki faktörlü Likert tipi bir ölçek hazırlanmıştır. Veriler 2017 yılında Ankara’da yapılan TÜBİTAK bilim fuarını ziyaret eden kişilerden, tarama yöntemiyle toplanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğini incelemek için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin “Bilim Fuarlarına İlişkin Görüşler” ve “Bilim Fuarlarının Fizik Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisine İlişkin Görüşler” adında iki adet faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Her bir faktör beşer adet madde ile ölçülmektedir. Toplamda ölçekte 10 madde bulunmaktadır. Ölçekten elde edilen verilerin güvenilirliğini belirlemek için her bir faktör için Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı hesaplanmıştır. Buna göre, ölçeğin “Bilim Fuarlarına İlişkin Görüşler” faktöründen elde edilen verilerin güvenilirlik katsayısı 0,64, “Bilim Fuarlarının Fizik Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisine İlişkin Görüşler” faktöründen elde edilen verilerin ise güvenilirlik katsayısı 0,78 olarak bulunmuştur. Ölçek, bilim fuarlarını ziyaret eden toplam 203 kişiye bilim fuarını ziyaretleri sırasında uygulanmıştır. Örneklemi oluşturan bireylerin 70’i kadın, 103’ü erkektir ve ağırlıklı olarak 15-20 yaş aralığında yer almaktadırlar. Araştırmanın sonuçları, bilim fuarına gelen ziyaretçilerin bilim fuarlarına yönelik yüksek derecede olumlu görüşlere sahip olduklarını göstermektedir. Ayrıca ziyaretçiler bu tür fuarların öğrencilerin fizik dersine yönelik tutumlarına yüksek derecede olumlu katkı yapacağını düşünmektedirler. Bu görüşlerin cinsiyetten ve eğitim düzeyinden bağımsız olduğu yapılan bağımsız örneklem t testi ile belirlenmiştir. Bilim fuarlarının fizik dersine olan tutumun etkisine ilişkin görüşler ile yaş grupları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu yapılan korelasyon analizi ile belirlenmiştir.

  Etkinlik: IV. International Symposium on Educational and Social Sciences in Turkish Cultural Geography, 27-30 June 2018, Baku-AZERBAIJAN
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.3

  PDF

 6. Kızılcık, H. Ş., Ünsal, Y. & Yarımkaya, D. (2018, April). Türkiye’de düzenlenen 2013, 2015 ve 2017 fizik eğitimi kongrelerinin içerik analizi. Oral Presentation, 27th International Conference on Educational Sciences, Antalya-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Amaç: Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de 2013 yılından başlayarak, iki yılda bir olmak üzere, 2015 ve 2017 yıllarında düzenlenen Ulusal Fizik Eğitimi Kongrelerinin (UFEK) içerik analizini yapmaktır. Bu sayede, Türkiye’deki fizik eğitimi araştırmacılarının 2013’ten bu yana, Fizik Eğitimi kapsamındaki araştırma eğilimleri belirlenmiş ve bu eğilimlerdeki değişimler ortaya konulmuş olacaktır. Yöntem: Araştırma, nitel analiz yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar, ilk olarak 2013, 2015 ve 2017 yıllarında düzenlenen üç Ulusal Fizik Eğitimi Kongresinin kongre web sayfalarında yayınlanmış olan bildiri özet kitapçıklarına ulaşmıştır. Dolayısıyla, ham veri kaynağı olarak kongre düzenleme kurullarınca yayınlanan özet kitapçıkları esas alınmıştır. Özet kitapçıklarında toplamda 263 sözlü/yazılı bildiri özeti yer almaktadır. Düzenlenen üç Ulusal Fizik Eğitimi Kongrelerinde sunulan toplam 263 bildirinin özetleri araştırmacılar tarafından ayrı ayrı incelenmiştir. Bu aşamadan sonra, araştırmacıların önceden belirlenen ölçütlere göre yaptıkları kodlamaları karşılaştırılacak ve aynı bildiri üzerinde araştırmacıların yapmış oldukları farklı kodlamalar uzlaşmaya varılana dek tartışılarak kodlama işlemi tamamlanacaktır. İnceleme sırasında, ilk olarak çalışmalarla, yazarlarla ve kurumlarıyla ilgili tanımlayıcı istatistikler çıkarılmıştır. Bunun yanında, araştırma kapsamında; bildirilerin araştırma modelleri, veri toplama araçları, veri analiz yöntemleri, veri toplanan araştırma gruplarının sayıları ve düzeyleri, ele alınan fizik konuları ve çalışma alanları belirlenmektedir. Veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilecektir. Söz konusu veriler sınıflanarak incelenecek ve sunulacaktır. Her üç kongre için ayrı ayrı araştırma eğilimleri belirlenecek ve yorumlanacaktır. Tanımlanan bu çalışmaya ilişkin istatistiksel analiz süreci devam etmektedir. Bulgular: Çalışmanın bugüne dek elde edilen verileri ve yapılan analizlerine göre, 2013 yılında 66, 2015 yılında 104, 2017 yılında ise 93 bildiri sunulmuştur. Bu bildirilerin yazar sayıları 2013 yılında ortalama 2,303 iken, 2015 yılında 2,111 ve 2017 yılında ise 2,214 olmuştur. 2013 yılında Ulusal Fizik Eğitimi Kongrelerine 49 farklı kurumdan 126 yazar katılırken, yazar sayısı 2015 yılında 82 farklı kurumdan 172’ye çıkmış, 2017 yılında ise 66 farklı kurumdan 160’a düşmüştür. Düzenlenen üç kongreye ortalama olarak 65,67 farklı kurumdan 152,66 farklı yazar katılmıştır. Her üç kongrede de yazarların büyük çoğunluğu yükseköğretim kurumlarındandır. Ancak 2013’ten 2017’ye gidilirken, üniversite ve Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı kurumlar arasındaki işbirliğine dayanan çalışmaların sayısında artış gözlenmektedir. Üç kongrede sunulan toplam 263 bildirinin yalnızca 30 tanesi yükseköğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda görev yapan araştırmacıların işbirliği ile gerçekleşmiştir. Üç kongrede toplamda, bildirilerdeki yazarların bağlı oldukları kurumlara bakıldığında, sırasıyla en çok katkıda bulunan beş kurum şöyledir: Gazi Üniversitesi (35,17), Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar (32,92), Ortadoğu Teknik Üniversitesi (17,32), Dokuz Eylül Üniversitesi (16,25) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (12,33). Bu çalışmada ayrıca araştırma modelleri, veri toplama araçları, veri analiz yöntemleri, veri toplanan araştırma gruplarının sayıları ve düzeyleri, ele alınan fizik konuları ve çalışma alanları açısından da yıllara göre eğilimler belirlenecektir. Söz konusu verilerle ilgili, araştırmacıların bağımsız kodlamaları tamamlanmıştır. Ancak farklı kodlamaların uzlaşma yoluyla son biçimini alması işlemi üzerindeki çalışmalar sürmektedir. Kodlar son biçimini aldığında ve istatistiksel analizlerle ilgili tüm süreç tamamlandığında elde edilen bulgular ve varılan sonuçlar sistematik bir şekilde sunulacaktır. Sonuç: Araştırmada şimdiye dek elde edilen sonuçlara göre, 2013’ten 2017’ye kadar üç kez düzenlenen Ulusal Fizik Eğitimi Kongrelerinde, Fizik eğitiminin çeşitli katmanlarında (Öğretmen yetiştirme, kavramsal değişim vs.) farklı içeriklerde bildirilerin sunulduğu, bu çeşitliliğin her üç kongrede de birbirine yakın sayılabilecek dağılımlarda görüldüğü söylenebilir. Ek olarak, zaman ilerledikçe, yani 2013’ten 2017’ye doğru gidildikçe, sunulan bildirilerin yazarlarının kurumlarına bakıldığında, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlar ile yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğinin artmış olması olumlu bir gelişmedir. Ancak bu tür kurumlar arası işbirliklerinin artma eğiliminde olmasına rağmen, hala beklenen oranda olmaması da olumsuz bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Verilerin analizleri tam olarak gerçekleştiğinde sonuçlar daha ayrıntılı ve kapsamlı biçimde sunulacaktır.

