Kişisel Bilgiler / Özgeçmiş

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Yüksek Lisans
    Doktora
    Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Toplantılar
    Görevler
    Ölçme Araçları
    Dersler
    Görseller
    Dil Çalışmalarım
    Yazılımlarım
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Laboratuvarı
    Fizik Eğitimi Belgeleri
    Kavram Yanılgıları
    Bilim adamları
    Nobel Fizik Ödülleri
    Fiziksel Değişmezler
    Fiziksel Nicelikler
    Öğeler Çizelgesi
    Zaman-Uzunluk-Kütle
    Günlük Yaşamdaki Fizik
    Biliyor Muydunuz?

Bilgisayar >>
    Genel Bilgiler
    Ağ Tasarımı

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel BilgilerTEZLER

 1. Yüksek Lisans Tezi: Kızılcık, H. Ş. (2004). Fizik Öğretiminde Kullanılan Yazılı Ölçme Türlerinin İtme-Momentum Konusu İçin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. [Tez Özeti]

 2. Doktora Tezi: Kızılcık, H. Ş. (2012). Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinde Isı ve Sıcaklık Kavramlarının Gelişimi Üzerine Bir Durum Çalışması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. [Tez Özeti]

KİTAPLAR

 1. Kızılcık, H. Ş. (2014). Genel Fizik III. İçinde Ünsal, Y. & İngeç, Ş. K. (Ed.), 1. Bölüm: Maddenin Isıl Özellikleri. (s.1-29). Ankara: Pegem Akademi Yayınları. ISBN: 978-605-364-906-9

MAKALELER

 1. Uluslararası Dizinlerde (SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI) Taranan Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Kızılcık, H. Ş., Temiz, B. K., Tan, M. & İngeç, Ş. K. (2007). Sözel Bölüm Öğretmen Adaylarının Fen Bilimlerine, Fen Eğitimine ve Teknolojiye Karşı Tutumlarının Araştırılması. Eğitim ve Bilim - Education and Science. 32(146), Ekim/October 2007, 80-88.
  (WOS: 000258884000007)

 2. Kızılcık, H. Ş. & Güneş, B. (2011). Düzgün Dairesel Hareket Konusunda Üç Aşamalı Kavram Yanılgısı Testi Geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education). 41, 278-292.
  (WOS: 000298904800024)

 3. Kızılcık, H. Ş. (2013). Öğretmen Adaylarının Bazı Eş Anlamlı Fizik Terimleri Arasındaki Tercihlerinin Kavramsal Algılamayla İlişkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education). 28(3), 266-278.
  (WOS: 000331662700020)

 4. Kızılcık, H. Ş., Damlı, V. & Ünsal, Y. (2014). Physics in Movies: Awareness Levels of Teacher Candidates. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education. 10(6), 681-690.
  (WOS: 000352005600016 - doi:10.12973/eurasia.2014.1228a)

 1. Uluslararası Diğer Alan Dizinlerinde (ISI, ERIC, AEI, BEI, EI) Taranan Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Yavaş, P. Ü. & Kızılcık, H. Ş. (2016). Pre-Service Physics Teachers' Difficulties in Understanding Special Relativity Topics. European Journal of Physics Education, Volume 7, Issue 1, 13-24.
  (doi:10.20308/ejpe.35814)

 2. Kızılcık, H. Ş. & Yavaş, P. Ü. (2017). Pre-Service Physics Teachers’ Opinions about the Difficulties in Understanding Introductory Quantum Physics Topics. Journal of Education and Training Studies, Vol. 5, No. 1, January, 101-109.
  (doi:10.11114/jets.v5i1.2012)

 1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Kızılcık, H. Ş. & Tan M. (2007). Fizik Öğretiminde Kullanılan Yazılı Ölçme Türlerinin İtme-Momentum Konusu İçin Karşılaştırılması. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 27, Sayı 2, 109-122.

 2. Kızılcık, H. Ş. & Tan, M. (2011). İtme ve Momentum Konusunda Çoktan Seçmeli Bir Test Geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. Ocak, Cilt 19, No: 1, 185-198.

 3. Kızılcık, H. Ş., Önder Çelikkanlı, N. & Güneş, B. (2015). Fizik Öğretmen Adaylarının Düzgün Çembersel Hareket Konusundaki Kavram Yanılgılarının Zaman İçinde Değişimi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (NEF-EFMED). Cilt 9, Sayı 1, Haziran, 205-223.
  (doi:10.17522/nefefmed.41287)

 4. Temiz, B. K. & Kızılcık, H. Ş. (2016). Sürtünmeli Eğik Düzlemde Hareketin Dinamiğine İlişkin Öğrenci Düşünceleri. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 2016, 3(2), 15-30.

 5. Kızılcık, H. Ş. & Tan M. (2017). Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinin Öğretmen Adayları Tarafından Değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi (GEBD), Cilt: 3, Sayı: 1, 1-16.

BİLDİRİ VE POSTER SUNULARI

 1. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sempozyumlarda Sunulmuş Sözlü Bildiriler
 1. Şahin, E., Kızılcık, H. Ş., Önder, N., Damlı, V., Mert, V., Çopur, T. & Ünlü, P. (2010, September). Farklı Bir Laboratuvar Yaklaşımının Fizik Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkisi. Oral Presentation, Turkish Physical Society 27th International Physics Congress, İstanbul-TÜRKİYE.
  (Özeti: Bildiri Özetleri Kitabı, s.381)

 2. Kızılcık, H. Ş. & Tan, M. (2011, April). Bir PDÖ Sürecinin Öğretmen Adayları Tarafından Değerlendirilmesi. Oral Presentation, 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya-TÜRKİYE.
  (Özeti: Bildiri Özetleri Kitabı, s.129; Tam metni: Bildiriler Kitabı, s.489-495)

 3. Damlı, V., Kızılcık, H. Ş. & Ünsal, Y. (2011, May). İnformal Eğitime Bir Örnek: Beyaz Perdedeki Fizik. Oral Presentation, The 3rd International Congress Of Educational Research, Girne-TRNC.
  (Özeti: Bildiri Özetleri Kitabı, s....; Tam metni: Bildiriler Kitabı, s.268-279)

 4. Kızılcık, H. Ş. & Sarıdaş, N. (2012, September). Fizik ve Fen Bilgisi Öğretmenliğine Gelen Öğretmen Adaylarının Bir Deney Tasarlama ve Analiz Etme İle İlgili Bazı Becerilerinin İncelenmesi. Oral Presentation, Turkish Physical Society 29th International Physics Congress, Bodrum-TÜRKİYE.
  (Özeti: Bildiri Özetleri Kitabı, s.311)

 5. Damlı, V. & Kızılcık, H. Ş. (2012, October). Being Scientific of Information on the Web about Physics Concepts: Document Analysis of Turkish Content in Wikipedia. Oral Presentation, 9th International Conference on Hands on Science, Antalya-TÜRKİYE.
  (Özeti: Bildiri Özetleri Kitabı, s.230)

 6. Mert, V., Kızılcık, H. Ş., Damlı, V., Gülçiçek, Ç. & Türk, O. (2013, September). Öğrenci Merkezli Bir Laboratuvar Dersinin Öğretmen Adaylarının Elektrik ve Manyetizmayla İlgili Kavramlarına ve Kavram Önceliklerine Etkisi. Oral Presentation, Turkish Physical Society 30th International Physics Congress, İstanbul-TÜRKİYE.
  (Özeti: Bildiri Özetleri Kitabı, s....)

 7. Şahin, E., Aygün, M., Önder Çelikkanlı, N., Kızılcık, H. Ş., Taşkın, T., Damlı, V., Türk, O., Önsal, G. & Güneş, B. (2016, September). Misconceptions about Frictional Force Between Solid Surfaces. Oral Presentation, Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, Bodrum-TÜRKİYE.
  (Özeti: Bildiri Özetleri Kitabı, s.223)

 1. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sempozyumlarda Sunulmuş Poster Sunuları
 1. Ünsal, Y., Ergin, İ. & Kızılcık, H. Ş. (2009, May). Ortaöğretim Fizik Ders Kitaplarının Bilimsel Model ve Modellemeler Bakımından Analizi: Türkiye’de Okutulan Fizik Ders Kitapları Örneği. Poster Presentation, The 1st International Congress Of Educational Research, Çanakkale-TÜRKİYE.
  (Özeti: Bildiri Özetleri Kitabı, s.156; Tam metni: Bildiriler Kitabı, s....-...)

 2. Damlı, V., Kızılcık, H. Ş. & Sarıdaş, N. (2012, September). Fizik Eğitimi Öğretim Elemanlarının Mecaz Yoluyla “Fizik Öğretmek” Hakkındaki Görüşleri. Poster Presentation, Turkish Physical Society 29th International Physics Congress, Bodrum-TÜRKİYE.
  (Özeti: Bildiri Özetleri Kitabı, s....)

 1. Ulusal Bilimsel Kongre ve Sempozyumlarda Sunulmuş Sözlü Bildiriler
 1. Kızılcık, H. Ş. & Ünsal, Y. (2008, Ağustos). Fizik Öğretmeni Adaylarının Bazı Eş Anlamlı Fizik Kavramlarını Algılama Düzeyleri ve Kullanım Tercihleri: Bir Durum Çalışması. Sözlü Bildiri, VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu-TÜRKİYE.
  (Özeti: Bildiri Özetleri Kitabı, s.195; Tam metni: Bildiriler Kitabı, s....-...)

 2. Kızılcık, H. Ş., Önder N. & Güneş, B. (2012, Haziran). Fizik Öğretmen Adaylarının Düzgün Dairesel Hareket Konusundaki Kavram Yanılgılarının Değişimi. Sözlü Bildiri, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde-TÜRKİYE.
  (Özeti: Bildiri Özetleri Kitabı, s.294)

 3. Kızılcık, H. Ş., Mert, V., Damlı, V., Gülçiçek, Ç. & Türk, O. (2013, Eylül). Öğrenci Merkezli Bir Laboratuvar Dersinin Öğretmen Adaylarının Optik ve Dalgalarla İlgili Kavramlarına ve Kavram Önceliklerine Etkisi. Sözlü Bildiri, I. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara-TÜRKİYE.
  (Özeti: Bildiri Özetleri Kitabı, s.10)

 4. Kızılcık, H. Ş., Damlı, V. & Mert, V. (2014, Eylül). İnternet’teki Bilgilerin Neden Olabileceği Kavram Yanılgıları: Vikipedi Örneği. Sözlü Bildiri, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana-TÜRKİYE.
  (Özeti: Bildiri Özetleri Kitabı, s.772)

 5. Kızılcık, H. Ş. & Ünlü Yavaş, P. (2015, Eylül). Öğrencilerin Özel Görelilik Konularında Zorlanma Nedenlerinin Araştırılması. Sözlü Bildiri, II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara-TÜRKİYE.
  (Özeti: Bildiri Özetleri Kitabı, s.61)

 6. Ünlü Yavaş, P. & Kızılcık, H. Ş. (2015, Eylül). Öğrencilerin Kuantum Fiziğine Giriş Konularında Zorlanma Nedenlerinin Araştırılması. Sözlü Bildiri, II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara-TÜRKİYE.
  (Özeti: Bildiri Özetleri Kitabı, s.92)

 1. Ulusal Bilimsel Kongre ve Sempozyumlarda Sunulmuş Poster Sunuları
 1. Kızılcık, H. Ş. & Güneş, B. (2006, Eylül). Düzgün Dairesel Hareket Konusundaki Kavram Yanılgılarının Üç Aşamalı Test İle Tespit Edilmesi. Poster Bildiri, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara-TÜRKİYE.
  (Özeti: Bildiri Özetleri Kitabı, s.424; Tam metni: Bildiriler Kitabı, s.955-959)

 2. Temiz, B. K. & Kızılcık, H. Ş. (2006, Eylül). Sürtünmeli Eğik Düzlemde Harekette Serbest Cisim Diyagramı Çizme. Poster Bildiri, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara-TÜRKİYE.
  (Özeti: Bildiri Özetleri Kitabı, s.428; Tam metni: Bildiriler Kitabı, s.941-945)

DİĞER ÇALIŞMALAR

 1. Çalıştaylar
 1. Kızılcık, H. Ş., Önder Çelikkanlı, N., Damlı, V. & Damlı, S. (2016). Fizikte Örnek Deney Etkinlikleri. Çalıştay, XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon-TÜRKİYE. 
Özlü Söz:
Ancak aptallar ve ölüler düşüncelerini hiç değiştirmezler. - (J. R. Cowell )
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Milletimizin saf karakteri yetenekle doludur. Ancak bu doğuştan gelen yeteneği geliştirebilecek metodlarla donanmış vatandaşlar lazımdır.


© Özlük Hakkı/Copyright 2003-2015 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: IE 1024x768 ve üstü