Kişisel Bilgiler / Özgeçmiş

Ana Sayfa >>

Kişisel Bilgiler >>
    Özgeçmiş
    Yüksek Lisans
    Doktora
    Bilimsel Yayınlar
    Atıflar
    Tasarılar (Projeler)
    Bilimsel Toplantılar
    Yönetilen Tezler
    Dersler
    Görevler
    Dil Çalışmalarım
    İletişim

Fizik/Fizik Eğitimi >>
    Fizik Deneyleri
    Kavram Yanılgıları
    Bilimciler
    Nobel Fizik Ödülleri
    Öğeler Çizelgesi
    Biliyor Muydunuz?

Duyurular >>

Diğer >>
    Bilgisayar
    Bilgi Yarışması
    Sormacalar
    Yararlı Bilgiler
    Güncel BilgilerDOKTORA TEZİ (PhD Dissertation)

Tez No / Thesis number:310996
Tezin Konusu / Topic of Thesis:Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinde Isı ve Sıcaklık Kavramlarının Gelişimi Üzerine Bir Durum Çalışması.
Kurum / Institution:Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Fizik Eğitimi Bilim Dalı
Yılı / Year:2012
Anahtar Sözcükler:Probleme Dayalı Öğrenme, öğrenme süreçleri, kavramsal değişim, ısı, sıcaklık, iç enerji.
Keywords:Problem-Based Learning, learning process, conceptual change, heat, temperature, internal energy.
Sayfa Sayısı / Pages:482
Danışman / Thesis Advisor:Prof. Dr. Mustafa TAN

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin öğrenme süreçlerinde kavramakta güçlük çektikleri ısı ve sıcaklığa ilişkin temel kavramların ve bu kavramlar arası ilişkilerin Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) sürecindeki değişiminin nasıl gerçekleştiğini incelemektir. Bu amaçla; ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramları incelenmek üzere seçilmiştir. Isı aktarımı, hal değiştirme ve genleşme olayları da örnek olarak ele alınmıştır.

Araştırma, lisans eğitimi sırasında Termodinamik dersi almamış Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerinden amaçlı olarak seçilmiş 13 gönüllü katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler, nicel ve nitel tekniklerden yararlanarak çözümlenmiştir. Süreç başında ve sonunda çoktan seçmeli kavramsal test uygulanmıştır. Ayrıca süreç de öğrenciler tarafından kendilerine verilen çeşitli formlarla değerlendirilmiştir. Beş hafta boyunca her hafta öğrencilerden altısı ile kavramlar ve olaylar üzerine yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Bu öğrencilerden biri ile yapılan görüşmeler ayrıntılı olarak incelenmiştir. Analizde üçgenleme yapılmıştır. Verilerin analizinde nicel veriler için betimsel istatistikler, nitel veriler için ise betimsel analiz ve içerik analizi yapılarak gömülü kuramın teknikleri kullanılmıştır.

Gömülü kuram yardımıyla katılımcının düşünceleri arasındaki ilişkiler ortaya çıkarılmıştır. Böylelikle öğrencinin öğrenme süreci betimlenmiştir. Araştırma bulguları, ısı kavramının iç enerjiyi de kapsayacak biçimde tanımlandığını göstermiştir. İç enerji kavramının öğrenilmesine ısı kavramı engel olmaktadır. Isı aktarım yollarından ışıma en az bilinendir. Sıcaklık kavramı en iyi algılanan ama tanımlanamayan bir kavramdır. Ayrıca, PD֒nün kavramsal değişime olumlu katkıları olduğu görülmüştür. PD֒nün duyuşsal etkileri olumludur.

ABSTRACT

The purpose of this study is to investigate development of basic concepts related to heat and temperature concepts that arouse certain difficulties in the learning processes of the students and relationship between these concepts in the Problem–Based Learning (PBL) process. For this aim, the concepts of heat, temperature and internal energy were selected in order to investigate. Heat transfer, phase boundary and expansion processes were also addressed as examples.

In this study, purposive sample was composed of 13 second year voluntary students in the department of Physics Teaching in the Faculty of Education in Gazi University who did not take the Thermodynamics lesson. Data obtained from the participants were analysed through qualitative and quantitative techniques. A multiple-choice conceptual test was applied as a pre-test and post-test. Furthermore, students were asked to assess the process of PBL by filling some forms. Through five weeks, semi-structured interviews were applied with six of participants about concepts and events every week. Data belonging to one of these students were analysed in detail. Triangulation was used in this analysis. Descriptive statistics were used for quantitative data. Techniques of the grounded theory were used for qualitative data by using descriptive analysis and content analysis statistics.

Relationships between participant's thoughts were revealed with the help of grounded theory. As a result, participant’s learning process was described. Findings of research showed that the concept of heat was defined by including internal energy concept. The heat concept prevent to the learning of internal energy concept. Radiation which is one of the heat transfer ways is known the least. The concept of temperature is perceived best, but cannot be identified easily. Furthermore, it was determined to PBL has positive contribution to conceptual change process. What’s more, PBL process has positive effects on affective domain.Tam Metin (PDF)
 
Özlü Söz:
Gerçek arkadaş senin elini tutan ve kalbine dokunandır. - (Gabriel Garcia Márquez)
Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki:
Sözkonusu tesis kredisinin köylüye nakit olarak verilmesinin uygunolmayacağı şüphesizdir. Bu amaçla ayrılacak para ile bağ ve meyvafidanlıklarının kurulması, yerli pulluk ve tezgah atelyeleri ve tohumve hayvan ıslahı müesseseleri kurulması ve nihayet buralardadağıtılacak maddelerin fiyatlandırılarak uzun vadelerle toplanmasıtercih edilir.


© Özlük Hakkı/Copyright 2003 Hasan Şahin KIZILCIK
Öneri: 1024x768 ve üstü