  Etkinlik: 27th International Conference on Educational Sciences, 18-22 April 2018, Antalya-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.2229-2231

  PDF

 7. Kızılcık, H. Ş. & Tan, M. (2017, Eylül). Bir durum çalışması: Isı, sıcaklık ve ısıl enerji kavramları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Sözlü Bildiri, III. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin öğrenme süreçlerinde kavramakta güçlük çektikleri ısı ve sıcaklığa ilişkin temel kavramlar olan ısı, sıcaklık ve ısıl enerji başta olmak üzere, konuyla ilgili kavramların arasındaki ilişkilerin zamanla değişiminin incelemektir. Isı aktarımı, hal değiştirme ve genleşme olayları, bu süreçte örnek olarak ele alınmıştır. Araştırma, nitel araştırma tekniklerinden durum çalışması modelindedir. Lisans eğitimi sırasında Termodinamik dersi almamış Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerinden amaçlı olarak seçilmiş bir gönüllü katılımcı ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilerek yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak, yarı yapılandırılmış görüşme formu geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Beş hafta boyunca her hafta katılımcı ile yapılan görüşmeler yarı yapılandırılmış görüşme formu çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcıdan elde edilen veriler, nitel tekniklerden içerik analizi yönteminden yararlanarak çözümlenmiştir. Katılımcı ile yapılan görüşmeler doğrudan alıntılar ve uzman görüşleri ile ayrıntılı olarak incelenmiş ve geçerlilik ve güvenilirlik artırılmıştır. Veri analizinde içerik analizi yapılarak gömülü kuramın teknikleri kullanılmıştır. Gömülü kuram yardımıyla katılımcının düşünceleri arasındaki ilişkiler ortaya çıkarılmıştır. Böylelikle katılımcının öğrenme süreci betimlenmiştir. Katılımcının söz konusu kavramlar arasındaki ilişkiyi nasıl kurduğuna ilişkin kavram haritaları oluşturulmuş ve bu haritaların zaman içindeki değişimi izlenmiştir. Araştırma bulguları, ısı kavramının ısıl enerjiyi de kapsayacak biçimde tanımlandığını göstermiştir. Isıl enerji kavramının öğrenilmesine ısı kavramı engel olmaktadır. Isı aktarım yollarından ışıma, diğer aktarım yöntemleri içinde en az bilinendir. Sıcaklık kavramı, katılımcı tarafından en iyi algılanan ama tanımlanamayan ve ifade edilemeyen bir kavramdır. Katılımcı, önce ısıyı maddelerde saklanan bir enerji biçimi olarak tanımlasa da, zamanla bu düşünceden vazgeçmiş, sıcaklık ve ısıl enerjiye ilişkin görüşleri, ısıya ilişkin düşüncelerinde değişime neden olmuştur. Isıl enerji kavramının neredeyse hiç yerleşmemiş olması, bu kavramla ilgili önyargıların olmaması gibi bir yarar sağlamıştır. Isıl enerji kavramının rolünün ısıya yüklenmiş olması, ısıl enerji kavramının oluşmasına engel oluşturmaktadır. Bu kavramın adını bile duymak, sorgulamayı tetiklemiştir. Derinlemesine ve somut örnekler üzerinden düşünmek, katılımcının kavramsal yapısında çelişkilere neden olmuş, bu çelişkiler de kavramları sorgulaması için zemin oluşturmuştur. Katılımcı ile yapılan görüşmeler sırasında, süreç içinde katılımcının kavramsal yapısındaki değişimlerin yanında, kavramları edinme ve zihnine yerleştirme süreci de incelenmiştir. Katılımcıda gözlemlenen özelliklerden biri, bazı bilgileri ezberleyip söylemesine karşın, aslında o bilgileri özümsememiş olduğudur. Bunlar slogan biçiminde ezberlenmiş görünmektedir. Kimi zaman, “sıcaklığın bir enerji olmadığı” gibi kalıplaşmış bu söylemler işe yaramış ancak çoğu zaman da arkası doğru biçimde doldurulmayan, boşlukta asılı kalan söylemler olarak kalmış görünmektedir. Kimi zaman da katılımcının verdiği yanıtlar sezgisel olmaktan öteye gitmemektedir. Öğrencilerin birçoğunun da katılımcı gibi deneyim ve sezgilerden temelini alan bir hazırbulunuşluğa sahip olduğunu araştırmalar göstermektedir. Ancak katılımcı, süreç boyunca sezgisel yanıtlar ve ezberlenmiş sloganlardan uzaklaşmış ve daha sorgulayıcı bir yaklaşım sergilemiştir. Kavramsal değişimin gerçekleşmesi sırasında öğrencilerin kendi öğrenmelerine olan sorumluluklarının arttığı, zihinsel riskleri alabildikleri, yazılı ve sözlü problemlerin çözümünde daha kararlı oldukları ve eleştiri yapabildikleri sonuçlarını paylaşan bazı araştırmalar vardır. Katılımcıda gözlemlenen bir diğer özellik de, kavramsal bilgilerinin birbirinden bağımsız oluşudur. Öğrendiği slogan niteliğindeki bilgiler ve düşünce parçaları zihninde birer adacık gibi yerleşmiş görünmektedir. Bu bilgiler arasında bağ kurmakta, bilgiler arası geçiş yapmakta ve bir durum için bildiğini diğer duruma uyarlamakta güçlük çektiği söylenebilir. Bu parçalı bilgilerle öğrencinin konuyu kavraması olanaksızdır. Bunun nedeni, bilgileri kalıplar halinde doğrudan alıp içselleştiremeden, deneyimleri ve yaşamıyla ilişkilendiremeden zihninde saklıyor olması olabilir. Bu durum bilgilerin yapılandırılmasına engeldir.

  Etkinlik: III. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Katılımcı, 14-16 Eylül 2017, Ankara-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.31

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Kandil İngeç, Ş. & Şavuk, A. (2020). Fizik öğretmen adaylarının ısı, iş, sıcaklık, enerji kavramalarına ilişkin metaforik algıları. 9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - Online, 12–13 Aralık 2020. Emen, H. (ed.) Bildiri Tam Metin Kitabı. Asos Yayınları. pp.789-808.


 8. Şahin, E., Aygün, M., Önder Çelikkanlı, N., Kızılcık, H. Ş., Taşkın, T., Damlı, V., Türk, O., Önsal, G. & Güneş, B. (2016, September). Misconceptions about frictional force between solid surfaces. Oral Presentation, Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, Bodrum-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Abstract: A great deal of models has been developed about frictional force throughout the history of tribology. The Amontons’ Model was mainly considered in Turkish national high school's physics curricula in Turkey, until a new physics curriculum was developed in 2008. There are some misconceptions in physics education literature regarding to this model and the others. These misconceptions may be a handicap for teaching and learning frictional force concept. In this study, using the previously determined misconceptions about frictional force in literature, a thematic list was constituted. Determined misconceptions were analyzed in three stages which are elimination of data, coding and developing categories. At the end of the study, 39 misconceptions are gathered at 5 themes. These themes are direction, existence conditions, type and magnitude, effects, and depended variables of frictional force. The resulting thematic list is thought to be guiding the work they will do in the future for teachers and researchers.

  Etkinlik: Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, 6-9 September 2016, Bodrum-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.223

  PDF

 9. Ünlü Yavaş, P. & Kızılcık, H. Ş. (2015, Eylül). Öğrencilerin kuantum fiziğine giriş konularında zorlanma nedenlerinin araştırılması. Sözlü Bildiri, II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Kuantum teorisi atomlar, çekirdekler ve temel parçacıkların genel davranışlarını ve birbirleriyle olan etkileşimlerini açıklar. Ayrıca kuantum teorisi mikroskopik dünya için olduğu kadar makroskopik dünya için de geçerli olması bakımından doğanın en temel yasalarından oluşmaktadır. Bu yasalar birçok kimsenin ilgisini çekmemesine rağmen bilgisayar, laser, nükleer enerji gibi yaşantımızı doğrudan etkileyen olguları açıklar. Bu sebepten yüz yıldan fazla bir geçmişe sahip kuantum fiziğinin öğretimi oldukça önemlidir. Ancak kuantum fiziğinin anlaşılması zordur ve öğrenciler kavram yanılgılarına sahiptir (Ireson, 1999; Mannila et. al., 2002; Şen, 2002). Kuantum fiziği ile ilgili öğrenci güçlüklerinin araştırıldığı çalışmalarda, öğrencilerin kuantum fiziği ile ilgili sorulara verdikleri cevaplara ve gözlemlere dayanarak zorluklar doğrudan veya dolaylı olarak belirlenmiştir. Literatürde, öğrencilerin fizikte zorlanmalarının sebeplerinin araştırıldığı çalışmalar olmasına karşın, kuantum fiziği ile ilgili öğrencilerin zorlanma nedenlerinin yine öğrencilere sorulduğu bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu araştırma, kuantum fiziği konularında öğrenci güçlüklerinin sebeplerini belirleme açısından diğer araştırmalardan farklıdır. Araştırmanın amacı öğrencilerin kuantum fiziğine giriş niteliğindeki konularda zorlanmalarının sebeplerini öğrencilerin bakış açısından belirlemektir. Araştırma iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama araştırmanın nitel kısmıdır ve kuantum fiziğine giriş konularının öğretiminden sonra 25 fizik öğretmen adayıyla yapılmıştır. Katılımcılar kuantum fiziğinin girişinde yer alan 9 konu ile ilgili zorlanma sebeplerini önceden hazırlanan form üzerine yazdıktan sonra yazdıklarının daha iyi anlaşılması ve daha derinlemesine bilgi edinmek için katılımcılarla görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler içerik analizi ile incelenerek kodlanmış ve kodlar 8 kategoride toplanmıştır. İkinci aşama yani araştırmanın nicel kısmı için ilk aşamada elde edilen öğrenci görüşleri düzenlenerek 40 maddeden oluşan beşli Likert türü bir ölçek oluşturulmuştur. Bu ölçek, özel görelilik konularını içeren ders almış olan 411 fen bilgisi öğretmen adayına ve 291 lise öğrencisine olmak üzere, toplam 702 kişiye uygulanmıştır. Veriler istatistik yazılımları aracılığı ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin güvenilirlik katsayısı 0,92 olarak bulunmuştur. Araştırmanın nitel kısmına göre katılımcıların yaşadığı en büyük sorun, her zamankinden daha fazla zaman ve çaba harcamaları ve daha çok çalışmalarının gerekmesidir. Ancak katılımcılar konuların yeterli çaba ve zaman ayrıldığında kolay anlaşılabilir kavramlardan oluştuğunu da belirtmiştir. Katılımcıların belirttiği bir diğer güçlük matematiksel güçlüktür. Öğretim tekniği ile ilgili bir sorun olmadığı görülmüştür. Görselleştirme, animasyon kullanma, deney yapma ve benzeri yöntemlerin olumlu sonuçlar verdiği ve konuyu anlamayı kolaylaştırdığı katılımcılar tarafından vurgulanmıştır. Kuantum fiziğinin girişi niteliğindeki siyah cisim ışıması, ışığın ikili doğasına giriş niteliğindeki ışığın dalga ve tanecik karakteri ve ölçme sistemindeki değişimi gerektiren belirsizlik ilkesi gibi basamak oluşturan konularda katılımcıların belirgin biçimde zorlandıkları görülmektedir. Burada, klasik anlayıştan sıyrılıp, yeni bir anlayışı benimsemenin neden olduğu zorluklar kendini göstermiş olabilir. İkinci aşamada, uygulanan Likert türü ölçeğin maddelerinin istatistiksel analizlerine bakıldığında, frekans bazında; matematiksel güçlüklerle ilgili olan maddelerde, klasik fizikmodern fizik paradigma değişiminin ortaya çıkardığı güçlükler ile ilgili maddelerde, konun soyut ve kafa karıştırıcı olduğuna ilişkin maddede, günlük yaşamda örneklerinin bulunmaması ile ilgili maddelerde; fazladan çaba, zaman ve emek harcama ile ilgili maddelerde ve konuların zor olduğuna ilişkin önyargı ile ilgili maddede ve not kaygısına ilişkin maddede yüksek güçlük düzeyinde yığılma olduğu görülmüştür. Buna karşın, tüm maddelerin ortalama puanlarına göre, genellikle orta güçlük düzeyinde bir yığılmanın olduğu görülmektedir. Ancak, çoğunlukla öğretim tekniği ile ilgili olduğu görülen maddelerde ve dersi önemseme ve devam durumu ile ilgili maddelerde güçlük düzeyinin düştüğü de belirlenmiştir. Benzer şekilde, lise ve üniversite öğrencileri arasında anlamlı fark olup olmadığına bakıldığında, öğretim teknikleri ve yeni paradigmaya geçiş ile ilgili olarak üniversite öğrencilerinin daha düşük düzeyde zorlanma yaşadıkları görülmüştür. Buna karşın, üniversite öğrencileri, lise öğrencilerine göre anlamlı olarak matematik becerilerinde ve doğadaki örneklerinin sınırlı olması ile ilgili sorunlarda daha çok zorlanmıştır. Ek olarak; cinsiyete göre kuantum mekaniksel ölçme anlayışına geçişte kadınların erkeklere nazaran anlamlı bir biçimde daha fazla güçlük çektiği belirlenmiştir. Buna karşın, erkeklerin derse düzenli devam etme ve konuyu önemseme konusunda anlamlı düzeyde sıkıntılar yaşadığı görülmüştür. Maddeler arasında korelasyonun genelde yüksek olduğu saptanmıştır.

  Etkinlik: II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Katılımcı, 10-12 Eylül 2015, Ankara-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.92

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Kuloğlu, A. & Akpınar, B. (2020). Kuantum paradigmasının fizik dersi öğretim programına yansımasına dair öğretmen görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(76), 1708-1719. DOI:10.17755/esosder.720044


 10. Kızılcık, H. Ş. & Ünlü Yavaş, P. (2015, Eylül). Öğrencilerin özel görelilik konularında zorlanma nedenlerinin araştırılması. Sözlü Bildiri, II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Görelilik teorisi fiziğin en temel teorilerinden biridir ve öğrenilmesi-öğretilmesi zor olan konulardan oluşmaktadır. Yapılan araştırmalar öğrencilerin görelilik ile ilgili konuları anlama güçlükleri olduğunu göstermektedir (Ireson, 1996; Scherr et al, 2001; Scherr et al, 2002; Selçuk, 2011). Görelilik ile ilgili öğrenci güçlüklerinin araştırıldığı çalışmalarda, öğrencilerin görelilik ile ilgili sorulara verdikleri cevaplara dayanarak zorluklar belirlenmiştir. Literatürde, öğrencilerin fizikte zorlanmalarının sebeplerinin araştırıldığı birçok çalışma olmasına karşın, görelilik ile ilgili öğrencilerin zorlanma nedenlerinin yine öğrencilere sorulduğu bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu araştırma, görelilik konularında öğrenci güçlüklerinin sebeplerini belirleme açısından diğer araştırmalardan farklıdır. Araştırmanın amacı öğrencilerin görelilik konularında zorlanmalarının sebeplerini belirlemektir. Araştırma iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama araştırmanın nitel kısmıdır ve özel görelilik konularının öğretiminden sonra 25 fizik öğretmen adayıyla yapılmıştır. Katılımcılar özel göreliliğin içinde yer alan altı konu ile ilgili zorlanma sebeplerini önceden hazırlanan form üzerine yazdıktan sonra yazdıklarının daha iyi anlaşılması ve daha derinlemesine bilgi edinmek için katılımcılarla görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler içerik analizi ile incelenerek kodlanmış ve kodlar 8 kategoride toplanmıştır. İkinci aşama yani araştırmanın nicel kısmı için ilk aşamada elde edilen öğrenci görüşleri düzenlenerek 30 maddeden oluşan beşli Likert türü bir ölçek oluşturulmuştur. Bu ölçek, özel görelilik konularını içeren ders almış olan 446 fen bilgisi öğretmen adayına ve 245 lise öğrencisine olmak üzere, toplam 691 kişiye uygulanmıştır. Veriler istatistik yazılımları aracılığı ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin güvenilirlik katsayısı 0,91 olarak bulunmuştur. Birinci aşamanın sonuçlarına göre fizik öğretmen adayları Özel Görelilik konularını başlangıçta ilgi çekici bulmakta fakat Lorentz Dönüşüm denklemleriyle karşılaştıklarında matematiksel güçlükler bu ilgilerinin kaybolmasına sebep olmaktadır. Referans sistemi belirme ile ilgili sorunlar matematiksel güçlüklerin başında gelmektedir. Katılımcılar bu konuların zor olduğu yönünde önyargıya sahip olduklarını, konuları öğrenmek için fazladan çaba, zaman ve emek harcamaları gerektiğini belirtmişlerdir. Öğrenme güçlüklerinin var olduğu diğer bir nokta, klasik fizik-modern fizik paradigma değişiminin ortaya çıkardığı güçlüklerdir. Katılımcılara göre özel görelilik; günlük yaşamda karşılaşılmayan, gerçek deneyler yapmaya uygun olmayan ve algılara ters düşen soyut bir konudur. İkinci aşamada, uygulanan Likert türü ölçeğin maddelerinin istatistiksel analizlerine bakıldığında, frekans bazında; matematiksel güçlüklerle ilgili olan maddelerde, klasik fizikmodern fizik paradigma değişiminin ortaya çıkardığı güçlükler ile ilgili maddelerde, fazladan çaba, zaman ve emek harcama ile ilgili maddelerde ve konuların zor olduğuna ilişkin önyargı ile ilgili maddede yüksek güçlük düzeyinde yığılma olduğu görülmüştür. Buna karşın, tüm maddelerin ortalama puanlarına göre, genellikle orta güçlük düzeyinde bir yığılmanın olduğu görülmektedir. Ancak, çoğunlukla öğretim tekniği ile ilgili olduğu görülen maddelerde güçlük düzeyinin düştüğü de belirlenmiştir. Benzer şekilde, lise ve üniversite öğrencileri arasında anlamlı fark olup olmadığına bakıldığında, öğretim teknikleri ile ilgili olarak üniversite öğrencilerinin daha düşük düzeyde zorlanma yaşadıkları görülmüştür. Buna karşın, üniversite öğrencilerinin lise öğrencilerine göre anlamlı olarak konuları daha soyut olarak nitelendirdiği görülmüştür. Ek olarak; cinsiyete göre bazı maddelerde kadınların erkeklere nazaran anlamlı bir biçimde daha fazla güçlük çektiği belirlenmiştir. Maddeler arasında korelasyonun genelde yüksek olduğu saptanmıştır.

  Etkinlik: II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Katılımcı, 10-12 Eylül 2015, Ankara-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.61

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Taşkın, T., & Kandil İngeç, Ş. (2019). Öğretmen adaylarının özel görelilik konusundaki bilgi düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 860-887. doi: 10.16986/HUJE.2018045389


 11. Kızılcık, H. Ş., Damlı, V. & Mert, V. (2014, Eylül). İnternet’teki bilgilerin neden olabileceği kavram yanılgıları: Vikipedi örneği. Sözlü Bildiri, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu çalışmanın amacı, eğitimde öğrencilerin, bazen öğretmenlerin ve hatta bazı araştırmacıların bile sık sık bir kaynak olarak başvurdukları İnternet’teki bilgilerin neden olabileceği kavram yanılgılarını belirlemektir. Öğrenciler, kendilerine verilen projeler ve etkinlikleri hazırlarken, ders kitapları ve öğretmenleri dışında en sık kullandıkları kaynaklardan biri İnternet’tir. Bunun nedeni erişim kolaylığı ve materyal zenginliğidir. Ayrıca, öğrenciler tarafından İnternet’te yer alan bilimsel içeriğin en az ders kitapları, öğretmenlerin sahip olduğu bilgiler vb. kadar doğru ve güvenilir olduğu düşünülmektedir. Bu noktada İnternet’te yer alan bilgilerin öğrencilerin sandığı kadar güvenilir ve bilimsel olup olmadığı önem taşımaktadır. Çünkü güvenilir olduğu düşünülen bu bilgiler, bilimsel kuramlara uygun olmadığı takdirde bir takım kavram yanılgılarına yol açabilir. Kısacası, İnternet’teki bilgilerin kavram yanılgılarına neden olabileceğini düşünmek yanlış olmaz. Bu amaçla, İnternet’te bulunan fizikle ilgili tüm içerik incelenemeyeceği için, kullanıcıları tarafından bilgileri girilen ve sıklıkla öğrenciler tarafından kaynak olarak kullanılan Vikipedi İnternet ansiklopedisinin, Türkçe içeriği ele alınmıştır. Bu içerik içinde ise, 2013’te güncellenen ortaöğretim fizik programının 9. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıfta yer alan kuvvet ve hareket başlığı altında toplanabilecek konulara ilişkin kavramlar ve bu kavramların yerine kullanılabilecek “maddeler”, ilgili İnternet ansiklopedisinde taranmıştır. Bununla birlikte, seçilen konu ile ilgili alanyazında yer alan kavram yanılgıları taranarak listelenmiştir. Ortaöğretim fizik programında yer alan ve araştırma kapsamında incelenen kavramların sınıflara göre dağılımı şu şekildedir: 9. sınıfta bulunan kavramlar: Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat, hız, anlık hız, ortalama hız, ivme, kuvvet, sürtünme kuvveti, eylemsizlik, etki-tepki kuvvetleri, iş, enerji, güç, kinetik enerji, potansiyel enerji, mekanik enerji, enerji korunumu, enerji dönüşümü, enerji aktarımı, verim, yenilenebilir enerji, yenilenemez enerji. 11. sınıfta bulunan kavramlar: Vektör, enerji, bağıl hareket, ivme, serbest düşme, limit hız, itme, momentum, momentumun korunumu, tork, denge, kütle merkezi, ağırlık merkezi. 12. sınıfta bulunan kavramlar: Çizgisel hız, açısal hız, merkezcil kuvvet, merkezcil ivme, eylemsizlik momenti, açısal momentum, uzanım, genlik, geri çağırıcı kuvvet, denge noktası. Tarama sonucunda elde edilen içerik, yazılı birer belgedir. Bu yüzden, bilgilerin neden olabileceği kavram yanılgıları incelenirken nitel tekniklerden doküman analizi kullanılmıştır. Söz konusu analiz yapılırken, bilgilere ilişkin kaynak gösterilip gösterilmediğine de dikkat edilmiştir. Ortaöğretim fizik programında yer alan kavramlar, üç araştırmacı arasında eşit olarak paylaşılmıştır. Öncelikle ayrı ayrı incelenen içerik, daha sonra üç araştırmacının da katılımıyla yeniden değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, alanyazında bulunan kavram yanılgılarıyla eşleştirilerek ilişkilendirilmiştir. Söz konusu kavram yanılgıları ve içerik, düzeye (9. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıf) ve konulara göre sınıflandırılmıştır. Bu işlemler yapılırken, nitel veri analiz yöntemlerinden betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak; erişim yapıldığı tarihte, belirlenen kavramlara ilişkin, ilgili İnternet ansiklopedisinin Türkçe içeriğinde bulunan bilgilerin çok sayıda hatalı bilgiler içerdiği ve birçok kavram yanılgısı ile ilişkilendirilebilecek bilgilerin yer aldığı görülmüştür. Öğrenciler tarafından Vikipedi’de yer alan bilgileri bilimsel olarak algılanması, öğrencilerin alanyazında yer alan çok sayıda kavram yanılgısına sahip olma olasılığını yükseltir. Bu nedenle öğrencilerin İnternet kaynaklarının bilimselliği konusunda bilinçlendirilmesi önem taşımaktadır. İlköğretimde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından ortak programı hazırlanan, Medya Okuryazarlığı dersinin “Bilgiye Erişim” konusundaki içeriğinin erişilen bilginin bilimselliğini sorgulatacak biçimde genişletilmesi ve geliştirilmesi düşünülebilir. İlköğretimde yer alan bu dersin, ortaöğretimde geliştirilerek yeniden verilmesi bir çözüm yolu olarak düşünülmelidir.

  Etkinlik: XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 11-14 Eylül 2014, Adana-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.772

  PDF

 12. Kızılcık, H. Ş., Mert, V., Damlı, V., Gülçiçek, Ç. & Türk, O. (2013, Eylül). Öğrenci merkezli bir laboratuvar dersinin öğretmen adaylarının optik ve dalgalarla ilgili kavramlarına ve kavram önceliklerine etkisi. Sözlü Bildiri, I. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının zihnindeki kavramlara ve kavram önceliklerine öğrenci merkezli bir laboratuvar dersinin etkisini incelemektir. Çalışma, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nın son sınıfında öğrenim gören 38 öğretmen adayı (10 erkek, 28 kız) ile gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, ders öncesinde öğretmen adaylarından optik ve dalgalar konuları ile ilgili zihinlerinde canlanan kavramları, Kelime İlişkilendirme Tekniği’nde olduğu gibi, 30 saniye içerisinde listelemeleri istenmiştir. Listeleme işlemi bittikten sonra, yazdıkları her bir kavram için birer cümleden oluşan açıklama yazmaları istenmiştir. Aynı işlem, dönem sonunda da tekrarlanmıştır. Dönem başında ve sonunda toplanan veriler karşılaştırılarak istatistikleri çıkarılmıştır. Listelenen kavramlar nicel olarak incelenmiş, kavramlarla ilgili açıklamalar ise nitel olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, dersin de etkisiyle öğretmen adaylarının zihinlerinde ilk olarak canlanan kavramlarda ve bu kavramların önceliklerinde değişiklikler olduğu saptanmıştır. Ayrıca bazı öğretmen adaylarının kavram olarak nitelendirdikleri sözcük ya da sözcük gruplarının gerçekte kavram olmadığı görülmüştür. Bu durum, öğretmen adaylarının kavram kavramını olması gerektiğinden daha geniş ele aldıklarını göstermektedir.

  Etkinlik: I. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Katılımcı, 12-14 Eylül 2013, Ankara-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.10

  PDF

 13. Mert, V., Kızılcık, H. Ş., Damlı, V., Gülçiçek, Ç. & Türk, O. (2013, September). Öğrenci merkezli bBir laboratuvar dersinin öğretmen adaylarının elektrik ve manyetizmayla ilgili kavramlarına ve kavram önceliklerine etkisi. Oral Presentation, Turkish Physical Society 30th International Physics Congress, İstanbul-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının zihnindeki kavramlara ve kavram önceliklerine öğrenci merkezli bir laboratuvar dersinin etkisini incelemektir. Çalışma, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nın son sınıfında öğrenim gören 38 öğretmen adayı (10 erkek, 28 kız) ile gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, ders öncesinde öğretmen adaylarından elektrik ve manyetizma konuları ile ilgili zihinlerinde canlanan kavramları, Kelime İlişkilendirme Tekniği’nde olduğu gibi, 30 saniye içerisinde listelemeleri istenmiştir. Listeleme işlemi bittikten sonra, yazdıkları her bir kavram için birer cümleden oluşan açıklama yazmaları istenmiştir. Aynı işlem, dönem sonunda da tekrarlanmıştır. Dönem başında ve sonunda toplanan veriler karşılaştırılarak istatistikleri çıkarılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, dersin de etkisiyle öğretmen adaylarının zihinlerinde ilk olarak canlanan kavramlarda ve bu kavramların önceliklerinde değişiklikler olduğu saptanmıştır. Ayrıca bazı öğretmen adaylarının kavram olarak nitelendirdikleri sözcük ya da sözcük gruplarının gerçekte kavram olmadığı görülmüştür. Bu durum, öğretmen adaylarının kavram kavramını olması gerektiğinden daha geniş ele aldıklarını göstermektedir.

  Etkinlik: Turkish Physical Society 30th International Physics Congress, 2-5 September 2013, İstanbul-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.264

  PDF

 14. Damlı, V. & Kızılcık, H. Ş. (2012, October). Being scientific of information on the web about physics concepts: Document analysis of Turkish content in Wikipedia. Oral Presentation, 9th International Conference on Hands on Science, Antalya-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Abstract: The purpose of this study was investigating the being scientific of information on the web used by students, teachers and researchers. The most frequently used source by students doing a project or homework expect for textbooks and teachers is internet. The reason for this is accessibility and substantiality of internet. At this point reliability and being scientific of information on the web gain importance. To assess the reliability and being scientific of information on the web Turkish content of Wikipedia was chosen. And also concepts in physics’ curriculum of ninth grade were chosen from Turkish content. Physics concepts in Wikipedia were investigated and their being scientific was discussed. Because of Wikipedia is a kind of document, while being scientific of information was being investigated qualitative document analysis was used. While making document analysis concepts were assessed based on source related to concepts is given or not and also true or not. Hereby Turkish content investigated in Wikipedia contains lots of wrong information. Also most of wrong information in Wikipedia can lead to misconceptions. If students think information in Wikipedia is absolutely scientific, probability of having misconception of students could increase. Therefore raise the awareness of students about being scientific of sources on the web become important.

  Etkinlik: 9th International Conference on Hands on Science, 17-21 October 2012, Antalya-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.230

  PDF

 15. Damlı, V., Kızılcık, H. Ş. & Sarıdaş, N. (2012, September). Fizik eğitimi öğretim elemanlarının mecaz yoluyla “fizik öğretmek” hakkındaki görüşleri. Poster Presentation, Turkish Physical Society 29th International Physics Congress, Bodrum-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu çalışma, eğitim yaşamına fizik öğretmeni yetiştiren, fizik eğitiminde görev yapmakta olan öğretim elemanlarının mecazlar yoluyla “fizik öğretmek” hakkındaki görüşlerini almak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, çevrimiçi olarak yanıtlanabilen bir görüş formu düzenlenmiştir. Söz konusu formda fizik öğretmenin neye benzediği ve nedeni sorulmuştur. Bunun yanında katılımcıların cinsiyet, deneyim, unvan ve eğitim bilgileri gibi bilgiler de istenmiştir. Hazırlanan görüş formu, Türkiye’de fizik eğitiminde görev yapmakta olan ve e-posta adreslerine ulaşılabilen tüm öğretim elemanına gönderilmiştir. Ölçme aracını yanıtlayan öğretim elemanlarının görüşleri, nitel analiz yöntemlerinden içerik analizi yardımı ile sınıflandırılarak incelenmiştir. İncelenen verilerde, öğretim elemanlarının fizik eğitimine genel bakışı, vurguladığı noktalar, eğitim sürecinde öğretmeni, öğrenciyi ve fizik konularını nasıl gördüğü gibi düşünceleri belirlenmiş ve temalara ayrılmıştır. Bu temaların, kişisel özellikler ışığında farklılık içerip içermediği de incelenmiştir.

  Etkinlik: Turkish Physical Society 29th International Physics Congress, 5-8 September 2012, Bodrum-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s....

  PDF

 16. Kızılcık, H. Ş. & Sarıdaş, N. (2012, September). Fizik ve fen bilgisi öğretmenliğine gelen öğretmen adaylarının bir deney tasarlama ve analiz etme ile ilgili bazı becerilerinin incelenmesi. Oral Presentation, Turkish Physical Society 29th International Physics Congress, Bodrum-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu çalışmanın amacı, eğitim hayatında fizik konularının eğitimini verecek olan fizik öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği anabilim dallarının birinci sınıflarına yeni gelen öğretmen adaylarının, temel bilimsel süreç becerilerinden olan deney tasarlama, değişkenleri belirleme, hipotez kurma, verileri kaydetme ve grafik çizme becerilerini incelemektir. Bu amaçla ölçme aracı olarak, Temiz (2007) tarafından geliştirilen Bilimsel Süreç Becerileri Ölçme Testi’nden[1] seçilen yedi kağıt kalem performans ve sınırlandırılmış açık uçlu türde sorudan yararlanılmıştır. Gazi Eğitim Fakültesi’nin birinci sınıfına kaydını yaptıran toplam 36 öğrenciye uygulanan ölçme aracına verilen yanıtlar, araştımacılar tarafından Temiz’in (2007) geliştirdiği ölçütlere[1] göre nitel teknikler yardımıyla incelenmiştir. Sonuç olarak, öğretmen adaylarının deney tasarlarken bağımlı ve bağımsız değişkenleri belirleme ve nasıl ölçeceğini tasarlamada başarılı, ancak tasarımda hipotezleri test etmeye uygunluk açısından yetersiz oldukları görülmüştür. Ayrıca verileri tablolarken sıralama yapma, tablo ve grafiklere başlık ekleme konusunda zayıf oldukları görülmüştür.

  Etkinlik: Turkish Physical Society 29th International Physics Congress, 5-8 September 2012, Bodrum-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.311

  PDF

 17. Kızılcık, H. Ş., Önder N. & Güneş, B. (2012, Haziran). Fizik öğretmen adaylarının düzgün dairesel hareket konusundaki kavram yanılgılarının değişimi. Sözlü Bildiri, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu çalışmanın amacı, fizik öğretmen adaylarının lisans eğitimi sırasında düzgün dairesel hareket konusundaki kavram yanılgılarının yıllar içerisindeki değişimini ve nedenlerini incelemektir. Bu amaçla, araştırmada düzgün dairesel hareket konusunda Kızılcık ve Güneş (2011) tarafından geliştirilen üç aşamalı kavram yanılgısı testinden yararlanılmıştır. Bu kavram yanılgısı testi, düzgün dairesel hareket konusunda 10 farklı kavram yanılgısını ölçmektedir. Söz konusu ölçme aracı, 2009-2010 eğitim öğretim yılında eğitiminin birinci, ikinci ve üçüncü yılında olan fizik öğretmenliği anabilim dalında eğitimini sürdüren öğrencilere 2009-2010 eğitim öğretim yılında uygulanmıştır. Daha sonra 2011-2012 eğitim öğretim yılında eğitimlerinin üçüncü, dördünce ve beşinci yıllarında olan aynı öğrencilere yeniden uygulanmıştır. İki yıl arayla aynı öğrenci gruplarından alınan veriler karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına yüzde olarak bakıldığında, birinci sınıftan üçüncü sınıfa gelen öğrencilerin altı kavram yanılgısında, ikinci sınıftan dördüncü sınıfa gelen öğrencilerin üç kavram yanılgısında ve üçüncü sınıftan beşinci sınıfa gelen öğrencilerin ise altı kavram yanılgısında artış görülmüştür. Genel olarak altı kavram yanılgısında yüzde olarak artış görülmekteyken, dört yanılgıda ise azalma görülmektedir. Ancak iki yıllık süre zarfında öğrenci sayılarında da değişim olmuştur. Kavram yanılgısına sahip olan öğrencilerin frekansına bakıldığında ise birinci sınıftan üçüncü sınıfa gelen öğrencilerin dört kavram yanılgısında, ikinci sınıftan dördüncü sınıfa gelen öğrencilerin bir kavram yanılgısında ve üçüncü sınıftan beşinci sınıfa gelen öğrencilerin beş kavram yanılgısında artış görülmüştür. Bu değişimlerin nedenleri öğrencilerden bazıları ile yapılan görüşmelerle araştırılmıştır.

  Etkinlik: X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.294

  PDF

 18. Damlı, V., Kızılcık, H. Ş. & Ünsal, Y. (2011, May). İnformal eğitime bir örnek: Beyaz perdedeki fizik. Oral Presentation, The 3rd International Congress Of Educational Research, Girne-TRNC.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Öğrenme, sadece okul yaşantılarıyla gerçekleşen bir olgu değil, yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Bu yönüyle öğrenme, sadece formal eğitimi değil, aynı zamanda informal eğitimi de kapsamaktadır. İnformal eğitim ortamlarına, yazılı ve görsel medya, radyo ve sinema yoluyla kurulan iletişim kanalları; ulaşım araçlarında, günlük iş yaşamında, komşuluk vb. ilişkilerde sağlanan ortamlar örnek olarak verilebilir. Yapılan bu çalışmanın amacı, beyaz perde olarak bildiğimiz sinemada gösterilen filmlerinin informal eğitim boyutuna dikkat çekmek ve bu boyutun, üniversite öğrencilerinden oluşan küçük grup üzerindeki farkındalık düzeyini tespit etmektir. Bunun için öncelikle, içeriğinde fizikle ilgili temel konuların belirgin olarak yer aldığı bilim-kurgu türü dışındaki filmler arasında bir değerlendirme yapılmış ve gösterimde olduğu süreçte yoğun ilgi gören iki film seçilmiştir. Çalışmada örneklem grubu, fizik eğitimi lisans programında öğrenim görmekte olan farklı akademik başarı düzeylerine sahip gönüllü dokuz öğrenciden oluşmuştur. Araştırmacılar tarafından önceden izlenerek, önemli sahneleri önceden tespit edilen filmler, iki farklı seansta öğrenci grubuyla birlikte izlenmiştir. Seansların başında, çalışmanın amacı ve seyri hakkında grup bilgilendirilmiştir. Her bir seansta, filmlerde yer alan fizikle ilişkili sahnelerin fiziğe uygunluk-aykırılık durumları grup üyeleri arasında tartışılmıştır. Söz konusu sahnelerde grup üyelerinden gelen talep üzerine film durdurulmuş, ilgili sahnenin zaman aralığı not edilmiş ve ses kaydedici kullanılarak tartışmalar kayda alınmıştır. Tartışmanın bitiminde filme kaldığı yerden devam etmek suretiyle her bir seans tamamlanmıştır. Araştırmacılar tartışmalara hiçbir şekilde doğrudan müdahaleci olmamış, sadece gerektiğinde sorgulamaya derinlik kazandıracak yönlendirmelerde bulunmuşlardır. Yapılan bu çalışmanın sonucunda grubun farkındalık düzeyinin oldukça yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışma, sinema filmlerinin eğitici misyonuna vurgu yapması ve izleyici grubun filmdeki bilimsel gerçeklilik düzeyini ciddi derecede sorgulaması bakımından önemlidir. Bu sonuç, senaryo yazımı aşamasında, senaristlerin ciddi bir akademik danışmanlık hizmeti almaları gerektiğine işaret etmektedir.

  Etkinlik: The 3rd International Congress Of Educational Research, 4-7 May 2011, Girne-TRNC
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s....

  PDF

 19. Kızılcık, H. Ş. & Tan, M. (2011, April). Bir PDÖ sürecinin öğretmen adayları tarafından değerlendirilmesi. Oral Presentation, 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu araştırmanın amacı, ısı ve sıcaklık ünitesi ile ilgili olarak öğretmen adaylarına uygulanan bir PDÖ sürecinin öğretmen adayları tarafından nasıl değerlendirildiğini incelemektir. Bu amaçla, üniversite ikinci sınıf öğrencisi olan 13 fizik öğretmeni adayına bir Probleme Dayalı Öğrenme senaryosu verilmiş ve Likert bir anket ile bu senaryoyu değerlendirmeleri istenmiştir. Daha sonra aynı senaryo etrafında 5 hafta boyunca PDÖ oturumları yapılmıştır. Problemin çözümünün ardından öğretmen adaylarından Likert bir anket ile PDÖ sürecini değerlendirmeleri istenmiştir. Sonuç olarak, öğretmen adayları; PDÖ etkinliğinin kendilerinin özgüven, çalışma becerileri, iletişim becerileri ve motivasyonlarında artış olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmen adayları başka ünitelerde de PDÖ yaklaşımının kullanılmasında istekli olmuşlardır. Ayrıca, öğretmen adaylarının senaryo ile ilgili görüşleri ve PDÖ süreci ile ilgili görüşleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

  Etkinlik: 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 April 2011, Antalya-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.129

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Baran, M. (2013). Yaşam temelli probleme dayalı öğretim yönteminin termodinamik konusunun öğretimine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  2. Kanar, A. & İnel Ekici, D. (2020). Öğretmen Adaylarıyla Etkinlik Tasarımıyla Bütünleştirilmiş Probleme Dayalı Fen Öğrenme Uygulamaları. Turkish Studies - Educational Sciences, 15(1), 549-570. doi: 10.29228/TurkishStudies.37398


 20. Şahin, E., Kızılcık, H. Ş., Önder, N., Damlı, V., Mert, V., Çopur, T. & Ünlü, P. (2010, September). Farklı bir laboratuvar yaklaşımının fizik öğretmen adayları üzerindeki etkisi. Oral Presentation, Turkish Physical Society 27th International Physics Congress, İstanbul-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu çalışma, yapılandırmacı yaklaşımın temel alındığı farklı işleyişte bir laboratuvar (Fiz354) dersinde gerçekleştirilmiştir. Fiz354 laboratuvar dersinin amacı; fizik öğretmen adaylarının öğretmen olduklarında bir fizik konusunu işlerken ihtiyaç duyduklarında konuyla ilgili deney oluşturabilmesi ve konuyu bu deney üzerinden izah edebilmesi becerisini geliştirmektir. Bu çalışmanın amacı; Fiz354 laboratuvar dersinin öğretmen adaylarının bilişsel kazanımlarına etkisini araştırmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için, mevcut KWL (Knowledge-Want-Learn) tabloları ile ilgili çalışmalar incelenmiş, yeni bir tablo hazırlanarak fizik öğretmenliği programı 3. sınıfta öğrenim gören 30 öğretmen adayının bu tabloyu Fiz354 dersi içerisinde doldurmaları sağlanmıştır. Bu tablo bildiklerim, eksik ve yanlışlarım, yeni öğrendiklerim ve öğrenmem gerekenler olmak üzere dört kısımdan oluşmaktadır. Öğretmen adayları tabloda yer alan bildiklerim kısmını her dersin başında, diğer kısımları ise her dersin sonunda doldurmuşlardır. Bu tablolardan elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilerek raporlaştırılacaktır.

  Etkinlik: Turkish Physical Society 27th International Physics Congress, 14-17 September 2010, İstanbul-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.381

  PDF

 21. Ünsal, Y., Ergin, İ. & Kızılcık, H. Ş. (2009, May). Ortaöğretim fizik ders kitaplarının bilimsel model ve modellemeler bakımından analizi: Türkiye’de okutulan fizik ders kitapları örneği. Poster Presentation, The 1st International Congress Of Educational Research, Çanakkale-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Kavram yanılgılarının sebepleri arasında; ders kitaplarında yer alan analoji veya benzetmelerin bilimsel doğrular gibi algılanması ve kitaplarda kullanılan bilimsel model ve modellemelerde hedef ile kaynak arasındaki ortak yönlerin ve farklılıkların doğru bir şekilde ortaya konmaması gösterilebilir. Tarama modeliyle yapılan bu çalışmada, doküman incelemesi yöntemi uygulanmış, araştırmada; ortaöğretim 9, 10 ve 11. sınıflarda okutulmak üzere T.C Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanmış olan fizik ders kitabı; bilimsel model ve modellemeler bakımından eleştirel bir bakış açısıyla ele alınarak analiz edilmiştir. Sonuçta, kitaplarda kullanılan bilimsel model ve modeller kategorize edilerek genel bir değerlendirme yapılmış, hatalar ortaya konularak, yapıcı çözüm önerileri getirilmiştir. Bu çalışmanın temel amacı söz konusu ders kitaplarını başarılı-başarısız şeklinde yargılamak değil, bilimsel içeriği doğrudan doğruya etkileyen bilimsel model ve modellemelerin öneminin vurgulanmasını sağlamaktır.

  Etkinlik: The 1st International Congress Of Educational Research, 1-3 May 2009, Çanakkale-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.156; Bildiri Kitabı, Cilt 5, s.227-238.

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Ergin, İ., Özcan, İ. & Sarı, M. (2011). Ortaöğretim Fen Öğretmenlerinin Bilimsel Model ve Modellemeler Hakkındaki Görüşleri. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 1C0441, 6, (3), 2281-2300.
  2. Yüksel, M. (2011). Eğitim ve Öğretim Kazanımları Temelinde 9. Sınıf Kimya Ders Kitabının İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 32, Sayfa 29-48.
  3. Ergin, İ., Özcan, İ. & Sarı, M. (2012). Farklı Akademik Unvanlara Sahip Fen Öğretmenlerinin Branşlara Göre Model ve Modelleme Hakkındaki Görüşleri. Dünya'daki Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, February 2012, Volume 2 Issue 1 Article 21, 142-159.
  4. Karadağ, M., Dülgeroğlu, İ. & Ünsal, Y. (2013). Ortaöğretim 9. Sınıf Fizik Ders Kitabının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(3), 549-568.
  5. Aydemir, E. (2015). 2013 yılı öğretim programına göre hazırlanan ortaöğretim 9. Sınıf fizik ders kitabı hakkındaki öğretmen görüşleri: Konya ili örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  6. Gökmen, Z. E. & Köksal, E. A. (2015). 6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi için Soluk Alma Verme Modelinin Geliştirilmesi. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED), 5(2), 91-99.
  7. Köksal, E. A. & Yıldırım, H. (2016). Fen ve Matematik Öğretmenlerinin Bilimsel Model Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 13-3, Sayı: 26, 2016-3, s.113-130.
  8. Harman, G. (2016). 5. Sınıf “Yaşamımızın Vazgeçilmezi: Elektrik” Ünitesinde Kullanılan Analojinin Öğrenci Başarısı, Tutum, Zihinsel Modelleme ve Kavram Yanılgıları Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.


 22. Kızılcık, H. Ş. & Ünsal, Y. (2008, Ağustos). Fizik öğretmeni adaylarının bazı eş anlamlı fizik kavramlarını algılama düzeyleri ve kullanım tercihleri: Bir durum çalışması. Sözlü Bildiri, VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Çeşitli kaynaklarda bazı Fizik kavramlarının iki ya da daha fazla alternatifi bulunmaktadır. Bu durumun, öğrencilerin bu kavramları tanımlama ve algılamalarında bir takım sıkıntılara yol açıp açmadığı ve kavram çiftleri arasında hangilerinin öğretmenler ve ders kitabı yazarlarınca tercih edilmesi gerektiği soruları, bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Bu amaçla bu çalışmada, fizik öğretmeni adaylarının, seçilmiş bazı eş anlamlı fizik kavramlarını nasıl tanımladıkları, bu kavramların aynı anlama gelip gelmediğinin farkında olup olmadıkları ve hangilerini tercih etme eğiliminde oldukları araştırılmıştır. Çalışmanın örneklem grubu olarak,2005–2006 öğretim yılı bahar döneminde Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı üçüncü, dördüncü, beşinci ve artık yıl (5+) öğrencilerinden oluşan gruplar (NU1= 70; NU2= 85; NU3= 84) yer almıştır. Araştırmada üç farklı uygulama (U1, U2, U3) yapılmıştır. Çalışmanın diğer iki ayağını oluşturan ve başka bir çalışmada ayrıntılı olarak rapor edilen U1 ve U2 uygulamalarının sonuçları paralelinde son uygulamanın sonuçları ve genel değerlendirmeler bu çalışmada rapor edilmiştir. Sonuç olarak, U1 ve U2 uygulamaları sonucunda tüm kavram çiftlerine genel olarak baktığımızda tek bir kavram çifti dışındaki diğer tüm kavram çiftlerinde, yabancı kökenli sözcüklerle ifade edilen kavramların genelde daha düşük düzey beceri gerektiren davranışlarda (tek kelime ile karşılama); Türkçe kökenli sözcüklerle ifade edilen kavramların ise genelde daha üst düzey beceri gerektiren davranışlarda (tanımlama ve izah etme) daha etkili sonuçlar verdiği ortaya çıkmıştır. Bu sonuçların öğrencilerin kavram tercihlerini belirlemeyi amaçlayan U3 ile uyumlu olup olmadığı ise yapılan Pearson Korelâsyon Testi Analizi ile yoklanmıştır. Ortaya çıkan ilginç sonuç ise öğrencilerin kavram tercihlerinin genel olarak, o kavramı üst düzeyde tanımlama ya da doğru bir eş anlamla karşılama becerisinden bağımsız oluşudur. Elde edilen sonuç ve değerlendirmelerin özellikle öğretmenler ve ders kitabı yazarları için faydalı olacağı düşünülmektedir.

  Etkinlik: VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-29 Ağustos 2008, Bolu-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.195

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Aytekin, Ü. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin ısı-sıcaklık konusundaki bilgilerinin belirlenmesi ve bu bilgilerini günlük hayata uyarlama düzeyleri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  2. Özsoy-Güneş, Z., Derelioğlu, Y. & Kırbaşlar, F.G. (2011). İşlemsel fizik ve kimya problemlerinde matematik kullanım ölçeği geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliği çalışması. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 16 (2011-2), 23-38.
  3. Özsoy-Güneş, Z., Kırbaşlar, F. G., Çağırgan Gülten, D. & Derelioğlu, Y. (2012). Pre-service primary school teacher practice of mathematics in operational physics and chemistry problems and mathematics self-efficacy perception. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 2012 Volume (issue) Special Issue: 18-24.
  4. Sözen, M. (2016). 8. Sınıf Ses Ünitesinin Öğretiminde Kullanılan Bilgisayar Destekli Uygulamaların ve Laboratuvar Etkinliklerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Zihinsel Modellerinin Değişimine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  5. Öner, Y. E. (2017). Simülasyon ve Animasyon Destekli 5E Modelinin Öğretmen Adaylarının Fen Başarısı ve Motivasyonlarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  6. Öner, Y. E. & Yaman, S. (2020). The effect of simulation and animation supported 5E model on science achievement and motivation of prospective classroom teachers. Turkish Journal of Primary Education (TUJPED), 2020, 5(2), 183-193.


 23. Temiz, B. K. & Kızılcık, H. Ş. (2006, Eylül). Sürtünmeli eğik düzlemde harekette serbest cisim diyagramı çizme. Poster Bildiri, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu araştırma öğrencilerin sürtünmeli eğik düzlemde harekette serbest cisim diyagramı çizme, harekete sebep olan ve harekete engel olan kuvvetleri belirleme becerilerini ölçme amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada sürtünmeli eğik düzlem üzerinde bulunan bir cisme etki eden kuvvetlerin öğrenciler tarafından doğru olarak belirlenip belirlenmediği ve bu kuvvetlerin harekete olan etkilerinin nasıl algıladıkları saptanmak istenmiştir. Bu amaçla öğrencilere, üzerinde bir blok bulunan sürtünmeli eğik düzlem çizimi verilmiştir. Birinci aşamada, öğrencilerden bloğa etki eden tüm kuvvetleri şekil üzerinde göstermesi istenilmiştir. İkinci aşamada ise, şekil üzerine çizilen bu kuvvetlerden hareket neden olan ve harekete engel olanlarını belirtmeleri istenilmiştir. Araştırma, 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında Ankara ilinde iki liseden toplam 108 lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Bulgular değerlendirildiğinde yüzeyin tepki kuvveti, ağırlık ve sürtünme kuvvetlerini belirlemede sık tekrarlanan hatalara rastlanılmıştır. Yüzeyin tepki kuvvetinin unutulduğu, olmaması gereken bazı kuvvetlerin fazladan çizildiği, sürtünme kuvvetinin hatalı yönlerde gösterildiği sıklıkla gözlemlenmiştir.

  Etkinlik: VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül 2006, Ankara-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.428

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Başkan, Z. (2011). Doğrusal ve düzlemde hareket ünitelerinin matematiksel modelleme kullanılarak öğretiminin öğretmen adaylarının öğrenmelerine etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.


 24. Kızılcık, H. Ş. & Güneş, B. (2006, Eylül). Düzgün dairesel hareket konusundaki kavram yanılgılarının üç aşamalı test ile tespit edilmesi. Poster Bildiri, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Bu araştırma, öğrencilerin düzgün dairesel hareket konusunda kavram yanılgılarına sahip olup olmadıklarını ve var olan yanılgıların ne derecede olduğunu tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Düzgün dairesel hareket konusu öğrencilerin kavramakta zorlandıkları ve kavram yanılgılarının oluşmuş olması muhtemel bir konudur. Konunun doğru olarak kavratılması için öğrencilerde sık rastlanan kavram yanılgılarının ve bu yanılgıların miktarlarının tespit edilmesi gerekmektedir. Öğrencilerde düzgün dairesel hareket konusunda oluşmuş olan kavram yanılgılarını tespit etmek amacıyla, 7 sorudan oluşan 3 aşamalı bir kavram yanılgısı testi geliştirilmiştir. Testi oluşturan her maddede birinci aşama çoktan seçmeli ve kavramsal soru şeklindedir. İkinci aşama, çoktan seçmeli olup, birinci maddede öğrencinin verdiği cevabın nedeni istenmektedir. İkinci aşamada öğrencilerin kendi açıklamalarını yazabilecekleri açık uçlu bir seçenek de bırakılmıştır. İkinci aşama muhtemel kavram yanılgılarını içeren açıklamalar da barındırmaktadır. Üçüncü aşama ise birinci aşamadaki soruya verilen cevaptan emin olup olunmadığı sorulmuştur. Testin KR-20 güvenilirlik katsayısı 68 öğrencinin katılımı ile hesaplanmış ve 0.68 olarak bulunmuştur. Test 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dallarında öğrenim gören toplam 286 öğrenciye uygulanmıştır. Öğrencilerden alınması muhtemel tüm cevap kombinasyonları tespit edilmiş ve buna göre değerlendirme ölçeği hazırlanmıştır. Alınan cevaplar değerlendirme ölçeğine göre sınıflanmış, frekans ve yüzde dağılımları tespit edilmiştir. Sonuç olarak önceden tahmin edilen kavram yanılgıları görülmüş, sınıflanmış ve öğrencilerin ne oranda bu yanılgılara sahip olduğu belirlenmiştir.

  Etkinlik: VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül 2006, Ankara-TÜRKİYE
  Yayınlanma: Bildiri Özetleri Kitabı, s.424

  PDF
  Aldığı Atıflar:
  1. Aydın, M. (2010). Fen ve teknoloji öğretiminde tahmin-gözlem-açıklama tekniğinin kullanımının kavram yanılgılarının giderilmesine ve öğrenci başarısına etkisinin araştırılması.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  2. Demirezen, S. (2010). Elektrik devreleri konusunda 7E modelinin öğrencilerin başarı, bilimsel süreç becerilerinin gelişimi, kavramsal başarıları ve kalıcılık düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  3. Öden Acar, A. (2010). Öğretmen adaylarının elektromanyetik indüksiyon konusunda kavramsal anlamalarının ontolojik yaklaşıma göre tespiti. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  4. Aykutlu, I. & Şen, A. İ. (2011). Lise Öğrencilerinin Elektrik Akımı Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde ve Giderilmesinde Analojilerin Kullanılması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), Cilt 5, Sayı 2, Aralık 2011, 221-250.
  5. Başkan, Z. (2011). Doğrusal ve düzlemde hareket ünitelerinin matematiksel modelleme kullanılarak öğretiminin öğretmen adaylarının öğrenmelerine etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  6. Çekiç Toroslu, S. (2011). Yaşam temelli öğrenme yaklaşımı ile desteklenen 7E öğrenme modelinin öğrencilerin enerji konusundaki başarı, kavram yanılgısı ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  7. Göksu, V. (2011). Sorgulayıcı araştırmaya dayalı laboratuar ile doğrulayıcı laboratuar yöntemlerinin fen ve teknoloji öğretmen adaylarının başarı, kavram yanılgısı ve epistemolojik inançları üzerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  8. Pehlivan, H. & Köseoglu, P. (2011). The reflections of certain social factors concerning science high school students into their attitudes towards physics course. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 605–608.
  9. Pehlivan, H. & Köseoğlu, P. (2011). The reliability and validity study of the attitude scale for physics course. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 3338–3341.
  10. Sarı, A. (2014). Kavram haritası ve bilgisayar destekli öğretimin 7. Sınıf öğrencilerinin madde konusundaki kavram yanılgılarına etkisinin ontolojik açıdan incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi.


DİĞER BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

 1. Çalıştaylar
 1. Kızılcık, H. Ş., Önder Çelikkanlı, N., Damlı, V. & Damlı, S. (2016, Eylül). Fizikte örnek deney etkinlikleri. Çalıştay, XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon-TÜRKİYE.
  - Ayrıntıları Gizle

  Özet: Çalıştayın amacı: Çalıştayın amacı, fizik eğitimi ana bilim dallarındaki laboratuvar derslerinin çoğunda yer almayan ancak eğitsel açıdan gerekli olduğu düşünülen bazı deneylerin katılımcılar eşliğinde yapılmasıdır. Böylelikle hem MEB'e bağlı okullarda görev yapmakta olan öğretmenlere hem de diğer üniversitelerdeki akademisyenlere farklı bir bakış açısı kazandırmak amaçlanmaktadır. Hedef kitle: MEB'e bağlı okullarda görev yapmakta olan fizik ya da fen bilgisi öğretmenleri ve fizik eğitimi ve ya fen bilgisi öğretmenliği ana bilim dallarında görev yapmakta olan akademisyenler. Çalıştayın içeriği: Çalıştay üç farklı bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde yapılacak deneyler ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır. İkinci bölümde 4 farklı deney 4 farklı masada yapılacaktır. Her bir masada deney sorumlusu dışında altı katılımcı yer alacaktır. Bir masadaki altı katılımcı deney bittikten sonra diğer masaya geçerek ve diğer deneyleri de gözlemleyeceklerdir. Böylelikle tüm katılımcıların tüm deneylere katılmaları sağlanacaktır. Üçüncü bölümde katılımcılarla gözlemledikleri deneyler ile ilgili görüş alışverişinde bulunulacaktır. Katılımcı sayısı: 24. Süresi: 60 dakika.

  Etkinlik: XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Katılımcı, 28-30 Eylül 2016, Trabzon-TÜRKİYE

  PDF 
Özlü Söz:
Yılan yumurtası da serçe yumurtasına benzer ama aralarında ne kadar fark var. - (Mevlana Celaleddin Rumi)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Verdiğiniz emrin yapılmasından emin olmak istiyorsanız ta en son gerçekleşme ucuna kadar kendiniz onun başında bulunmalısınız.


© Özlük Hakkı/Copyright 2003 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü