Kişisel Bilgiler / Özgeçmiş

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Yüksek Lisans
    Doktora
    Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Toplantılar
    Görevler
    Ölçme Araçları
    Dersler
    Görseller
    Dil Çalışmalarım
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Laboratuvarı
    Fizik Eğitimi Belgeleri
    Kavram Yanılgıları
    Bilim adamları
    Nobel Fizik Ödülleri
    Fiziksel Değişmezler
    Fiziksel Nicelikler
    Öğeler Çizelgesi
    Zaman-Uzunluk-Kütle
    Günlük Yaşamdaki Fizik
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel BilgilerTEZLER

 1. Yüksek Lisans Tezi: Kızılcık, H. Ş. (2004). Fizik Öğretiminde Kullanılan Yazılı Ölçme Türlerinin İtme-Momentum Konusu İçin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. [Tez Özeti]

 2. Doktora Tezi: Kızılcık, H. Ş. (2012). Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinde Isı ve Sıcaklık Kavramlarının Gelişimi Üzerine Bir Durum Çalışması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. [Tez Özeti]

KİTAPLAR

 1. Kızılcık, H. Ş. (2014). Genel Fizik III. İçinde Ünsal, Y. & İngeç, Ş. K. (Ed.), 1. Bölüm: Maddenin Isıl Özellikleri. (s.1-29). Ankara: Pegem Akademi Yayınları. ISBN: 978-605-364-906-9

MAKALELER

 1. Uluslararası Dizinlerde (SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI) Taranan Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Kızılcık, H. Ş., Temiz, B. K., Tan, M. & İngeç, Ş. K. (2007). Sözel Bölüm Öğretmen Adaylarının Fen Bilimlerine, Fen Eğitimine ve Teknolojiye Karşı Tutumlarının Araştırılması. Eğitim ve Bilim - Education and Science. 32(146), Ekim/October 2007, 80-88.
  (WOS: 000258884000007)

 2. Kızılcık, H. Ş. & Güneş, B. (2011). Düzgün Dairesel Hareket Konusunda Üç Aşamalı Kavram Yanılgısı Testi Geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education). 41, 278-292.
  (WOS: 000298904800024)

 3. Kızılcık, H. Ş. (2013). Öğretmen Adaylarının Bazı Eş Anlamlı Fizik Terimleri Arasındaki Tercihlerinin Kavramsal Algılamayla İlişkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education). 28(3), 266-278.
  (WOS: 000331662700020)

 4. Kızılcık, H. Ş., Damlı, V. & Ünsal, Y. (2014). Physics in Movies: Awareness Levels of Teacher Candidates. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education. 10(6), 681-690.
  (WOS: 000352005600016 - doi:10.12973/eurasia.2014.1228a)

 1. Uluslararası Dizinlerde (ESCI) Taranan Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Kızılcık, H. Ş. & Ünlü Yavaş, P. (2017). Öğrencilerin Özel Görelilik Konularında Zorlanma Nedenlerinin Araştırılması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(2), 399-426.
  (WOS: 000417446300004 - doi:10.14812/cuefd.297883)

 1. Uluslararası Diğer Alan Dizinlerinde (ISI, ERIC, AEI, BEI, EI) Taranan Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Ünlü Yavaş, P. & Kızılcık, H. Ş. (2016). Pre-Service Physics Teachers' Difficulties in Understanding Special Relativity Topics. European Journal of Physics Education, Volume 7, Issue 1, 13-24.
  (doi:10.20308/ejpe.35814)

 2. Kızılcık, H. Ş. & Ünlü Yavaş, P. (2017). Pre-Service Physics Teachers’ Opinions about the Difficulties in Understanding Introductory Quantum Physics Topics. Journal of Education and Training Studies, Vol. 5, No. 1, January, 101-109.
  (doi:10.11114/jets.v5i1.2012)

 3. Kızılcık, H. Ş. & Damlı, V. (2018). A simple Lissajous curves experimental setup. Physics Education, 53(3), 033003, pp.3.
  (doi:10.1088/1361-6552/aaab9e)

 1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Kızılcık, H. Ş. & Tan M. (2007). Fizik Öğretiminde Kullanılan Yazılı Ölçme Türlerinin İtme-Momentum Konusu İçin Karşılaştırılması. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 27, Sayı 2, 109-122.

 2. Kızılcık, H. Ş. & Tan, M. (2011). İtme ve Momentum Konusunda Çoktan Seçmeli Bir Test Geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. Ocak, Cilt 19, No: 1, 185-198.

 3. Kızılcık, H. Ş., Önder Çelikkanlı, N. & Güneş, B. (2015). Fizik Öğretmen Adaylarının Düzgün Çembersel Hareket Konusundaki Kavram Yanılgılarının Zaman İçinde Değişimi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (NEF-EFMED). Cilt 9, Sayı 1, Haziran, 205-223.
  (doi:10.17522/nefefmed.41287)

 4. Temiz, B. K. & Kızılcık, H. Ş. (2016). Sürtünmeli Eğik Düzlemde Hareketin Dinamiğine İlişkin Öğrenci Düşünceleri. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi,3(2), 15-30.

 5. Kızılcık, H. Ş. & Tan M. (2017). Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinin Öğretmen Adayları Tarafından Değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi (GEBD), 3(1), 1-16.

 6. Kızılcık, H. Ş., Damlı, V. & Önder Çelikkanlı, N. (2017). Türkiye’deki Fizik Öğretmenliği Programlarındaki Bağımsız Fizik Laboratuvar Derslerinin Karşılaştırılması. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 4(2), 90-101.

 7. Ünlü Yavaş, P. & Kızılcık, H. Ş. Öğrencilerin Kuantum Fiziğine Giriş Konularında Zorlanma Nedenlerinin Araştırılması. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. (Yayına Kabul Edildi)

BİLDİRİ VE POSTER SUNULARI

 1. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sempozyumlarda Sunulmuş Sözlü Bildiriler
 1. Şahin, E., Kızılcık, H. Ş., Önder, N., Damlı, V., Mert, V., Çopur, T. & Ünlü, P. (2010, September). Farklı Bir Laboratuvar Yaklaşımının Fizik Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkisi. Oral Presentation, Turkish Physical Society 27th International Physics Congress, İstanbul-TÜRKİYE.
  (Özeti: Bildiri Özetleri Kitabı, s.381)

 2. Kızılcık, H. Ş. & Tan, M. (2011, April). Bir PDÖ Sürecinin Öğretmen Adayları Tarafından Değerlendirilmesi. Oral Presentation, 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya-TÜRKİYE.
  (Özeti: Bildiri Özetleri Kitabı, s.129; Tam metni: Bildiriler Kitabı, s.489-495)

 3. Damlı, V., Kızılcık, H. Ş. & Ünsal, Y. (2011, May). İnformal Eğitime Bir Örnek: Beyaz Perdedeki Fizik. Oral Presentation, The 3rd International Congress Of Educational Research, Girne-TRNC.
  (Özeti: Bildiri Özetleri Kitabı, s....; Tam metni: Bildiriler Kitabı, s.268-279)

 4. Kızılcık, H. Ş. & Sarıdaş, N. (2012, September). Fizik ve Fen Bilgisi Öğretmenliğine Gelen Öğretmen Adaylarının Bir Deney Tasarlama ve Analiz Etme İle İlgili Bazı Becerilerinin İncelenmesi. Oral Presentation, Turkish Physical Society 29th International Physics Congress, Bodrum-TÜRKİYE.
  (Özeti: Bildiri Özetleri Kitabı, s.311)

 5. Damlı, V. & Kızılcık, H. Ş. (2012, October). Being Scientific of Information on the Web about Physics Concepts: Document Analysis of Turkish Content in Wikipedia. Oral Presentation, 9th International Conference on Hands on Science, Antalya-TÜRKİYE.
  (Özeti: Bildiri Özetleri Kitabı, s.230)

 6. Mert, V., Kızılcık, H. Ş., Damlı, V., Gülçiçek, Ç. & Türk, O. (2013, September). Öğrenci Merkezli Bir Laboratuvar Dersinin Öğretmen Adaylarının Elektrik ve Manyetizmayla İlgili Kavramlarına ve Kavram Önceliklerine Etkisi. Oral Presentation, Turkish Physical Society 30th International Physics Congress, İstanbul-TÜRKİYE.
  (Özeti: Bildiri Özetleri Kitabı, s....)

 7. Şahin, E., Aygün, M., Önder Çelikkanlı, N., Kızılcık, H. Ş., Taşkın, T., Damlı, V., Türk, O., Önsal, G. & Güneş, B. (2016, September). Misconceptions about Frictional Force Between Solid Surfaces. Oral Presentation, Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, Bodrum-TÜRKİYE.
  (Özeti: Bildiri Özetleri Kitabı, s.223)

 1. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sempozyumlarda Sunulmuş Poster Sunuları
 1. Ünsal, Y., Ergin, İ. & Kızılcık, H. Ş. (2009, May). Ortaöğretim Fizik Ders Kitaplarının Bilimsel Model ve Modellemeler Bakımından Analizi: Türkiye’de Okutulan Fizik Ders Kitapları Örneği. Poster Presentation, The 1st International Congress Of Educational Research, Çanakkale-TÜRKİYE.
  (Özeti: Bildiri Özetleri Kitabı, s.156; Tam metni: Bildiriler Kitabı, s....-...)

 2. Damlı, V., Kızılcık, H. Ş. & Sarıdaş, N. (2012, September). Fizik Eğitimi Öğretim Elemanlarının Mecaz Yoluyla “Fizik Öğretmek” Hakkındaki Görüşleri. Poster Presentation, Turkish Physical Society 29th International Physics Congress, Bodrum-TÜRKİYE.
  (Özeti: Bildiri Özetleri Kitabı, s....)

 1. Ulusal Bilimsel Kongre ve Sempozyumlarda Sunulmuş Sözlü Bildiriler
 1. Kızılcık, H. Ş. & Ünsal, Y. (2008, Ağustos). Fizik Öğretmeni Adaylarının Bazı Eş Anlamlı Fizik Kavramlarını Algılama Düzeyleri ve Kullanım Tercihleri: Bir Durum Çalışması. Sözlü Bildiri, VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu-TÜRKİYE.
  (Özeti: Bildiri Özetleri Kitabı, s.195; Tam metni: Bildiriler Kitabı, s....-...)

 2. Kızılcık, H. Ş., Önder N. & Güneş, B. (2012, Haziran). Fizik Öğretmen Adaylarının Düzgün Dairesel Hareket Konusundaki Kavram Yanılgılarının Değişimi. Sözlü Bildiri, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde-TÜRKİYE.
  (Özeti: Bildiri Özetleri Kitabı, s.294)

 3. Kızılcık, H. Ş., Mert, V., Damlı, V., Gülçiçek, Ç. & Türk, O. (2013, Eylül). Öğrenci Merkezli Bir Laboratuvar Dersinin Öğretmen Adaylarının Optik ve Dalgalarla İlgili Kavramlarına ve Kavram Önceliklerine Etkisi. Sözlü Bildiri, I. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara-TÜRKİYE.
  (Özeti: Bildiri Özetleri Kitabı, s.10)

 4. Kızılcık, H. Ş., Damlı, V. & Mert, V. (2014, Eylül). İnternet’teki Bilgilerin Neden Olabileceği Kavram Yanılgıları: Vikipedi Örneği. Sözlü Bildiri, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana-TÜRKİYE.
  (Özeti: Bildiri Özetleri Kitabı, s.772)

 5. Kızılcık, H. Ş. & Ünlü Yavaş, P. (2015, Eylül). Öğrencilerin Özel Görelilik Konularında Zorlanma Nedenlerinin Araştırılması. Sözlü Bildiri, II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara-TÜRKİYE.
  (Özeti: Bildiri Özetleri Kitabı, s.61)

 6. Ünlü Yavaş, P. & Kızılcık, H. Ş. (2015, Eylül). Öğrencilerin Kuantum Fiziğine Giriş Konularında Zorlanma Nedenlerinin Araştırılması. Sözlü Bildiri, II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara-TÜRKİYE.
  (Özeti: Bildiri Özetleri Kitabı, s.92)

 7. Kızılcık, H. Ş. & Tan, M. (2017, Eylül). Bir Durum Çalışması: Isı, Sıcaklık ve Isıl Enerji Kavramları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Sözlü Bildiri, III. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara-TÜRKİYE.
  (Özeti: Bildiri Özetleri Kitabı, s.31)

 1. Ulusal Bilimsel Kongre ve Sempozyumlarda Sunulmuş Poster Sunuları
 1. Kızılcık, H. Ş. & Güneş, B. (2006, Eylül). Düzgün Dairesel Hareket Konusundaki Kavram Yanılgılarının Üç Aşamalı Test İle Tespit Edilmesi. Poster Bildiri, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara-TÜRKİYE.
  (Özeti: Bildiri Özetleri Kitabı, s.424; Tam metni: Bildiriler Kitabı, s.955-959)

 2. Temiz, B. K. & Kızılcık, H. Ş. (2006, Eylül). Sürtünmeli Eğik Düzlemde Harekette Serbest Cisim Diyagramı Çizme. Poster Bildiri, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara-TÜRKİYE.
  (Özeti: Bildiri Özetleri Kitabı, s.428; Tam metni: Bildiriler Kitabı, s.941-945)

DİĞER ÇALIŞMALAR

 1. Çalıştaylar
 1. Kızılcık, H. Ş., Önder Çelikkanlı, N., Damlı, V. & Damlı, S. (2016). Fizikte Örnek Deney Etkinlikleri. Çalıştay, XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon-TÜRKİYE. 
Özlü Söz:
Erken kalkmayan avrat, söz dinlemeyen evlat, mahmuzla gitmeyen at; kapında varsa at. - (Türk Atasözü)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
İnsanvücudu bir kürsüdür; zeka cevherinin korunduğu yer olan başı, üzerindetaşımak için kurulmuş bir kürsü!.. Çünkü esas zekadır...


© Özlük Hakkı/Copyright 2003 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü